Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS lietošanas noteikumi

-LV-

LIETOTIE TERMINI

ELEKTRONISKAIS PAKALPOJUMS – pakalpojums, kura sniegšanas veids nodrošina visa pakalpojuma vai atsevišķu tā sniegšanai nepieciešamo posmu (soļu) izpildi attālinātā (neklātienes) veidā, izmantojot informācijas tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļus.

BIS – Būvniecības informācijas sistēma ir valsts sistēma, kas ietver būvniecības procesam un tā kontrolei nepieciešamo informāciju un dokumentus un nodrošina informācijas apriti starp publiskās pārvaldes, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā.

BIS IEKŠĒJĀ SISTĒMA – BIS sadaļa, kurā ar piešķirtam autentifikācijas tiesībām darbojas būvvalžu, institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, kontrolējošo institūciju, institūciju, kas skaņo būvniecības dokumentāciju un tehnisko noteikumu izdēvēju darbinieki.

BIS PORTĀLS – BIS tīmekļa vietne, kura sastāv no divām daļām: publiskas daļas un personificētās BIS darba vietas autentificētiem lietotājiem.

LIETOTĀJS – jebkura persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto BIS.

LIETOTĀJA KONTS – autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam BIS. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentifikācijas.

PĀRZINIS – valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada BIS darbību.

FIZISKAS PERSONAS DATI - šo noteikumu izpratnē jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. BIS pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs.
2. BIS publiskais portāls sastāv no divām daļām – publiskās daļas un daļas, kurai var piekļūt autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļautā informācija un statistika. Autentificējoties BIS lietotājiem ir iespēja noformēt pieprasījumus un iesniegumus elektroniski.
3. Lietotāji BIS var autentificēties ar šādiem līdzekļiem:
3.1. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti;
3.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto e-ID karti;
3.3. SEB, Swedbank, Citadele, Nordea, DnB, Norvik, PrivatBank vai Meridian Trade Bank internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.
3.4. BIS pārziņa piešķirto lietotājvārdu un paroli.
4. Lietotājiem pieejamais BIS informācijas un elektroniskā pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā Lietotāja statusu:
4.1. BIS iekšējās sistēmas lietotāji, BIS var autentificēties ar 11.1 – 11.4.apakšpunktā norādīto autentificēšanas līdzeklī;
4.2. BIS publiskā portāla lietotāji, BIS var autentificēties ar 11.1 – 11.3.apakšpunktā norādīto autentificēšanas līdzekli.
5. Lietotājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas norādīšanu un aktualizēšanu BIS.
6. Šie noteikumi nosaka BIS un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Pārzinis jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs mainīt šo noteikumu saturu. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas BIS mājas lapā (www.bis.gov.lv).
7. Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram BIS lietotājam, kurš ir autorizējies BIS (www.bis.gov.lv) elektronisko pakalpojumu saņemšanai.
8. Lietotājam uzsāktā elektroniskā pakalpojuma ietvaros var nebūt pieejamas tās izmaiņas, kas citu valsts informācijas sistēmu datos ir veiktas pēc elektroniskā pakalpojuma uzsākšanas. Šīs izmaiņas būs pieejamas nākamajā elektroniskā pakalpojuma izmantošanas reizē.
9. Lietotājs visus neskaidros jautājumus par BIS lietošanu var uzdot Pārzinim, izmantojot BIS pieejamo funkcionalitāti.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10. Lietotājs, kurš autorizējies BIS, piekrīt nodot savus personas datus Pārzinim Būvniecības valsts kontroles birojam, un tie var tikt salīdzināti ar citās valsts informācijas sistēmās pieejamajiem datiem. Lietotāja kontā reģistrācijas gaitā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai, kā arī BIS paziņojumu un brīdinājumu nosūtīšanai. Jebkuri personas dati, kurus Lietotājs brīvprātīgi nodod BIS vai tie tiek saņemti no citām valsts informācijas sistēmām vai citiem būvniecības procesa dalībniekiem, tiek apstrādāti atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamā apjomā – atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam nodrošināt būvniecības procesa norīsi elektroniskā veidā, izmantojot personificētu darba vidi.
11. Lietotājs, izmantojot BIS un tajā pieejamo informāciju par fizisko personu datiem, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Informācijas atklātības likuma prasības.
12. Lietotājs apņemas BIS pieejamo informāciju izmantot tikai tiem elektroniskā pakalpojuma mērķiem, kuriem tā pieprasīta.
13. Lietotājs nedrīkst veikt jebkādas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt BIS drošību.
14. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām savus lietotāja rekvizītus. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs.
15. Lietotājs uzņemas atbildību par visām BIS veiktajām darbībām, tajā skaitā par visām trešo personu veiktajām darbībām BIS, ja šīs personas piekļūst BIS, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, kurus tās ir ieguvušas vai nu ar Lietotāja atļauju, vai viņa neuzmanības rezultātā.
16. Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu, BIS vai tās daļu kopēšanu. Par nelegālām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā (izmantojot jebkura veida speciāli šim nolūkam izveidotas programmas vai skriptus), neatkarīgi no šo darbību mērķa.

