Prasības, rekvizīti un reģistram iesniedzamās veidlapas

Darbības būvkomersantu reģistrā Valsts nodevas apmērs Veidlapas
Reģistrācija būvkomersantu reģistrā 70 EUR Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā

Informāciju, iesniedzot elektroniski, paraksta ar drošu elektronisko parakstu (t.sk. būvspeciālists savu parakstu veidlapā apliecina ar drošu elektronisko parakstu) un nosūta uz pasts@bvkb.gov.lv

Informāciju iespējams iesniegt izmantojot e-pakalpojumu. Pamācība pieejama šeit.
Atkārtota reģistrācija būvkomersantu reģistrā, ja būvkomersants izslēgts no būvkomersantu reģistra šādos gadījumos:
 1. saņemts būvkomersanta iesniegums par izslēgšanu no reģistra;
 2. saņemts būvkomersanta iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar vienīgo būvspeciālistu (spēkā līdz 31.12.2017.);
 3. saņemts būvkomersanta iesniegums par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas (spēkā līdz 31.12.2017.).
70 EUR Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā

Informāciju, iesniedzot elektroniski, paraksta ar drošu elektronisko parakstu (t.sk. būvspeciālists savu parakstu veidlapā apliecina ar drošu elektronisko parakstu) un nosūta uz pasts@bvkb.gov.lv

Informāciju iespējams iesniegt izmantojot e-pakalpojumu. Pamācība pieejama šeit.
Atkārtota reģistrācija būvkomersantu reģistrā, ja būvkomersants izslēgts no reģistra par:
 1. neatbilstību Noteikumu Nr.116 5.punkta prasībām (nav nodarbinājis vismaz vienu būvspeciālistu vai nodarbinātais būvspeciālists bijis darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā trim būvkomersantiem) (spēkā līdz 31.12.2017.);
 2. ikgadējās informācijas neiesniegšanu;
 3. nepatiesu ziņu sniegšanu reģistra iestādei.
355 EUR Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā

Informāciju, iesniedzot elektroniski, paraksta ar drošu elektronisko parakstu (t.sk. būvspeciālists savu parakstu veidlapā apliecina ar drošu elektronisko parakstu) un nosūta uz pasts@bvkb.gov.lv  


Informāciju iespējams iesniegt izmantojot e-pakalpojumu. Pamācība pieejama šeit.
Ikgadējās informācijas atjaunošana būvkomersantu reģistrā

Katru gadu līdz 31. augustam jāiesniedz iesniegums par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendāra gadā.

Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā jāmaksā, iesniedzot ikgadējo informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, piemēram, iesniedzot 2023.gadā, ikgadējā informācija jāsniedz par 2022.gadu.
Nodevas apmēru skatīt šeit Ikgadējās informācijas iesniegums būvkomersantu reģistram   
Ikgadējo informāciju var iesniegt elektroniski aizpildot informāciju būvniecības informācijas sistēmā vai papīra formātā nosūtot pa pastu (Būvniecības valsts kontroles birojam, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013) vai klātienē Būvniecības valsts kontroles biroja klientu apkalpošanas centrā.

Informāciju iespējams iesniegt izmantojot e-pakalpojumu. Pamācība pieejama šeit.
Ziņu izmaiņas, kas saistītas ar:
 1. jauna būvspeciālista pievienošanu (jāaizpilda iesnieguma 5.1. un 5.2.apakšpunkti);
 2. esošā būvspeciālista atbrīvošanu (jāaizpilda iesnieguma 6.punkts);
 3. izmaiņām nodarbinātības jomās esošajiem būvspeciālistiem (jāaizpilda iesnieguma 7.punkts);
 4. būvkomersanta reģistrācijas apturēšanu un atjaunošanu (jāaizpilda iesnieguma 8.punkts);
 5. izmaiņām būvkomersanta kontaktinformācijā (jāaizpilda iesnieguma 3. un 4.punkts).
Būvkomersantam ir tiesības uz reģistrācijas apturēšanu uz laiku, kas kopumā nepārsniedz sešus mēnešus 12 mēnešu periodā. Bez maksas iesniegums par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā.
Bez maksas Iesniegums par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā

Informāciju, iesniedzot elektroniski, paraksta ar drošu elektronisko parakstu (t.sk. būvspeciālists savu parakstu veidlapā apliecina ar drošu elektronisko parakstu) un nosūta uz pasts@bvkb.gov.lv
Informāciju iespējams iesniegt izmantojot e-pakalpojumu. Pamācība pieejama šeit.
Iesnieguma paraugs par izslēgšanu no būvkomersantu reģistra Bez maksas Paraugs iesniegumam par izslēgšanu no būvkomersantu reģistra

Informāciju iespējams iesniegt izmantojot e-pakalpojumu. Pamācība pieejama šeit.
BŪVKOMERSANTU REĢISTRAM IESNIEDZAMĀS VEIDLAPAS UN VALSTS NODEVAS APMĒRS

Rekvizīti Valsts nodevas maksājumam:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.: 90000050138
Kods: TRELLV22
Konts: LV33TREL1060120929200

Pamatojums (iesniedzot iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā): Valsts nodeva par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā

Pamatojums (iesniedzot ikgadējo informāciju būvkomersantu reģistrā):
Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā par 20__.gadu


!!! Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas


Dokumentus papīra formātā iespējams iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā:

 • pieņemšanas laikā; 
 • nosūtot pa pastu (Būvniecības valsts kontroles birojs, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


Dokumentu pieņemšanas adrese:
Būvniecības valsts kontroles birojs, K. Valdemāra ielā 157, Rīga


Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

Darba dienās no 8:15 - 17:00
Piektdien no 8:15 - 15:45
Pirmssvētku dienā 8:15 - 14:00

Saziņa pa tālruni: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1”

Lapa atjaunota 22.05.2023