Būvniecības informācijas sistēma

BIS apmācības

Plānoto apmācību kalendārs pieejams šeit

Apmācības BIS lietotājiem

Būvniecības valsts kontroles birojs aicina piedalīties bezmaksas vebinārā "Kā uzsākt privātmājas būvniecību?" 2021.gada 22.janvārī no pulksten 10:00 līdz 12:00, tiešsaistē - Microsoft Teams.
Vebināra laikā SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja sniegs informāciju par to, kā uzsākt privātmājas būvniecības procesu BIS, demontrējot Būvniecības informācijas sistēmā veicamās darbības.
Pieslēgšanās saite: http://bit.ly/2LIyokW
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Dalība apmācībās - bez maksas.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (tālr. 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).

Apmācības būvvaldēm un iestādēm, kas pilda būvvaldes funkcijas

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas pilnveide 2.kārta” ietvaros no 2020.gada novembra līdz 2021.gada februārim tiek organizētas Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) 2.laidiena funkcionalitātes "Būvniecības process - 1.daļa" apmācības būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas, darbiniekiem.
Apmācības 2021.gadā tiks organizētas 13 grupās: 2021.gada 5.,7.,12.,14.,19.,26. janvārī un 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23. februārī no pulksten 10.00 līdz 15.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu. Mācību process tiek organizēts ar praktisku uzdevumu veikšanu, katram apmācību dalībniekam līdzdarbojoties BIS testa vidē.
Apmācību laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas.
1. Jaunas sadaļas un iespējas būvniecības lietā:
1.1. Būvniecības lietas aktuālo datu atrādīšana;
1.2. Būvniecības lietas kārtas izveidošana;
1.2.1. kārtu dati dokumentos;
1.2.2. kārtu dati būvdarbu gaitā.
1.3. Dokumentu attiecināšana uz citu lietu;
1.4. Lietas nodošana citai iestādei.
2. Izmaiņas darba uzdevumos:
2.1. Apstrādē, atlasīšanā, filtra saglabāšana, darba paneļa izveidošana;
2.2. Izmaiņas ieceres, PN un BUN iesnieguma izskatīšanas darba uzdevumos;
2.3. Darba uzdevumu papildinājumi, ja tika uzlikts 'Gaidīt uz klientu'.
3. Jaunu iesniegumu izskatīšana:
3.1. Piekļuves pieprasījuma izskatīšana, piekļuves piešķiršana vai atteikums.
3.2. Ierosinātāja maiņas iesnieguma izskatīšana.
4. Izmaiņas un papildinājumi būvinspektoriem:
4.1. Būvinspektora pārbaužu grafika izveidošana, apstiprināšana, izpilde.
4.2. Izmaiņas Atzinumā par būves pārbaudi;
5. Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana.
6. 'Būvvaldes lēmums' ekspluatācijas lietā.
7. Citas izmaiņas:
7.1. Profilā;
7.2. Sūdzībās;
7.3. Informēšana par saskaņotām rasējuma lapām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām pieteikt dalību 2.laidiena funkcionalitātes "Būvniecības process -1.daļa" apmācībām. Pieteikšanās saite: https://bit.ly/2UVR5ma
Grupas tiks aizpildītas pēc principa, kurš ātrāk piesakās konkrētajai grupai. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots – 15 dalībnieki.
Vēršam uzmanību, ka apmācības tiek finansētas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” līdzekļiem, tāpēc Birojs aicina būt atbildīgiem un pieteikties apmācībām, ja plānojat tās apmeklēt. Apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots un piesakoties tām, bet neapmeklējot, tiek tērēti projekta budžeta līdzekļi, taču nepieciešamais apmācāmo skaits netiek sasniegts. Gadījumā, ja esat pieteikušies, taču apmācības nebūs iespējams apmeklēt, lūdzam informēt vismaz 3 dienas iepriekš! Pretējā gadījumā Birojs patur tiesības lūgt iesniegt rakstisku skaidrojumu par apmācību neapmeklēšanas iemesliem.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (tālr. 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).

