Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Būvkomersantu klasifikācija

1. Uz kuriem būvkomersantiem attiecas klasifikācijas process? 

Klasifikācija tiek piemērota tiem būvkomersantiem, kuriem vismaz viena no būvkomersantu reģistrā norādītajām darbības sfērām ir būvdarbu vadīšana, tas ir, attiecas uz būvkomersantiem, kuri veic būvdarbus.

Klasificēti netiek tie būvkomersanti, kuri:
- sniedz pakalpojumus tikai arhitektūras, projektēšanas, būvuzraudzības, būvekspertīzes vai inženierizpētes jomās;
- kuriem ir ierosināts maksātnespējas process.

Būvkomersantiem tiek piešķirtas kvalifikācijas klases no pirmās līdz piektajai, kur pirmā klase ir augstākā, bet piektā klase ir zemākā.

2. Kā notiek būvkomersantu klasificēšana un kā var iesniegt iesniegumu par klasifikāciju?

Vispārējā kārtībā vienu reizi gadā tiek klasificēti:
• būvkomersanti, kuri reģistrā reģistrēti vismaz trīs gadus un par kuriem reģistrā ir pieejami dati par trim pilniem darbības gadiem;
• pilnsabiedrība, ja visi tās biedri ir klasificēti.

Vispārējā kārtībā piešķirtā kvalifikācijas klase ir spēkā 1 gadu, ja nemainās klasifikācijas procesu ietekmējošie kritēriji.

Tiem būvkomersantiem, kas reģistrēti būvkomersantu reģistrā mazāk par vienu gadu, tiek piešķirta 5. kvalifikācijas klase.

Ja būvkomersanta reģistrācijas ilgums būvkomersantu reģistrā ir no viena līdz trīs gadiem, būvkomersants var pretendēt uz pagaidu klasifikāciju. Šajā gadījumā būvkomersantam, izmantojot BIS e-pakalpojumu, jāiesniedz  iesniegums par pagaidu klasifikāciju .

Ārvalstu komersanti var pretendēt uz vienreizēju klasifikāciju. Lai saņemtu kvalifikācijas klasi, ārvalstu komersants iesniedz BIS e-pakalpojumā iesniegums par vienreizēju klasifikāciju.

Pagaidu un vienreizējā klasifikācija tiek piešķirta uz 3 mēnešiem.

3. Kā tiek aprēķināta būvkomersanta kvalifikācijas klase un kur būvkomersants var redzēt klasifikācijas aprēķinu?

Būvkomersantu klasifikācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.211).

Būvkomersanta kvalifikācijas klases aprēķinam būvkomersantu reģistrā tiek saņemta informācija no dažādam valsts pārvaldes iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra u.c, kā arī tiek izmantota būvkomersantu reģistrā pieejamā informācija, piemēram, par darbības sfērām, sertificētām pārvaldības sistēmām, koplīgumu, spēkā esošu nozarē noslēgto ģenerālvienošanos.

Būvkomersanta kvalifikācijas dati ir iedalīti trīs kritēriju grupās – profesionālā pieredze P.Kl. (1. līdz 4.kritērijs), finansiāli ekonomiskie rādītāji Fe.Kl. (6. līdz 10.kritērijs) un ilgtspējas rādītāji I.Kl. (12. līdz 16.kritērijs).

Noteikumu Nr.211 14.punkts nosaka, ka no profesionālās pieredzes kritērijos iegūtās summas tiek aprēķināts vidējais aritmētiskais rezultāts (P.Kl.). Finansiāli ekonomisko rādītāji Fe.Kl. var dot korekcijas, kuras tiek pieskaitītas pie profesionālās pieredzes P.Kl. vērtības un līdz ar to pazemina kvalifikācijas klasi.

Savukārt ilgtspējas 12.kritērijs var ietekmēt piešķiramo kvalifikācijas klasi kopumā, piemēram, ja būvkomersantam nav ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, tad piešķiramā kvalifikācijas klase nevar būt augstāka par 4.klasi. Tāpat ilgtspējas rādītāju 12., 14., 15. un 16.kritērijs var dot korekcijas, kas var paaugstināt piešķiramo kvalifikācijas klasi, bet 13.kritērijam (informācija, ko saņem no Sodu reģistra par saistošu, spēkā stājušos, neapstrīdamu lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai attiecīgu galīgu tiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā lēmums par būvdarbu apturēšanu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piemērotu sodu ir negatīva ietekme uz piešķiramās kvalifikācijas klases vērtību.

Būvkomersanta kvalifikācijas klases aprēķins ir pieejams Būvkomersanta valdes loceklim vai pilnvarotai personai, autorizējoties BIS, būvkomersanta (juridiskas personas) profilā. “Būvuzņēmuma dati”.

4. Vai piešķirtā kvalifikācijas klase var tikt grozīta vai atcelta?

Lai gan būvkomersantam kvalifikācijas klase vispārējā kārtībā tiek piešķirta uz vienu gadu, tomēr šajā laika posmā var mainīties kādu kritēriju vērtība, kas var ietekmēt piešķirtās kvalifikācijas klases vērtību vai arī būvkomersants, mainoties kādam kritērijam, var zaudēt piešķirto kvalifikācijas klasi. Šādā gadījumā būvkomersants uz reģistrā norādīto e-pastu saņem informāciju, ka piešķirtā kvalifikācijas klase var tikt grozīta vai atcelta.

Piemēram, ja būvkomersants vairs nenodarbina nevienu būvspeciālistu, kuram ir piešķirts sertifikāts būvdarbu vadīšanā, kvalifikācijas klase var tikt atcelta.

Savukārt, ja būvkomersantam BIS ir bijusi norādīta informācija par pārvaldības sistēmas sertifikātu, bet norādītais sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies un informācija par sertificēto pārvaldības sistēmu BIS netiek atjaunota, piešķirtā kvalifikācijas klase tiek grozīta. Ar brīdi, kad stājas spēkā nozarē noslēgtā ģenerālvienošanās, būvkomersantiem, kas to ir parakstījuši, tiek piemērota korekcija -0,25 punktu apmērā.

5. Kas un kur BIS var iekļaut informāciju par būvkomersanta sertificētajām pārvaldības sistēmām, dalību profesionālajās organizācijās u.c. informāciju?

Būvkomersanta valdes loceklis vai pilnvarotā persona, autorizējoties BIS būvkomersanta (juridiskas personas) profilā sadaļā “Būvuzņēmuma dati” var norādīt informāciju par sertificētajām pārvaldības sistēmām, dalību profesionālajās organizācijās, noslēgto uzņēmuma koplīgumu vai ģenerālvienošanos nozarē.

6. Ko nozīmē kvalifikācijas pārtraukšana?

Klasifikācijas procesa rezultātā būvkomersantam var netikt piešķirta kvalifikācijas klase, bet būvkomersants saņem lēmumu par kvalifikācijas pārtraukšanu.

!!! Kvalifikācijas pārtraukšana nenozīmē, ka būvkomersants ir izslēgts no būvkomersantu reģistra!!!

Kvalifikācijas pārtraukšana nozīmē to, ka būvkomersanta aprēķinātā uzņēmuma likviditātes rādītāja jeb 6.kritērija vērtība neatbilst Noteikumos Nr. 211 noteiktajam lielumam un attiecīgi kvalifikācijas klase nevar tikt aprēķināta.

Lapa atjaunota 24.03.2023.