BIS PĀRZIŅA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

17. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā bloķēt lietotāja piekļuvi BIS, ja tiek konstatēti šo noteikumu vai Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumi.
18. Pārzinim ir tiesības personas datu apstrādi veikt, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.
19. Pārzinis sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz Lietotāja uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par identificētiem BIS kļūdām un nepieejamību.
20. izmantojot BIS interneta mājas lapu, informē Lietotāju par jaunumiem BIS un plānotajiem darbības pārtraukumiem;
21. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Pārzini un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

SAISTĪBU RAKSTS (paraugs)

Lietošanas noteikumi apstiprināti ar Būvniecības valsts kontroles biroja 03.03.2020. lēmumu Nr.1-1.9/2020/1

-ENG-

DEFINITIONS OF TERMS

ELECTRONIC SERVICE is a service provided in a manner that the entire service or certain steps necessary for its provision take place remotely, using information and communication technologies.
BIS is the Building Information System, a national system that contains the information and documents necessary for the construction process and its supervision, and handles the flow of information between public administration, supervisory institutions, and construction stakeholders, as well as the involvement of the public in the construction process.
BIS INTERNAL SYSTEM is a section of BIS, in which employees of construction authorities, institutions that act as construction authorities, supervisory authorities, institutions that approve construction documentation and technical specifications work, having accessed the section using authentication credentials.
BIS PORTAL is the BIS website, which consists of two parts: the public part and the personalised BIS workplace for authenticated users.
USER is any person who uses BIS in accordance with these terms of use.
USER ACCOUNT is a personalised workplace created by an authenticated person, which contains the user’s identification information and personalised information for work in BIS. Users may only access information about themselves once they authenticate.
CONTROLLER is the government institution that organises and manages the operation of BIS in accordance with the procedures specified in the laws and regulations.
PERSONAL DATA are any information related to a natural individual that has been, or can be, identified.

GENERAL INFORMATION

1. The controller of BIS is the State Construction Control Bureau.
2. The BIS public portal consists of two parts: the public part and the part that can be accessed by authorised users. The public part contains information about relevant current topics in construction, and information and statistics included in the registers. Authenticated BIS users can prepare requests and submissions electronically.
3. Users can authenticate with BIS using the following methods:
3.1. Electronic signature smart card issued by VAS ‘Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs’;
3.2. e-ID card issued by the Office of Citizenship and Migration Affairs;
3.3. SEB, Swedbank, Citadele, Nordea, DnB, Norvik, PrivatBank, or Meridian Trade Bank online banking authentication tools;
3.4. Username and password assigned by the BIS controller.
4. The scope of BIS information and electronic services available to users varies depending on the user’s status:
4.1. Users of the BIS internal system can authenticate with BIS using the tools specified in Sections 11.1–11.4;
4.2. Users of the BIS public portal can authenticate with BIS using the tools specified in Sections 11.1–11.3.
5. The user is responsible for providing their contact details to BIS, and updating them.
6. These terms of use set the rules and limitations of using BIS and the information in it, and are binding to all users. The controller is entitled to change these terms of use at its own discretion, at any time. Changes take effect as soon as published on the BIS website (www.bis.gov.lv).
7. These terms of use are intended for and binding to every BIS user authorised to receive BIS (www.bis.gov.lv) electronic services.
8. Certain changes in the data of other state information systems may not be available within an electronic service initiated by the user, if the changes take place after the service begins. These changes will be available the next time you use the electronic service.
9. The user can ask all their questions about the use of BIS to the controller using the tools available in BIS.

USER RIGHTS AND DUTIES

10. The user who has authenticated with BIS consents to providing their personal data to the controller (State Construction Control Bureau), and to their being compared with the data available in other state information systems. The contact details filed in the user’s account during registration is used to communicate with the user if necessary for faster and more convenient provision of the electronic service, and for sending BIS notifications and warnings. Any personal data that the user voluntarily provides to BIS or that is received from other state information systems or other participants of the construction process, is processed in accordance with the intended purpose and to the extent necessary to enable the construction process in electronic form, using a personalised workplace, in accordance with the laws and regulations of the Republic of Latvia.
11. When using BIS and the information available in it about natural individuals, the user undertakes to comply with the Personal Data Processing Law, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), and the Freedom of Information Law.
12. The user undertakes to only use the information available in BIS for the purposes of the electronic service for which the information is requested.
13. The user must not take any action that threatens or may threaten the security of BIS.
14. The user must not give their authentication details to third parties. Authentication details may only be employed by the user in question.
15. The user accepts responsibility for all their actions performed in BIS, including all actions performed in BIS by third parties if they access BIS using the user’s authentication details, which they obtained either with the user’s permission or as a result of the user’s negligence.
16. The user may not copy personal data, BIS or its parts in an illegal manner. Actions are deemed illegal if they do not use allowed commands (commands visible on the screen), or if performed automatically, without the presence of any individuals in the process of making the data analysis requests (this includes the use of any software, including scripts), regardless of the purpose of these actions.

BIS CONTROLLER RIGHTS AND DUTIES

17. The controller has the right to block the user’s access to BIS at any time if violations of these terms of use or the laws and regulations of the Republic of Latvia are detected.
18. The controller may process personal data in accordance with the Personal Data Processing Law, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), and the Freedom of Information Law.
19. The controller provides and coordinates replies to the user’s questions or complaints about errors found in BIS and the unavailability of BIS.
20. Using the BIS website, the controller informs the user about BIS news and scheduled interruptions in its operation.
21. All disputes that arise between the controller and the user in connection with these terms of use are resolved through negotiations. If a dispute cannot be resolved through negotiations, it is resolved in accordance with the laws and regulations of the Republic of Latvia.

Lapa atjaunota 27.01.2023.