Aizvadītās apmācības

1) Vispārīgs ieskats par BIS un to izstrādi.
2) Ieskats reģistros:• Būvspeciālistu sertifikātu reģistrs- sfēras piešķiršana un uzraudzība
• Būvkomersantu, būvinspektoru, ēku energosertifikātu, neatkarīgo ekspertu un citu datu reģistri.
3) Ieskats būvniecības atbalsta un dokumentu modulī (BIS būvvalžu darba vides modulī BIS2):
• Būvvaldes profila administrēšana, uzstādījumu iespējas, darba uzdevumu apstrāde;
• No ieceres līdz ekspluatācijai dokumentu izskatīšana, apstiprināšana vai noraidīšana;
• Ekspluatācijas lietas.
4) BIS publiskais portāls un e-pakalpojumi:
• Pieslēgšanās sistēmai un lietotāja profils;
• Būvniecības darba vieta – būvniecības ieceres un tās dokumentācijas izveidošana un iesniegšana;
• Speciālista panelis - izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu ievadē un apstrādē, praktikanta identifikācija;
• Reģistru e-pakalpojumi.

18.12.2020. vebinārs "Būtiskākās piegādātās 2.laidiena funkcionalitātes izmaiņas un uzlabojumi" (video)
1) 2.kārtas 2.laidiena piegādātās funkcionalitātes pārskats:
- Izmaiņas būvniecību lietu sarakstā, ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā publiskajā portālā;
- Izmaiņas būvniecības ieceres, paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes iesnieguma un atzīmju pieprasījuma izskatīšanā un darba uzdevumu apstrādē;
- Darba paneļa izveidošanas iespējas būvvalžu darbiniekiem;
- Būvniecības kārtas definēšana, uzsākšana un nodošana ekspluatācijā;
- Papildinājumi būvdarbu žurnālā;
- Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā (Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana);
- Jauni e-pakalpojumi piekļuves pieprasīšana lietai un ierosinātāja maiņas iesniegums.
- Būvinspektoru darba grafika izveidošana;
- Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana
- Papildinājumi Ekspluatācijas lietā.
2) Citas aktualitātes un izmaiņas;
- Publiskā portāla lietotāja BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana;
- Saņemto deleģējumu atrādīšana;
- Piekļuve pie būvdarbu žurnāla.


11.12.2020. vebinārs "Funkcionālie papildinājumi stadijā Nodošana ekspluatācijā" (video)
*Būvdarbu žurnāla iedalīšana portālā atbilstoši kārtu uzsākšanas nosacījumiem
*Piekļuves tiesības kārtas būvdarbu žurnālam
*Atspoguļo būvniecības kārtu atzinuma pieprasījumā
*Norādīt kārtu un tās papildinformāciju apliecinājumā par būves vai tās daļas nodošanu ekspluatācijā
*Datu atspoguļošana par kārtām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā BISP
*Nodošana ekspluatācijā pa kārtām.

04.12.2020. vebinārs "Funkcionālie papildinājumi būvniecības lietas stadijā Būvdarbi" (video)
 • Būvniecības kārtas būvatļaujas izmaiņu iesniegumā
 • Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana
 • Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’
 • Būvniecības kārtas dati būvdarbu gaitā
 • Būvdarbu līgumā portālā norādīt būvniecības kārtu
 • Vairāku BUN iesniegumu izveidošana, ja ir vairākas kārtas.

