Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Būvkomersantu reģistrs

Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami būvkomersantu reģistra e-pakalpojumi. Elektroniski iespējams iesniegt informāciju par būvspeciālistu pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu, kā arī apturēt vai atjaunot reģistrāciju būvkomersantu reģistrā, izmantojot ziņu izmaiņu iesniegumu. Vienlaikus e-pakalpojumā iespējams reģistrēties būvkomersantu reģistrā un samaksāt valsts nodevu par reģistrāciju, kā arī iesniegt iesniegumu par būvkomersanta izslēgšanu no būvkomersantu reģistra. Pamācības par minēto iesniegumu iesniegšanu elektroniski:

E-pakalpojumu pamācības:
1 komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā;
2 par izslēgšanu no būvkomersantu reģistra;
3 par komersanta ikgadējo informāciju būvkomersantu reģistram;
4 par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā;
5 par klasifikācijas iesnieguma iesniegšanu

1. Vai komersantiem, kuri sniedz tādus pakalpojumus, kā privātmāju un dzīvokļu remonts, sienu krāsošana, flīzēšana, grīdas seguma maiņa utt., ir jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā?
Ar 01.01.2018. Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi nosaka, ka visi komersanti, lai veiktu komercdarbību arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā, reģistrējas būvkomersantu reģistrā. Tas nozīmē, ja komersanta darbības veids atbilst jebkuram NACE klasifikatora saimnieciskās darbības līmenim no F sadaļas “Būvniecība” un M sadaļas “Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācija”, tad komersantam ir jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā.

Būvkomersantu reģistrā var tikt reģistrēti arī ārvalsts komersanti. Savukārt ārvalsts komersantu filiāles tāpat kā pārstāvniecības nav tiesību subjekti, bet tiesību objekti, proti, filiālēm nav juridiskās personas statusa un filiāles komercdarbību neveic pašas (jo nav tiesību subjekti), bet veic komersanta vārdā, tādēļ ārvalsts komersanta filiāles nav uzskatāma par komersantiem un nevar pretendēt uz reģistrāciju būvkomersantu reģistrā. Tā kā ārvalsts komersanta filiāles komercdarbību neveic pašas, bet veic attiecīgā komersanta vārdā, atbildību par darbu kvalitāti un izpildi piemēro ārvalsts komersantam, tādēļ būvkomersantu reģistrā tiek reģistrēti ārvalsts komersanti.

2. Kādi dokumenti nepieciešami, lai reģistrētos būvkomersantu reģistrā?
Lai reģistrētos būvkomersantu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums komersanta reģistrācijai. Iesniegumu reģistrācijai var iesniegt elektroniski:
1) Izmantojot e-pakalpojumu (pamācība būvkomersanta reģistrācijai);
2) Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv (reģistrācijas veidlapa);
Kā arī var iesniegt personiski vai sūtot pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra iela 157, Rīgā.
Ja komersants reģistrācijas iesniegumā norāda būvspeciālistu, tad:
1. Būvspeciālistam veidlapā ar parakstu jāapliecina sava piekrišana tikt nodarbinātam pie komersanta.
2. Būvspeciālistam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmējam (izņemot gadījumu, ja būvspeciālists ir komersanta valdes loceklis).

3. Kā reģistrā būvkomersants var norādīt informāciju par jaunu būvspeciālistu?
Lai reģistrā būvkomersants norādītu jaunu būvspeciālistu, jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums par ziņu izmaiņām. Iesniegumu par ziņu izmaiņām var iesniegt elektroniski (pamācība ziņu izmaiņu iesniegšana), personīgi vai nosūtot pa pastu.

4. Kā ikgadējo informāciju var iesniegt, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo e pakalpojumu?  Informācijas iesniegšanas aprakstu lūdzam skatīt ikgadējās informācijas iesniegšanas pamācībā . Iesniedzot informāciju BIS e-pakalpojumā, to nav nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

5. Vai ir nepieciešams veikt valsts nodevas maksājumu par būvniecības pakalpojumiem būvkomersantiem, kuri sniedz pakalpojumus tikai arhitektūrā/inženierizpētē/projektēšanā?
Ar 01.01.2018. valsts nodevas maksājums par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā attiecas uz visiem būvkomersantiem neatkarīgi no to darbības sfēras.
Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā ir maksājama, ņemot vērā būvkomersanta neto apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā.

6. Kāds ir termina “kopējie ieņēmumi” skaidrojums?
Kopējie ieņēmumi ir summa, ko veido neto apgrozījums + pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (piemēram, gūtā peļņa no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta, saņemtās soda naudas un līgumsodi, ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas u.c.).

7. Ja iesniegums reģistrācijai vai par ziņu izmaiņām ir sagatavots BIS e-pakalpojumā un būvspeciālists to ir saskaņojis, cik ilgā laikā informācija tiks iekļauta būvkomersantu reģistrā?
Ja iesniegums par reģistrāciju vai ziņu izmaiņām tiek sniegts, izmantojot e-pakalpojumu, pēc būvspeciālista saskaņojuma saņemšanas būvkomersantam iesniegums ir jāiesniedz, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu, kas piesaistīts ID kartei no pārlūkiem Explorer, Chrome un Mozilla Firefox. Tikai pēc iesnieguma parakstīšanas, reģistra iestāde šo iesniegumu saņems un piecu darba dienu laikā iekļaus informāciju būvkomersantu reģistrā (skat. e-pakalpojumu pamācības).

8. Vai būvspeciālists pats var iesniegt iesniegumu par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā, ja ir uzsāktas vai izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar būvkomersantu?
Būvkomersantu reģistram informāciju par izmaiņām būvspeciālistu sarakstā sniedz BŪVKOMERSANTS. Papildus būvkomersanta sniegtajai informācijai būvkomersantu reģistrā tiek saņemta informācija no Valsts ieņēmumu dienesta par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar būvspeciālistu.

Lapa atjaunota 24.03.2023.