BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzība

No 2020.gada 6.novembra būvinspektora darbību, pildot būvinspektora amata pienākumus, uzrauga pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas.
Pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, vērtējot būvinspektora profesionālo darbību, piemēro šādus kritērijus:

- būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un lietošana praksē, tai skaitā teritorijas plānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pārzināšana;
- būvinspektora rīcības atbilstība normatīvo aktu, darba līguma, amata apraksta un paš-valdības noteiktās darba kārtības prasībām;
- sadarbība ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām būvniecības kontroles jautāju-mos;
- kvalitatīvu dokumentu sagatavošana un iekļaušana būvniecības informācijas sistēmā;
- uz sapratni un sadarbību orientēta komunikācija ar klientu.

Uzraudzības ietvaros pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, ierosina un izskata disciplinārlietu par būvinspektora profesionālo darbību, kā arī lemj par disciplināratbildības piemērošanu būvinspektoram.

Informāciju par lēmumu, kas pieņemts saistībā ar būvinspektora amata pienākumu pildīšanas uzraudzību, pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Būvniecības valsts kontroles birojam iekļaušanai reģistrā.

Lapa atjaunota 23.05.2023