Būvniecības informācijas sistēma
×

Jaunumi BIS portāla lietotājiem (BISP)

SEPTEMBRIS 2020

10.septembrī tika ieviesta (piegādāta) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta 1.laidiena jaunā funkcionalitāte – Būvspeciālistu pārvaldības procesa pilnveide ▷ /detalizēts apraksts/
Sistēmas attīstības ietvaros ieviesta jauna un pilnveidota funkcionalitāte:
Piedāvājums iepazīties ar jauno mācību vebināru saturu videoierakstā (aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās tiešsaistē):

AUGUSTS 2020

Sistēmas lietotājiem piegādāta jauna/pilnveidota funkcionalitāte:

  • Paziņojumi par būvvaldes izsniegtajiem dokumentiem tiek nosūtīti e-pastā un paralēli e-adresē (ja e-adrese aktivizēta) - paziņojumā iekļauts būvniecības lietas numurs, nosaukums, objekta adrese un sistēmas saite lietai; un izsniegtā dokumenta datums, nosaukums un sistēmas saite dokumentam
  • Pilnveidota projekta dokumentācijas datņu masveida augšuplāde ▷ /infografika/
  • Pilnveidots rēķinu samaksas modulis tiešsaistē

JŪLIJS 2020

Ieviesta jauna funkcionalitāte:

Lietošanas veida maiņa

Būvizstrādājumu reģistri

Pilnveidota funkcionalitāte:

MAIJS 2020

Par valsts nodevas apmēru daudznozaru uzņēmumam!
Lai daudznozaru uzņēmumi varētu valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ikgadējās informācijas iesniegumam jāpievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.
Piemērs peļņas vai zaudējumu aprēķinam, kurā izveidota aile ieņēmumiem no būvniecības pakalpojumiem:
Pza3

APRĪLIS 2020

Kontrolsummu EDLUS auditācijas pierakstu kopas (HASH summas) nodošana VEDLUDB
Informējam, ka ar šā gada 1.aprīli stājās spēkā Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem” 37.punktā noteiktā prasība galvenajam būvdarbu veicējam vienu reizi diennaktī aprēķināt kontrolsummu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopai par attiecīgo kalendāra dienu un vienu reizi diennaktī nodot to vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.
Būvniecības informācijas sistēmā Vienotajā darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) ir izstrādāta nepieciešamā funkcionalitāte, un Būvniecības valsts kontroles birojs aicina galvenos būvdarbu veicējus nodot šo informāciju VEDLUDB.

MARTS 2020

Būtiskākās izmaiņas:
1. No š.g. 6.marta, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju otrās un trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām, būvakustikas sadaļā ir jānorāda telpu akustisko parametru vērtības, norobežojošo konstrukciju skaņu izolācijas vērtības, kā arī trokšņa līmeņu prognozes.
2. Pie projektēšanas jāņem vērā būvnormatīva 3. pielikumā noteiktās skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām būvkonstrukcijām.

3. Sākot ar 2021.gada 1.janvāri jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pie ēku nodošanas ekspluatācijā, būs jāveic skaņas izolācijas mērījumus ne mazāk kā trīs pārbaudes konstrukcijām (būvnormatīva A2 Capture pielikums).

Grozījumi būvnormatīvā ir veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīvojamo un publisko ēku fondu – ēkas un blakus tam dzirdamais trokšņu līmenis neradītu apdraudējumu cilvēka veselībai un darbam, atpūtai un miegam nepieciešamajai akustiskā komforta kvalitātei.

Avots: Ekonomikas ministrija

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB - BEZ PILNVARAS SAŅEMŠANAS NO IEROSINĀTĀJA

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS DATU NODOŠANAI VEDLUDB (bez pilnvaras saņemšanas no Ierosinātāja)  [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

FEBRUĀRIS 2020

Ministru kabineta noteikumi
VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB
Ja būvatļauja izsniegta papīra formātā un komersantam darba laika uzskaites datus jānodod VEDLUDB, izsniegto vēsturisko būvatļauju jāreģistrē BIS. Papīra formātā izdotu būvatļauju BIS reģistrēt var Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona.
NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS:
kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesības Pārstāvēt personu kā ierosinātāju, dokumentu sagatavošana. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).
Lūdzu vēsturisko datu reģistrēšanai paredzētajās pilnvarās neaizpildīt aili Būvniecības lieta!
Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona reģistrē vēsturisku būvniecību, izmantojot BIS publiskajā portālā sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA pieejamo e-pakalpojumu “REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNIECĪBU” :
Bis 1
Šim nolūkam var izmantot atbilstošu iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā vai iecerē:
Bis 2
Vēsturisko datu iesniegumā aizpilda vēsturiskā dokumenta pamatdatus:

Iesniegumā var aizpildīt vienu no sadaļām Ziņas par būvi vai ziņas par zemi, kas ļaus BIS noteikt atbildīgo iestādi, kurai piekritīgs iesniegums.

