Būvniecības informācijas sistēma
Būvkomersantu reģistrs
Saskaņā ar MK 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām būvkomersantiem līdz 31.08.2022. reģistram jāsniedz ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, aizpildot iesniegumu
Kadastrālā uzmērīšana
Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, t.sk. paātrinātai izskatīšanai, nav saņemta atbilde uz kadastrālās uzmērīšanas pieprasījumu, lūgums sazināties ar Valsts zemes dienestu

Pirmajā pusgadā kāpināti apjomi visās darbības jomās

Pirmajā pusgadā kāpināti apjomi visās darbības jomās

2019. gada 1. Augusts, 15:42

Šā gada pirmajos sešos mēnešos Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) kāpinājis apjomus visās darbības jomās – audzis gan kontrolēto objektu, gan Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju skaits, kā arī pārsniegti plānotie rezultāti būvekspertu kompetences novērtēšanā.

Arī no klientu un sadarbības partneru puses biroja darbs ir labi novērtēts – gada sākumā veiktajā aptaujā 78% norādījuši, ka būvdarbu kontroli vērtē kā labu vai ļoti labu. Savukārt sadarbībā ar augstskolu studentiem veiktais pētījums par būvekspertu sertificēšanu īpaši izceļ biroja darbinieku atsaucību – to kā augstu ir norādījuši 54 % aptaujāto būvspeciālistu.

Viena no galvenajām BVKB prioritātēm ir Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšana. Biroja apkopotie dati liecina, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos sistēmas lietotāju skaits ir palielinājies par 19%, pārsniedzot 20 tūkstošus. Tikpat strauji pieaudzis arī kopējais izveidoto būvniecības lietu skaits BIS - pirmajā pusgadā sistēmā iesniegti 86.2 tūkstoši būvniecības lietu. BIS atbalsta dienests ir atbildējis uz pieprasījumiem vai sniedzis konsultācijas gandrīz 9 tūkstošos gadījumu, kas ir par 23% vairāk, nekā gada sākumā. Puse konsultāciju veikta e-pastā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros tika izstrādāta jauna funkcionalitāte, kas aptver visu būvniecības procesu – no darbu uzsākšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Šī darba veikšanai kopumā notika 45 darba grupas, kurās tika iesaistīti 488 dalībnieki, pārstāvot 43 iestādes. Papildus tam projekta ieviešanas un uzraudzības īstenošanai tika organizētas konsultatīvās padomes sēdes, projekta valdes sēdes, darba grupas un komandas sanāksmes, kā arī cita veida tikšanās, iesaistot esošos un potenciālos sistēmas lietotājus. Paralēli sistēmas izstrādes darbiem notika lietotāju apmācības - kopumā 75 nodarbības 821 sistēmas lietotājam. Ņemot vērā, ka uzlabojumu praktiskai ieviešanai nepieciešami normatīvo aktu grozījumi, izstrādātā funkcionalitāte būs pieejama 2019. gada rudenī.

Būtiska BVKB pamatfunkcija ir būvdarbu kontrole. Pirmajā pusgadā birojs to ir nodrošinājis 404 objektos, ekspluatācijā pieņemot 91 objektu, bet pārējos kontrole turpinās. Arī šogad, tāpat kā pērn, ir saglabājusies kontrolē esošo būvniecības objektu skaita pieauguma tendence, un pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir par 36%. Ir novērota pozitīva tendence attiecībā uz būvniecības procesa kvalitāti, tomēr joprojām vienas no biežāk fiksētajām neatbilstībām ir saistītas ar būvprojekta izmaiņām, kuras ietekmē būves nesošo konstrukciju mehānisko stiprību un stabilitāti. Viena no problēmām, kas izkristalizējusies pārbūves projektos, ir nepietiekama izpēte un tehniskā apsekošana pirms projektēšanas, kas mēdz negatīvi ietekmēt projektu īstenošanu. Kontroles ietvaros 47 gadījumos veikti mērījumi, lai pārliecinātos par konstrukciju kvalitāti, un 6 gadījumos konstatētas neatbilstības.

