E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

×
×
×
Ātrā meklēšana

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr. 169).

Iestādei, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību (turpmāk - kompetences pārbaudes iestāde), ir jābūt akreditētai nacionālajā akreditācijas institūcijā kā personu sertificēšanas institūcijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu, tai skaitā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Saskaņā ar noteikumu Nr.169 2.1.apakšpunktu būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību veic privāto tiesību juridiskās personas, kurām Ekonomikas ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, noslēdzot līgumu, ir deleģējusi šo uzdevumu.

Kompetences pārbaudes iestādei patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros noteiktas sekojošas tiesības:

  • pārbaudīt būvspeciālistu reģistrā būvspeciālistu iesniegto informāciju;
  • pieprasīt būvspeciālistam ar patstāvīgās prakses uzraudzību saistīto informāciju un dokumentus par izglītību, profesionālo pilnveidi, veikto patstāvīgo praksi;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos noteikt pienākumu būvspeciālistam nokārtot profesionālās kompetences pārbaudi;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu būvspeciālistam veikt atkārtotu kompetences novērtēšanu;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos apturēt būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras darbību;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos anulēt būvspeciālista sertifikātu. 
Informācija par būvspeciālista sertifikāta pārreģistrāciju pieejama šeit .

Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai
Būvspeciālistu kompetences novērtēšana
Kompetences pārbaudes iestādes darbības būvspeciālistu sertificēšanai
Būvspeciālista pienākumi pēc sertifikāta saņemšanas

Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā

Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība
Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšana, anulēšana un atjaunošana
Kompetences pārbaudes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži

Kompetences pārbaudes iestāžu informācija būvspeciālistiem

Sertificēšanas institūciju saraksts, kas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību.

Informācija par sertificēšanas institūcijām, kuras bija tiesīgas piešķirt būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu līdz 2018.gada 19.martam. Lasīt vairāk...

Lapa atjaunota 06.03.2020.