Bis 3
Pēc vēsturisko datu iesnieguma aizpildīšanas, datu ievadīšanu, izveidojot saistīto iesniegumu:
Bis 4
Saistītajā iesniegumā jānorāda nepieciešamā informācija par būvniecības procesa dalībniekiem. Sadaļā BŪVATĻAUJAS DALĪBNIEKU MAIŅA norāda informāciju no papīra formātā izdotās būvatļaujas:
Bis 5
Lai galvenais būvdarbu veicējs konkrēto būvobjektu redzētu savu būvlaukumu sarakstā VEDLUDB, tam jābūt norādītam kā BŪVDARBU VEICĒJAM!
Aizpildītu iesniegumu jāiesniedz būvvaldē, kas pārbauda ievadītās informācijas pareizību, APSTIPRINA vēsturisko datu iesniegumu un saistošo iesniegumu, kā rezultātā tiek izveidota būvniecības lieta BIS.
Gadījumā, ja Ierosinātājs nevēlas veidot pilnvarojumu BIS, tas var izsniegt pilnvaru būvdarbu veicējam pilnvaru ārpus sistēmas, kuru būvvalde iereģistrē BIS. Uz šādas pilnvaras pamata būvdarbu veicējs var izveidot vēsturisku datu iesniegumu BIS.
Vēsturiskas būvniecības lietas reģistrēšanu BIS var veikt būvvalde, ja Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona ir vērsies būvvaldē ar iesniegumu iereģistrēt BIS papīra formātā izsniegtu būvatļauju. Būvvalde izveido būvniecības lietu, izveido būvatļauju, kura ir identiska papīra formātā izdotajai būvatļaujai, t.sk. ievada informāciju par būvniecības procesa dalībniekiem, un APSTIPRINA.

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS DATU NODOŠANAI VEDLUDB   [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums par ārvalstu speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pēc breksita, vēstule pieejama šeit

Ārvalstnieku autentifikācija
No šī gada 24. janvāra būvvaldēm ir iespēja reģistrēt būves īpašnieku ārvalstnieku, lai turpmāk ārvalstnieks varētu piekļūt BIS lietotāja profilam. Ārvalstniekam ir nepieciešams griezties būvvaldē ar lūgumu pieprasīt ID Tiesu administrācijai. Pēc ID piešķiršanas ārvalstnieks saņems automātisku e-pastu ar piekļuves parametriem.
Uzmanību! Ārvalstnieki var reģistrēt kontu tikai un vienīgi uz vietas būvvaldē, lai būvvalde varētu pārliecināties, ka piekļuve tiek izveidota pareizam lietotājam.
- Latvijas pilsoņi var autorizēties BIS portālā tikai un vienīgi izmantojot latvija.lv autentifikāciju: internetbankas, e-paraksts, eID.
- Dzīvojošam ārzemēs Latvijas pilsonim, kuram ir ārvalstu pilsoņu pase, var autorizēties Būvniecības informācijas sistēmā, izmantojot piešķirtos piekļuves parametrus – lietotājvārdu un paroli.

Reģistrētais ārzemnieks pieslēdzas publiskajam BIS profilam. Izvēlamies “ārvalstnieks” autorizāciju, ievadam e-pastu un paroli, kurš tika nosūtīts e-pastā.

T1

T2

Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes lietošana

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka no 03.02.2020. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir pieejama Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUDB) funkcionalitāte un līdz ar to ir iespējams reģistrēt būvlaukumus VEDLUDB. Atgādinām, ka elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas informāciju par trešās grupas būves būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk, un informāciju par visiem ar apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk, jānodod VEDLUDB līdz katra mēneša 15. datumam.
Lai atvērtu VEDLUDB sadaļu, pēc autorizēšanās BIS darba vietas sadaļā “Panelis” jāizvēlas “Pieslēgties VEDLUDB”.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1”  vai rakstīt: buvkomersanti@bvkb.gov.lv.

JANVĀRIS 2020

Aicinām piedalīties būvkomersantu aptaujā

Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju aicina Jūs piedalīties aptaujā par stikloto konstrukciju (logi, durvis vai fasādes) izvēles kritērijiem.
Aptaujas anketa pieejama šeit
Lūdzu aptauju aizpildīt līdz šā gada 4.februārim. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Būvniecības informācijas sistēmas portālā www.bis.gov.lv

BVKB rekomendē publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem regulāri apmeklēt BIS interneta vietnes sadaļu "Jaunumi BIS portāla lietotājiem", jo šajā sadaļā BVKB publicēs atbilstošas vadlīnijas jeb pamācības attiecībā uz izstrādāto un uzlaboto BISP funkcionalitāti, lai lietotāji varētu ātrāk apgūt jaunās iespējas un zinātu kā veikt attiecīgās darbības BISP sistēmā.