27.11.2020. vebinārs "Būvniecība kārtās" (video)
1. Būvniecības kārtu definēšana/labošana PN iesniegumā
2. Būvniecības kārtās atzīmēšana būvprojekta izmaiņu iesniegumā
3. Kārtas uzsākšana BUN iesniegumā portālā
4. Būvniecības kārtas dati citos dokumentos BISP
5. Kārtas informācija NKMP atļaujas saņemšanas iesniegumā.
1. Piekļuves pieprasīšana lietai, to apstrāde un pieejamo lietu saraksts.
o Pieejamo lietu sadaļa un saraksts
o Piekļuves pieprasīšana lietai
o Lēmuma vai atteikuma saņemšana par piekļuvi lietai
2. Iesniegums ierosinātāja maiņai no sabiedrības informēšanas par būvniecības procesiem.
3. Izmaiņas ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā.
o Vienkāršotās būvniecības ieceres iesniegumu izmaiņas
o Projekta daļas un lapu pievienošanas uzlabojumi
o Ieceres iesnieguma papildus saskaņošanas iespēja ar citu fizisku personu
o Būvniecības kārtu definēšana/labošana ieceres iesniegumā.

13.11.2020. vebinārs "Ieskats jaunizstrādātajā 2.laidiena “Būvniecības process” funkcionalitātē". (video)       
Vebinārā tiks apskatītas šādas temas.
• Piekļuves pieprasīšana lietai un pieejamo lietu saraksts;
• Iesniegums ierosinātāja maiņai;
• Uzlabojumi dokumentācijas/projekta sagatavošanā un rasējuma lapu saskaņošanā;
• Būvniecības kārtas definēšana/labošana, atrādīšana lietā un dokumentos.
• Izmaiņas, uzlabojumi darba uzdevumu apstrādē (BIS2);
• Papildinājumi, izmaiņas būvinspektoriem (BIS2);
• Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’ (BISP);
• Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana BSI2;
• Ekspluatācijas lietā jauns lēmums (BIS2);
• Izmaiņas sūdzību apstrādē;
• Papildinājumi būvniecības lietā (BIS2);
• Citi papildinājumi.
Apmācību laikā tika apskatīti šādi jautājumi.
1.Ārvalstnieku reģistrācija.
1) Kur vērsties, lai iegūtu iespēju autorizēties BISP.
2) Ārvalstnieku reģistrēšana, lietotāja vārda piešķiršana.
3) Reģistrēt ārvalstnieku kā juridiskās personas pārstāvi.
4) Deleģējuma vai pilnvaras izveidošana uz ārvalstnieku vai no ārvalstnieka.
5) Kā pieslēgties kā ārvalstniekam BISP.
6) Kā norādīt ārvalstnieku būvniecības iecerē.
2.Izziņa par būves neesību.
1) ‘Iesniegums par būves neesību’ būvniecības lietā.
2) Jauns ‘Iesniegums par būves neesību’ bez būvniecības lietas.

30.10.2020. vebinārs "Nodošana ekspluatācijā" (video) (slaidi) 
Atzinuma pieprasīšana TNI.
Apliecinājumi par būves gatavību.
Būvdarbu pabeigšana PR/AK.
Vēsturiskās būvniecības nodošana ekspluatācijā.
Datu nodošana VZD.
Atteikums pieņemt būvi ekspluatācijā.
Būvniecības lietā stadijā ‘Ekspluatācijā’ ierobežotās darbības.

23.10.2020. vebinārs "Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem (2.daļa)" (video)
Ieceres iesniegšana, labošana, noraidīšana.
Pilnvaras un pilnvarošana.
Projekta labošana.
Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana u.c.

