Būvniecības informācijas sistēma

Apstiprina pasākumu plānu gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs

Apstiprina pasākumu plānu gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs

2020. gada 23. Decembris, 12:19
Avots Ekonomikas ministrija

Šā gada 22. decembra sēdē Ministru kabinets iepazinās ar Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanās risku. Ministrijas sagatavotie priekšlikumi paredz standarta vēdināšanas risinājumus skolās un to ieviešanas grafiku, kā arī sniedz ieskatu esošajā situācijā ar ventilācijas sistēmu stāvokli skolu ēkās.

EM kopā ar citām iesaistītām institūcijām, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem, norāda, ka regulāra telpu vēdināšana, atverot logus, uzskatāma par īstermiņa risinājumu un tas ir efektīvs šī brīža situācijā, lai nodrošinātu ātru gaisa kvalitātes uzlabojumu un ierobežotu Covid-19 inficēšanās riskus izglītības iestādēs. Svarīgi piebilst, ka šāda vēdināšana jāorganizē regulāri, ievērojot drošības pasākumus, lai neapdraudētu audzēkņu un pedagogu veselību.

Tomēr gaisa kvalitātes uzlabošana un higiēnas prasībām atbilstošas gaisa kvalitātes nodrošināšana ir aktuāls jautājums ne tikai pandēmijas apstākļos, bet arī mācību procesa vispārējai nodrošināšanai.

EM ieskatā ir jāveicina modernas un efektīvas centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve izglītības iestādēs, centralizēto mehānisko ventilācijas sistēmu paredzot kā obligātu izglītības iestāžu jaunbūvju gadījumā.

Tādēļ, lai uzlabotu gaisa kvalitāti izglītības iestādēs ilgtermiņā, Ministru kabinets apstiprināja rīcības plānu, kas ietver kompleksus pasākumus kuri ir vērsti gan uz īstermiņa problēmu risinājumiem, gan ilgtermiņa ventilācijas sistēmu uzlabojumu izglītības iestādēs.

Cita starpā paredzēts, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar VM izstrādās ieteikumus izglītības iestāžu telpu vēdināšanai Covid-19 pandēmijas apstākļos. Savukārt izglītības iestāžu dibinātājiem vajadzēs veikt centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmas stāvokļa novērtēšanu, kā arī veikt mehāniskās vedināšanas sistēmas konfigurāciju atbilstoši PVO rekomendācijām, nodrošinot efektīvu gaisa maiņu klasēs.

VM izstrādās grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz higiēnas prasībām izglītības iestādēs, ietverot tajos gaisa kvalitātes rādītājus un paredzot pienākumu veikt regulāru gaisa kvalitātes vērtējumu.

Savukārt EM skolu dibinātāju vajadzībām sagatavos informatīvu materiālu par decentralizētajām ventilācijas sistēmām, to cenām un uzstādīšanas izmaksām, bet sadarbībā ar IZM un VM izstrādās ieteikumus projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām. Tāpat EM izstrādās grozījumus Latvijas Būvnormatīvā LBN 208-15 “Publiskās būves” paredzot obligātu centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvi izglītības iestāžu ēkās (jaunās būvniecības gadījumā).

EM aicina arī ministrijas, izstrādājot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas nosacījumus, paredzēt ventilācijas sistēmas izbūves un pārbūves izmaksas kā attiecināmās izmaksas pilnā apmērā.

Informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt COVID-19 inficēšanas risku” Ekonomikas ministrija sagatavoja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, ņemot vērā Ministru kabineta uzdevumu. Vairāk ar ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunota 23.12.2020.