Lūdzu, apmeklējiet arī BIS interneta vietnes sadaļu "Biežāk uzdotie jautājumi'', kur Jūs arī varat meklēt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, t.sk. uz citiem tehniska rakstura jautājumiem kā, piemēram, eParaksts funkcionalitātes instalēšana, ekrānšāviņu (ekrānuzņēmumu) izveidošana, rekomendējamās prasības datortehnikai darbam BIS sistēmā u.c.

OKTOBRIS 2019

EM organizētais semināru cikls būvkonstrukciju projektētājiem:

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” organizē apmācību semināru ciklu būvkonstrukciju projektētājiem “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana”, kas sastāv no 3 ārzemju lektoru vadītiem semināriem:
• 2019.gada 1.novembrī - Dr. Ing. Massimo Penasa (Itālija) seminārs “Laba prakse būvkonstrukciju projektēšanā" ("GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN"), plkst. 10:00-16:30
• 2019.gada 15.novembrī - Dr. Ing. Jurgen Einpaul (Igaunija) seminārs “Dzelzsbetona konstrukciju aprēķini" ("REINFORCED CONCRETE STRUCTURE CALCULATIONS"), plkst. 10:00-16:30
• 2019.gada 5.decembrī - Prof. Dr. Ing. Rolf Katzenbach (Vācija) seminārs Kombinēto pāļu un seklo pamatu ģeotehniskie aprēķini" ("COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATION"), plkst. 10:00-16:30
Semināru mērķis - aicināt būvspeciālistus iepazīties ar kvalitatīvu būvkonstrukciju projektēšanu, Eirokodeksa prasību pielietošanu un būvprojektu kvalitātes kontroli, lai paaugstinātu būvspeciālistu kompetenci atbilstoši nozares un kvalitātes prasību labajai praksei Eiropas Savienībā.
Semināra norises valoda: angļu valoda bez tulkojuma uz latviešu valodu.
Semināra norises vieta: Latvijas Universitātes Dabas māja, Jelgavas ielā 1, Rīga, konferenču zāle Magnum. Norises vietas karti skatīt šeit.
Informāciju par nokļūšanu ar sabiedrisko transportu un stāvvietām skat. pielikumā.
Pieteikšanās semināriem līdz 28.oktobrim;
• Lai reģistrētos dalībai semināros, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu http://ejuz.lv/31nv. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!
• Dalība semināros ir bezmaksas. Dalībnieki var reģistrēties vienam vai visiem semināriem uzreiz.
Visi semināra dalībnieki pēc semināra saņems elektronisku apliecinājumu par dalību seminārā, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

SEPTEMBRIS 2019

Jaunumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 2019.gada 1.oktobrī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks integrēta jaunizstrādātā funkcionalitāte saistībā ar būvniecības procesa uzraudzības un būvju ekspluatācijas procesu pilnveidi. Līdz ar to, no šī gada 1.oktobra pilnveidotā BIS funkcionalitāte BIS lietotājiem nodrošinās pilnvērtīgu būvniecības projekta dokumentācijas elektronisko apriti, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/bisp/news/jaunumi-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-bis-funkcionalitati

Bis Logo Color

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

---

BIS lietotāju aptaujas apkopojums:

2/3 Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju ir apmierināti ar sistēmas funkcionalitāti un atzinīgi novērtē BIS klientu atbalsta rīkus.
Būvniecības valsts kontroles birojs pateicas visiem BIS lietotājiem par dalību BIS klientu apmierinātības pētījumā, kas norisinājās no 2019. gada 13. augusta līdz 2. septembrim.

Bis Aptauja Final 1

---

AUGUSTS 2019

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana bez pilnvarojuma un ierosinātāja pilnvaras automātiskā izveide Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu un dokumentācijas statusu ‘Trūkst informācijas' Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Uzmanību publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem!
Gadījumā, ja Jūs secināt, ka esat kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina lietotāju sazināties ar attiecīgo būvvaldi vai tehnisko noteikumu izdevējiestādi (TNI), lai lūgtu tās darbiniekiem BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē vai tehnisko noteikumu izdevējiestādē (TNI).

Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pazīme «Ierobežotas pieejamības informācija» BIS būvniecības lietu dokumentācijā (BISP/BIS-2) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

---

Noderīga informācija:

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Lapa atjaunota 30.09.2020.