16.10.2020. vebinārs "Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem" (video) (slaidi)
Apmācību laikā tika izskatītas šādas tēmas:
 • Projekta sagatavošana;
 • Projekta saskaņošana ar TNI.
09.10.2020. vebinārs. Projekta sagatavošana BIS (video)  
Apmācību laikā tika izskatītas šādas tēmas:
 • Projekta sagataves un daļu izveidošana:
 • Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana;
 • Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) un pilnā būvprojekta sagatavošana;
 • Speciālista sfēras kontrole projektu vai daļas apstiprināšanā.
 • Projekta sagatavošanas iespējas:
 • Augšupielāde un lejupielāde;
 • Lapu numerācija un pārkārtošana, revīziju norādīšana.
 • Projekta izmaiņas:
 • Jaunas revīzijas pievienošana;
 • Detalizētā rasējuma izmaiņas.
02.10.2020. vebinārs. Būvprojekta skaņošana ar TNI - noraidīšanas un atteikuma scenāriji (video)
Apmācību laikā tika izskatīti šādi scenāriji Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), skaņojot būvniecības dokumentāciju ar tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI):
 • TNI noraida tehniskos noteikumus, norādot, ka tehniskos noteikumus nevajag.
 • TNI noraida dokumentācijas saskaņošanu.
 • TNI pieprasa papildus informāciju.
 • Atzinuma saņemšana.
30.09.2020. vebinārs. Ieceres skaņošana ar būvvaldi - noraidīšanas un atteikuma scenāriji (video)
Vebinārā tika izskatīti šādi scenāriji.
 • Būvvalde pieprasa papildus informāciju iecerei.
 • Būvvalde noraida ieceri.
 • Būvvalde noraida projektu.
 • Būvvalde pieprasa papildus informāciju pie projekta.
 • Būvvalde noraida BUN apliecinājuma iesniegumu.
 • Būvvalde noraida pieņemšanu ekspluatācijā.
Apmācību laikā tika sniegtas atbildes uz 18.09. vebināra "Piekļuve būvniecības lietai un iesniedzamie dokumenti būvdarbu gaitā" dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem.
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
•Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietai:
*Dalībnieku reģistrēšana būvniecības lietā.
•Elektroniskā Būvdarbu žurnāla aizpildīšana.
•Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā:
*Izmainīto lapu skaņošana.
•Citi iesniedzamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbiem:
*Darbu veikšanas projekts;
*Tehniskās apsekošanas atzinums;
*Būvuzraudzības plāns;
*Būvuzrauga pārskats;
*Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu;
*NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums;
*Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu.
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas
 • Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana:
*Kādos gadījumos jāreģistrē vēsturiskā būvniecības lieta;
*Vēsturisko datu iesnieguma un saistošā iesnieguma izveidošana.
• Vēsturisko datu iesniegums, ja:
*vēlaties reģistrēt datus VEDLUDB;
*vēlaties iesniegt izmaiņas būvatļaujā;
*vēlaties iesniegt izmaiņas būvprojektā.

28.08.2020. vebinārs TNI (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana;
 • Būvniecības ieceres dokumentācijas, projekta saskaņojumi ar TNI;
 • Iesniegtās ieceres dokumentācijas/Projekta labošana pēc būvvaldes izskatīšanas;
 • Projektu salīdzināšana ar iepriekšējo versiju;
 • Noraidītas ieceres vai PN izpildes iesnieguma atkārtota dokumentācijas iesniegšana.

21.08.2020. vebinārs par projekta saskaņošanu ar TNI (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
 • Ieceres izveidošana un dokumentācijas (projekta) izveidošana;
 • Ieceres saskaņošana un iesniegšana;
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums;
 • Projekta izmaiņas, versiju salīdzināšana.

14.08.2020. vebinārs par būvdarbu gaitu BIS (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu aizpildīšana un iesniegšana;
 • Būvdarbu gaitas sadaļas konfigurācija;
 • Apakšlīgumu reģistrēšana;
 • Būvdarbu gaitā būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
 • Detalizētā rasējuma pievienošana;
 • Elektronisko atzinumu un apliecinājumu par būves gatavību pieprasīšana;
 • Būvdarbu pabeigšanas atzīmes pieprasīšana vai apliecinājuma par būves gatavību iesniegšana.

07.08.2020. vebinārs par pieejas tiesībām BIS (video)
Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:
 • Juridiskās personas paraksttiesīgo personu pieejas tiesības;
 • Tiesību piešķiršana reģistrējot pilnvaras un deleģējumus;
 • Būvniecības ieceres izveidošana uz pilnvaras vai deleģējuma pamata;
 • Būvniecības ieceres izveidošana bez iepriekš saņemtas pilnvaras;
 • Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietām bez pilnvaras.
Lapa atjaunota 19.01.2021.