BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Būvniecība

Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem

Būvniecības administratīvo procesu regulē Būvniecības likums, vispārīgie būvnoteikumi un speciālie būvnoteikumi. Būvniecības administratīvo procesu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai. Būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai katrai būvniecības iecerei BIS tiek veidota būvniecības lieta. Būvniecības lieta ir BIS izveidota digitālā krātuve būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai, kurā tiek attēloti vai uzglabāti ar konkrētu būvniecības ieceres īstenošanu saistītie dati, dokumenti un datnes. Piekļuve būvniecības lietai ir personām, kurām šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos būvniecības jomā vai informācijas atklātības jomā, kā arī valsts pārvaldes institūcijām to funkciju veikšanai. Daļa no būvniecības lietas satura ir publiski pieejama BIS publiskajā portālā, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par būvniecības iecerēm.

Ja BIS nevar atrast informāciju par konkrētu būvniecības ieceri (būvniecības lietu), tad nepieciešamo informāciju meklēt attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē.

Būvniecības ieceru karte ir informatīva, jo būvju atrašanās vietas var nebūt precīzas, kā arī būves, kam nav pieejamas koordinātas, kartē netiek attēlotas.

Aktuālā būvniecība

Aktuālās būvniecības karte

Lapa atjaunota 23.05.2023