BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Atvērto datu kopas

Būvniecības valsts kontroles birojs Atvērto datu portālā publicējis 47 datu kopas:

Atvērto datu portālā publicētie dati
Nr.p.k. Datu kopu grupa Datu kopas nosaukums Datu kopas ar aktīvu saiti uz portālu
1. Uzņēmumu energoauditu rezultāti Energoauditoru dati:
- Energoauditoru saraksts;
- Energoauditoru statusu izmaiņu vēsture.
Energoauditoru dati:
2. Uzņēmumu energoauditoru raksturojošā informācija Energoauditu pārskatu dati:
- Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts;
- Uzņēmumu energoauditu pārskatu rādītāji;
 
Energoauditu pārskatu dati:
3. Būvinspektoru raksturojošā informācija Būvinspektoru dati:
- Būvinspektoru saraksts;
- Būvinspektoru statusu izmaiņu vēsture;
- Būvinspektoru darba līgumi.
Būvinspektoru dati:
 
4. Informācija par reģistrētajiem dzīvojamo māju pārvaldniekiem Dzīvojamo māju pārvaldnieku dati:
- dzīvojamo māju pārvaldnieku saraksts;
- dzīvojamo māju pārvaldnieku statusu izmaiņu vēsture;
- dzīvojamo māju pārvaldnieku nodarbinātie darbinieki.
Dzīvojamo māju pārvaldnieku dati:
5. Sertificēto būvspeciālistu saraksts Būvspeciālistu dati:
- Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras;
- Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsture;
- Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture;
- Sūdzības par būvspeciālistiem
Būvspeciālistu dati:
6. Būvkomersantus raksturojošā informācija Būvkomersantu dati:
- Būvuzņēmumu saraksts;
- Būvkomersantu statusu izmaiņu vēsture;
- Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu;
- Būvuzņēmumu klasifikācijas vēsture.
Būvkomersantu dati:
7. Dati par būvju galveno lietošanas veidu Būvniecības procesa iesaistīto būvju galveno lietošanas veidi
8. Ēku energosertifikātu saraksts Ēku energosertifikātu dati
9. Būvniecības lietas ģeotelpiskie dati un to aprakstošā informācija Jaunbūvju ģeotelpiskie dati  
10. Saistītie dokumenti no būves reģistrēšanas vai būves dzēšanas iesnieguma Saistītie dokumenti no būves reģistrēšanas vai būves dzēšanas iesnieguma
11. Būvniecības lietas un to sastāvs Būvniecības lietas:
- Būvniecības lietu saraksts;
- Būvniecības lietu objekti;
- Būvniecības atkritumu saraksts
Būvniecības lietas:
12. Komersantu, kuri izpildījuši Energoefketivitātes likuma prasības, aprakstošie dati Uzņēmumu energoauditu raksturojošā informācija
13. Komersantu ziņotie energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtie enerģijas ietaupījuma dati Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā dati:
- Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā saraksts;
- Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā statusu izmaiņu vēsture.
Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā dati:
 
14. Enerģētika Definētais nosaukums Ikgadējais ietaupījums pa kategorijām
Ikgadējās izmaksas
Kumulatīvais enerģijas ietaupījums
Publiskās pārvaldes pienākumu izpilde
Valsts ēku saraksts uz 01.01.2021.
15. Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija Būvniecības lietu saskaņojumi
16. .Māju lietas datu kopa Māju lietas datu kopa
17. Būves ekspluatācijas lietas dati Ekspluatācijas lietas
Ekspluatācijas lietu dokumenti
18. Ar būvniecības procesu saistīto valsts pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) Ar būvniecības procesu saistīto valsts pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits)
Lapa atjaunota 18.04.2023