Nozīmīga BVKB atbildībā esoša joma ir publisko ēku ekspluatācijas uzraudzība. Pārskata periodā tās ietvaros ir veikta 331 pārbaude, no tām 114 bijušas pirmreizējās fiziskās pārbaudes, bet 145 dokumentālās pārbaudes, veicot būvspeciālistu iesniegto tehniskās apsekošanas atzinumu (TAA) izvērtēšanu. Ir iezīmējusies tendence, ka ēku īpašnieki Ēku būvnoteikumos noteikto pienākumu veikt publisko ēku periodisko apsekošanu pilda kūtri, lai arī lielākajai daļai šāda tipa ēku tas ir jāizdara līdz šā gada 1.oktobrim.

Birojs, pildot būvvaldes funkciju attiecībā uz Aizsardzības ministrijas būvju būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību, kā arī elektropārvades līnijām, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss, ir pieņēmis 120 lēmumus. Trešdaļa lēmumu paredz būvniecības ieceres akceptēšanu.

Viena no biroja pamatfunkcijām ir arī būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība būvekspertīzes specialitātē. Šā gada pirmajos sešos mēnešos BVKB saņēma 22 pieteikumus sertifikāta iegūšanai būvekspertīzes specialitātē, no kuriem sertifikātus izsniedza 19 gadījumos: 14 būvprojektu un 5 būvju ekspertīzē. Kopumā birojs kopš savas darbības sākšanas būvekspertīzes specialitātē ir piešķīris 148 sertifikātus.

Patstāvīgās prakses pirmreizējā pārbaude šogad veikta 139 sertificētajiem būvspeciālistiem. Konstatēts, ka 25 būvspeciālisti nav aktualizējuši informāciju par kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, bet 19 nav ziņojuši par kalendārā gadā veikto patstāvīgo praksi. Patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros pieņemti 2 lēmumi par brīdinājumu izteikšanu.

Lai informētu un izglītotu sadarbības partnerus un būvniecības nozares speciālistus, birojs šā gada pirmajos sešos mēnešos kopā ar Ekonomikas ministriju un kampaņas “Dzīvo siltāk” organizatoriem rīkojis astoņus informatīvus seminārus būvniecības nozares komersantiem par praktisko būvdarbu kontroli. Tāpat noticis seminārs “Ēku būvniecības process” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbiniekiem, kā arī lekcijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem un mācībspēkiem. Par tradīciju jau kļuvušas biroja rīkotās ceturkšņa sanāksmes Latvijas būvvalžu pārstāvjiem.

Apliecinot klientam draudzīgu pieeju ikdienas darbā, BVKB ir iesaistījies Ekonomikas ministrijas iniciatīvā “Konsultē vispirms”. To, ka ir uzņemts īstais kurss izcilas uzņēmējdarbības vides radīšanai Latvijā, apliecina gūtie panākumi – birojs ir atzīts par ceturto labāko iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenotāju divdesmit divu valsts iestāžu starpā.

Turpinot virzību uz godīgumu, caurspīdīgumu un atklātību, kā arī ar mērķi sadarboties sabiedrības informēšanas jomā, birojs 2019. gada martā pievienojās kustībai “#Atkrāpies!”. Kustības pamatvērtības ir atbildība, uzdrīkstēšanās, vienotība un atvērta komunikācija, un tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 30 iestādes, kā arī daudzi komersanti.

“Esam padarījuši daudz, bet apzināmies, ka tas nav biroja darbinieku nopelns vien - rezultātu nosaka visu iesaistīto pušu sadarbība. Strādājot viena mērķa labā - panākt, ka būves Latvijā ir drošas un sabiedrība ir pārliecināta par visu būvniecības procesa dalībnieku profesionalitāti un godaprātu, mums - publiskā sektora pārstāvjiem - ar savu darbu ir jārāda piemērs. Domāju, ka gūtie rezultāti to apliecina un arī turpmāk darbosimies ne mazāk aktīvi,” norāda BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Final Bvkb 2019 1 Pusgads Small

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320 / 28319189

Lapa atjaunota 01.08.2019.