Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Pilnvaras reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Kā notiek pilnvaras reģistrēšana darbībām BIS?

Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) būvvalde* nodrošina iespēju būvniecības ierosinātājam attiecībā uz BVKB piekritīgiem objektiem pilnvarot personas darbībām BIS.Pārējos gadījumos ierosinātājam jāgriežas ar šo iesniegumu tajā būvvaldē, kurā viņš pēc tam plāno iesniegt ieceri.

Pilnvara ar pārpilnvarojuma tiesībām nodrošina iespēju veikt šādas darbības BIS:

1. Datu kopas skatīšanās;
2. Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
3. Dokumentu sagatavošana;
4. Dokumentu apstiprināšana;
5. Saskaņojuma pieprasīšana;
6. Pārstāvēt personu kā ierosinātāju;
7. Tiesības veidot pilnvaras uzņēmuma vārdā.

Ērtāk un ātrāk pilnvaru var reģistrēt BIS publiskajā portālā https://bis.gov.lv/bisp PILNVAROŠANAS SADAĻĀ.

Lai reģistrētu pilnvaru ārpus sistēmas, būvniecības ierosinātājs sagatavo Iesniegumu par pilnvaras reģistrāciju BIS un vēršas ar šo iesniegumu būvvaldē, kurā viņš pēc tam plāno iesniegt ieceri, ar lūgumu to reģistrēt BIS. BVKB kompetencē esošos iesniegumus izskata un pilnvaras būvvaldes profilā BIS2 reģistrē Kontroles departaments, kas pilda būvvaldes funkcijas*.

Dokumentu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz būvvaldes e-pasta adresi, vai arī papīra formātā (klātienē vai pa pastu). Iesniedzot papīra formātā, iesniedzējam jāpievieno pavadvēstule un jānorāda e-pasta adrese, kas tiks izmantota paziņojumu saņemšanai.

Pēc paziņojuma saņemšanas pakalpojuma saņēmējs var uzsākt darbu BIS, izmantojot E-pakalpojumu vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv.

Pilnvarojumu var pārpilnvarot un atsaukt/ anulēt.

• sākot ar 10.07.2017., BVKB pilda būvvaldes funkcijas attiecībā uz tādu elektropārvades līniju būvniecības ieceri, kurai atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam noteikts nacionālo interešu objekta statuss.

• sākot ar 01.10.2017., BVKB pilda būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā.

Lapa atjaunota 23.03.2023.