BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS lietošanas noteikumi

LIETOTIE TERMINI

 1. Elektroniskais pakalpojums – pakalpojums, kura sniegšanas veids nodrošina visa pakalpojuma vai atsevišķu tā sniegšanai nepieciešamo posmu (soļu) izpildi attālinātā (neklātienes) veidā, izmantojot informācijas tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļus.

 2. BIS – valsts informācijas sistēma Būvniecības informācijas sistēma, kas ietver būvniecības procesam un tā kontrolei nepieciešamos datus, un kuras mērķis ir nodrošināt datu uzglabāšanu un apriti starp publiskās pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, kā arī veicināt sabiedrības iesaisti būvniecības procesā.

 3. Lietotājs – jebkura persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto BIS.

 4. BIS iekšējā sistēma – BIS sadaļa, kurā ar piešķirtām autorizācijas tiesībām darbojas būvvalžu, institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, kontrolējošo institūciju, institūciju, kas saskaņo būvniecības dokumentāciju, un tehnisko noteikumu izdevēju darbinieki.

 5. BIS portāls – BIS tīmekļa vietne www.bis.gov.lv, kura sastāv no divām sadaļām: publiskās daļas un personificētās BIS darba vietas autorizētiem Lietotājiem. BIS publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļautā informācija un statistika. Autorizētiem  Lietotājiem ir iespēja noformēt pieprasījumus un iesniegumus elektroniski.

 6. Lietotāja profils – autorizētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur Lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam BIS. Informācija ir pieejama tikai katram Lietotājam par sevi un tikai pēc autentifikācijas BIS un BIS lietošanas noteikumu apstiprināšanas.

 7. Tērzētava – autorizētiem Lietotājiem pieejams saziņas kanāls, kas nodrošina iespēju uzsākt sarunu un nosūtīt datnes starp attiecīgajā būvniecības procesā iesaistītām personām.

 8. BIS Pārzinis – Būvniecības valsts kontroles birojs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada BIS darbību.

 9. Fiziskas personas dati – šo noteikumu izpratnē jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 1. Lietotāji BIS var autentificēties, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) koplietošanas autentifikācijas moduli (Latvija.lv) vai BIS Pārziņa piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 2. Lietotājiem pieejamais BIS informācijas un elektroniskā pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā Lietotāja statusu (būvniecības ierosinātājs, būvprojekta izstrādātājs, būvdarbu veicējs, autoruzraudzības veicējs, būvuzraudzības veicējs vai būvekspertīzes veicējs, namu pārvaldnieks, neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai būvniecības kontrolējošās vai uzraugošās iestādes nodarbinātais, u.c.).

 3. Lietotājam uzsāktā elektroniskā pakalpojuma ietvaros var nebūt pieejamas tās izmaiņas, kas citu valsts informācijas sistēmu datos ir veiktas pēc elektroniskā pakalpojuma uzsākšanas. Šīs izmaiņas būs pieejamas nākamajā elektroniskā pakalpojuma izmantošanas reizē.

 4. Šie noteikumi nosaka BIS un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem, kuri ir autentificējušies BIS. BIS Pārzinis jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs mainīt šo noteikumu saturu. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas BIS publiskajā daļā.

 

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Lietotāja pienākumi:

  1. veikt savas kontaktinformācijas norādīšanu un aktualizēšanu BIS, kā arī sava e-pasta verificēšanu;

  2. BIS pieejamo informāciju izmantot tikai tiem elektroniskā pakalpojuma mērķiem, kuriem tā pieprasīta;

  3. neveikt jebkādas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt BIS drošību;

  4. neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu BIS;

  5. nenodot trešajām personām savus lietotāja rekvizītus; Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais Lietotājs;

  6. neveikt neatļautu datu, BIS vai tās daļu kopēšanu. Par neatļautām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā (izmantojot jebkura veida speciāli šim nolūkam izveidotas programmas vai skriptus), neatkarīgi no šo darbību mērķa;

  7. nekavējoties, izmantojot BIS pieejamo funkcionalitāti, ziņot BIS Pārzinim par visām aizdomām vai faktiem, kas saistīti ar šo BIS lietošanas noteikumu neievērošanu, neatļautu informācijas sistēmas lietošanu, jebkuru nesankcionētu programmatūras lietošanas, pārveidošanas vai autortiesību pārkāpumu, kas attiecas vai var ietekmēt BIS.

 2. Lietotājs uzņemas atbildību par visām savām BIS veiktajām darbībām, tajā skaitā par visām trešo personu veiktajām darbībām BIS, ja šīs personas piekļūst BIS, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, kurus tās ir ieguvušas ar Lietotāja atļauju, vai viņa neuzmanības rezultātā.

 3. Lietotājs, izmantojot BIS un tajā pieejamo informāciju par fizisko personu datiem, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīlļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Informācijas atklātības likuma prasības.

 4. Lietotājam ir tiesības, izmantojot BIS pieejamo funkcionalitāti, BIS Pārzinim uzdot jautājumus par BIS lietošanu vai iesniegt sūdzības par identificētām BIS kļūdām un BIS nepieejamību.

  1. Lietotājs, izmantojot Tērzētavu:

  2. ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju un saturu, ko tas ievieto vai augšupielādē Tērzētavā vai nosūta citiem Lietotājiem, kā arī par sekām, kas rodas šādas informācijas vai satura ievietošanas, augšupielādes un nosūtīšanas rezultātā;

  3. apzinās, ka Tērzētavas sarunās nosūtītā informācija un saturs, kas tiek ievietots un augšupielādēts, netiek dzēsts un var tikt izsniegts likumisko interešu realizēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 5. Tērzētavā ir aizliegts ievietot un nosūtīt citiem saturu, kas:

  1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

  2. aizskar personas godu vai cieņu;

  3. aicina uz naida raisīšanu, vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību un bezdarbību;

  4. satur datorvīrusus vai ir izveidots, lai kaitētu datora, viedierīces, elektronisko sakaru vai programmatūras darbībai un drošībai;

  5. ir reklāma vai surogātpasts un kopumā neattiecas uz BIS lietu, kuras ietvaros ir izveidota Tērzētavas saruna.

 

BIS PĀRZIŅA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. BIS Pārzinis nodrošina Lietotājam pieeju Portālam, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) koplietošanas autentifikācijas moduli (Latvija.lv) vai BIS Pārziņa piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 2. BIS Pārzinis sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz Lietotāja uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par identificētām BIS kļūdām un BIS nepieejamību.

 3. BIS Pārzinis, izmantojot BIS portāla publisko daļu, informē Lietotāju par jaunumiem BIS un plānotajiem BIS darbības pārtraukumiem.

 4. BIS Pārzinim ir tiesības:

  1. jebkurā laikā bloķēt Lietotāja piekļuvi BIS, ja tiek konstatēti šo BIS lietošanas noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumi;

  2. personas datu apstrādi veikt, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 1. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem BIS lietošanas noteikumiem rodas starp BIS Pārzini un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

BIS lietošanas noteikumi apstiprināti ar Būvniecības valsts kontroles biroja direkotres 2023.gada 04.04.2023. lēmumu Nr.1-1.9/2023/1

SAISTĪBU RAKSTA PARAUGS

Lapa atjaunota 18.04.2023