BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 12. punktu būvkomersants reizi gadā līdz 31. augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju (2. pielikums).

Iesniedzot ikgadējo informāciju, būvkomersants norāda:
- būvkomersanta kopējos ieņēmumus (Ārvalstu būvkomersants norāda kopējos ieņēmumus Latvijā);
- būvkomersanta neto apgrozījumu (ārvalstu komersants norāda neto apgrozījumu Latvijā);
- kopējos ieņēmumus par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;
- ieņēmumus par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem;
- vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu.

Būvkomersants maksā valsts nodevu no iepriekšējā kalendāra gada neto apgrozījuma:

 

  Būvkomersanta neto apgrozījums                       Valsts nodevas apmērs  
  0 līdz 50 000 EUR   100 EUR
  50 001 – 500 000 EUR   500 EUR
  500 001 – 1 000 000 EUR   1000 EUR
  1 000 001 – 5 000 000 EUR   2000 EUR
  5 000 001 – 10 000 000 EUR   3000 EUR
  vairāk nekā 10 000 000 EUR   5000 EUR

Ārvalstu būvkomersanti valsts nodevu maksā no ārvalstu komersanta neto apgrozījuma Latvijas Republikā.Ārvalstu būvkomersanti valsts nodevu maksā no ārvalstu komersanta neto apgrozījuma Latvijas Republikā vai no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kas norādīti uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavotajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, var valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja tas ikgadējās informācijas iesniegumam pievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

!!! Par būvkomersantu iespējām saņemt valsts nodevas atmaksu saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.116, “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) - izmaiņas stājās spēkā 31.05.2019.  Lasīt vairāk...

Rekvizīti Valsts nodevas maksājumam:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.: 90000050138
Kods: TRELLV22
Konts: LV33TREL1060120929200
Pamatojums: Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā par 20__.gadu

Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā jāmaksā, iesniedzot ikgadējo informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.

Lapa atjaunota 22.05.2023