BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Iesniedzamie dokumenti būvspeciālista sertifikāta saņemšanai

Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu vai darbības sfēras pievienošanu būvdarbu vadīšanas specialitātē, būvuzraudzības specialitātē, inženierizpētes specialitātē un projektēšanas specialitātē vai arhitekta prakses sertifikāta saņemšanu, persona kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:

  • iesniegumu (2.pielikums);
  • kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus;
  • dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

un Būvspeciālistu reģistrā ievada:

  • informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija jau nav pieejama;
  • apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies, vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.

Ja persona pretendē uz tiesībām veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem, kompetences pārbaudes iestādē jāiesniedz apliecināts darbu saraksts, kas apliecina, ka būvspeciālists pēdējos 10 gados attiecīgajā darbības sfērā ir izstrādājis vismaz trīs trešās grupas būvju būvprojektus vai būvprojekta sadaļas, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Būvspeciālistu reģistrā.

Lapa atjaunota 23.05.2023