E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×
×
Ātrā meklēšana

Neatkarīgu ekspertu reģistrā reģistrē personas, kurām apliecināta neatkarīga eksperta kompetence.

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 1. panta 5.punktam neatkarīgs eksperts ir energoauditors vai cita persona, kas ir tiesīga veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.

Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumi Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” nosaka neatkarīga eksperta kompetences prasības un kompetences apliecināšanas kārtību, neatkarīga eksperta reģistrācijas un uzraudzības kārtību, neatkarīgu ekspertu reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

Neatkarīgs eksperts ir tiesīgs noteikt ekspluatējamās ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniegt ēkas energosertifikātu vai noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu, ja viņš ir:

  • ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi par ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku, ēku inženiertehniskām sistēmām (apkures, dzesēšanas, ventilācija, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas), būvklimatoloģiju un telpu mikroklimatu, energoefektivitātes novērtēšana un aprēķinu metodes;
  • ieguvis vismaz divus gadus ilgu praktisku pieredzi ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai;
  • nokārtojis kompetences pārbaudi sertificēšanas institūcijā.
Neatkarīgs eksperts ir tiesīgs veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi, ja viņš ir: 
  • ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītība nodrošina zināšanu apguvi par apkures iekārtām un sistēmām, gaisa kondicionēšanas iekārtām un sistēmām, dzesēšanas iekārtām un sistēmām, kā arī iekārtu mērījumiem un regulēšanu;
  • ieguvis vismaz sešus mēnešus ilgu praktisku pieredzi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai;
  • nokārtojis kompetences pārbaudi sertificēšanas institūcijā.
Neatkarīga eksperta kompetences prasības
Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis
Pārkāpumi neatkarīga eksperta profesionālajā darbībā un pārkāpumu uzskaites punkti
Neatkarīgu ekspertu akreditēto sertificēšanas institūciju kontaktinformācija
Neatkarīgu ekspertu saraksts
Lapa atjaunota 09.04.2020.