BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Darba grupas

Aicinām būvniecības nozares pārstāvju piedalīties Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības pasākumu īstenošanā, piesakoties dalībai darba grupās. Darba grupu mērķis ir sadarbībā ar būvniecības nozares pārstāvjiem, Ekonomikas ministriju kā politikas veidotājiem, Būvniecības valsts kontroles biroju kā BIS pārzini un sistēmas izstrādātājiem pārrunāt un vienoties par iespējami labāko un ērtāko risinājumu BIS jaunas funkcionalitātes ieviešanai vai esošās uzlabošanai.

Darba grupu kompetencē ietilpst:

 • Dalība sanāksmēs (attālināti) par jaunas funkcionalitātes izstrādes risinājumiem
 • Sagatavoto funkcionalitātes lietotājstāstu izskatīšana, komentēšana un apstiprināšana
 • Jaunās funkcionalitātes testēšana BIS testa vidē

Dalība darba grupās ir brīvprātīga un nav apmaksāta.

Aktīvās darba grupas

ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” ietvaros šobrīd tiek organizētas vairākas darba grupas par BIS attīstības jautājumiem. Ar darba grupu grafiku var iepazīties pārskatā par projekta gaitu un saturu:

 • Darba grupa par BIS datu apmaiņu saskarņu (API) izveidošanu ar būvniecības ierosinātāju, būvprojekta izstrādāju un būvdarbu veicēju IS. Minēto saskarņu izstrāde nodrošinās automātisku iepriekš nodefinētu datu apmaiņu starp BIS un komersantu sistēmām, kā rezultātā tiktu paātrināta un atvieglota datu ievade un mazināts kopējais administratīvais slogs
 • Darba grupa par BIS būvniecības procesa uzlabojumiem, kas nepieciešami, lai izveidotu BIS datu apmaiņas saskarņes ar būvniecības ierosinātāju, būvprojekta izstrādāju un būvdarbu veicēju IS
 • Darba grupa par būvprojektu ekspertīzes pārvaldības procesa izveidi. Tiks veikta būvprojekta ekspertīzes procesa digitalizēšana, izveidojot eksperta lomu BIS vidē.
 • Darba grupa par būvdarbu finanšu informācijas un būvlaukumos nodarbināto darba laika uzskaites atbalsta procesa uzlabojumiem (VEDLUDB) – no 2023.gada jūlija. Projekta ietvaros paredzēts no VEDLUDB API izstrādāt papildus datu nodošanas servisus, kas papildina būvdarbu līgumu informāciju ar datiem par faktiski veiktajiem finanšu norēķiniem, kā arī VEDLUDB API pilnveidot ar papildus servisiem, kurus būvkomersanti izmanto integrējot savas EDLUS sistēmas (papildinot jau esošo VEDLUDB - EDLUS integrāciju). (no

Lai pieteiktos ERAF projekta ietvaros organizētajās darba grupās, lūdzam rakstīt BIS attīstības nodaļas projekta koordinatorei Agnese Gobai uz e-pastu Agnese.Goba@bvkb.gov.lv, norādot uz kuru no darba grupām vēlas pieteikties.

Citu BIS izstrādes projektu ietvaros tiek organizētas darba grupas par šādiem jautājumiem:

 • Pārvaldnieku reģistrācijas procesa uzlabošana
 • Būvspeciālistu reģistra patstāvīgās prakses pārvaldības procesa pilnveidošana
 • Publiskās apspriešanas procesa rezultātu nodrošināšana BIS
 • Būves pases ieviešana
 • Tehnisko noteikumu pieprasījumu un BIS-TNI IS saskarnes pilnveide
 • U.c.

Lai pieteiktos uz minētajām darba grupām, lūdzam rakstīt BIS attīstības nodaļas pakalpojumu vadītājai Lienei Folkmanei uz e-pastu Liene.Folkmane@bvkb.gov.lv, norādot uz kuru no darba grupām vēlas pieteikties.

Lapa atjaunota 09.05.2023