Būvspeciālista pienākumi pēc sertifikāta saņemšanas

Būvspeciālistam ir pienākums: 

  • katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu;
  • sniegt kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem;
  • līdz kārtējā gada 1.aprīlim samaksāt patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksu, ko apstiprinājis Ministru kabinets;
  • Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā: 
  1. aktualizēt savu kontaktinformāciju;
  2. aktualizēt informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
  3. ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.aprīlim ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā:
  • apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski;
  • veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), būves grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski pievieno šo darbu apliecinošus dokumentus ja informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.

* E-PAKALPOJUMS BŪVSPECIĀLISTIEM
Būvspeciālistam jāaizpilda Būvniecības informācijas sistēmā:
➢ informācija par profesionālo izglītību
➢ informācija par profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem
➢ informācija par patstāvīgo praksi
➢ kontaktinformācija

Šo informāciju un dokumentus, kas to apliecina, būvspeciālists iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv, identifikācijai izmantojot internetbankas: Swedbank, Citadele, Luminor, SEB, MTB, PNB Banka, Privatbank, Rietumu banka, BlueOrange e-paraksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID) un aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvspeciālista profila informācijā.

Lapa atjaunota 23.05.2023