E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×
Ātrā meklēšana

Būvdarbu kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei veic būvvaldes, institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektori

Būvdarbu valsts kontroles un publisku ēku (kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) ekspluatācijas uzraudzības tiesību iegūšanai būvinspektoru reģistrā tiek reģistrētas personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā, būvspeciālista sertifikātu un vismaz divus gadus ilgu (pēdējo piecu gadu laikā) patstāvīgo praksi arhitektūras vai būvniecības jomā.

Būvdarbu pašvaldības kontroles un būvju (izņemot publiskas ēkas, dzelzceļa inženierbūves, valsts autoceļus un tiltus) ekspluatācijas uzraudzības tiesību iegūšanai būvinspektoru reģistrā tiek reģistrētas personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā, būvspeciālista sertifikātu un vismaz divus gadus ilgu (pēdējo piecu gadu laikā) patstāvīgo praksi arhitektūras vai būvniecības jomā.

Dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontroles un ekspluatācijas uzraudzības tiesību iegūšanai būvinspektoru reģistrā tiek reģistrētas personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību dzelzceļa jomā inženiera studiju programmā un vismaz piecus gadus ilgu praktiskā darba pieredzi dzelzceļa inženierbūvju būvniecībā.

Valsts autoceļu un/vai tiltu būvdarbu kontroles tiesību iegūšanai būvinspektoru reģistrā tiek reģistrētas personas, kuras ieguvušas vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību transportbūvju jomā, būvspeciālista sertifikātu ceļu un/vai tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā un vismaz divus gadus ilgu (pēdējo piecu gadu laikā) patstāvīgo praksi ceļu un/vai tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā.

Būvinspektoriem izvirzāmās prasības, būvinspektoru reģistrācijas kārtību un kārtību, kādā būvinspektorus izslēdz no būvinspektoru reģistra, kā arī būvinspektoru reģistra datu saturu un būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtību reglamentē Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem.

Pašvaldība, Būvniecības valsts kontroles birojs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

  1. nav tiesīga slēgt darba līgumu par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu ar personu, kura nav reģistrēta būvinspektoru reģistrā;
  2. reģistrējot vai pārtraucot būvinspektoram lietotāja tiesības būvniecības informācijas sistēmā (BIS), norāda datumu, kad nodibinātas vai izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar būvinspektoru (līdz BIS lietotāja tiesību piešķiršanas brīdim informē Būvniecības valsts kontroles biroju rakstiski vai elektroniski 10 darbdienu laikā).

Būvinspektoram ir aizliegts stāties darba tiesiskajās attiecībās ar būvkomersantu un sniegt būvniecības pakalpojumus būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un būvekspertīzes specialitātēs, izņemot gadījumu, ja būvinspektors likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajā kārtībā ir saņēmis rakstveida atļauju saimnieciskās darbības veikšanai būvniecības pakalpojumu sniegšanai par pirmās grupas būvju būvniecību ārpus savas kontrolējamās administratīvās teritorijas un ja šo būvniecības pakalpojumu sniegšana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar būvinspektoram saistošām ētikas normām vai nekaitē būvinspektora tiešo pienākumu pildīšanai. Būvinspektoram ir aizliegts veikt būvdarbu kontroli objektā, kurā būvniecības pakalpojumus sniedz būvkomersants vai piegādes veic komersants, ar kuru būvinspektoram ir vai ir bijušas jebkādas līgumiskās (tai skaitā darba tiesiskās) attiecības pēdējo 24 mēnešu laikā.

Būvinspektora amata pienākumu pildīšanu iekļauj personas praktiskā darba pieredzē, kas nepieciešama būvspeciālista sertifikāta saņemšanai būvuzraudzības specialitātē, kā arī būvspeciālista patstāvīgajā praksē būvdarbu vadīšanas specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē.

Būvinspektoru profesionālo darbību uzrauga Ekonomikas ministrija, izvērtējot būvinspektora profesionālās darbības pārskatus un izskatot sūdzības par būvinspektora rīcību, kā arī informējot būvinspektoru un tā darba devēju par nepieciešamajiem pasākumiem būvinspektora profesionālās darbības uzlabošanai.

Līdz būvinspektora lietotāja tiesību reģistrācijas brīdim BIS, būvinspektors profesionālās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu rakstiski iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 1.martam (2. pielikums).

Informācija par prasībām reģistrācijai Būvinspektoru reģistrā pieejama šeit .

Lapa atjaunota 10.02.2020.