BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Būvniecības informācijas sistēma

Būvniecības informācijas sistēma (BIS) ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi.

Turklāt, BIS nodrošina arī vienotu vidi namu pārvaldniekiem un īpašniekiem Ekspluatācijas un Māju lietu sadaļas ietvaros, nodrošinot iespēju uzkrāt īpašuma pārvaldīšanas dokumentāciju vienuviet, organizēt iedzīvotāju kopsapulces un aptaujas elektroniski, pieteikt un apstrādāt apsekošanas pieteikumus, u.c.

BIS sastāv no vairākiem moduļiem:

  • BISP – publiskais portāls, kurš sastāv no divām sadaļām - publiskās daļas un personificētās BIS darba vietas autorizētiem lietotājiem. BIS publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļautā informācija un statistika. Autorizētiem  lietotājiem ir iespēja piekļūt e-pakalpojumiem, piemēram, noformēt pieprasījumus un iesniegumus elektroniski.
  • BIS1 – BIS sadaļa, kurā tiek administrēti visi BIS reģistri
  • BIS2 - BIS sadaļa, kurā ar piešķirtām autorizācijas tiesībām darbojas būvvalžu, institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, kontrolējošo institūciju, institūciju, kas saskaņo būvniecības dokumentāciju, un tehnisko noteikumu izdevēju darbinieki
  • ADM – BIS sadaļa, kurā ar darbojas Būvniecības valsts kontroles darbinieki, kuri nodrošina BIS administrēšanu, lietotāju tiesību piešķiršanu, u.c.
  • BIS mobile  - no 2022.gada ir pieejama arī BIS lietotne “BIS mobile” (pieejama gan App Store, gan Google Play), kas ir atbalsta rīks BIS lietotājiem, nodrošinot operatīvāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus mobilajā ierīcē, apskatīt saņemtos pilnvarojumus un deleģējumus, kā arī ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem, iesniedzot sūdzību.

BIS arhitektūra, dati uz 2023.gada 1.ceturksni

 

BIS darbības nodrošināšanai tiek uzturēti 11 reģistri un ir izveidota datu apmaiņa ar vairāk nekā 20 citām valsts informācijas sistēmām. Par BIS uzturēšanu un attīstību atbildīgs ir Būvniecības valsts kontroles birojs.

BIS reģistri

 

BIS integrācija ar citām informācijas sistēmām

 

 

 

BIS lietotāju atbalsts un apmācības

BIS lietotāju vajadzībām darbojas BIS atbalsta dienests, kurš nodrošina lietotāju konsultēšanu telefoniski, kā arī elektroniski. Lietotāju ērtībām regulāri tiek apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un sniegtas atbildes uz tiem. Vairāk informācijas un resursi ir pieejami sadaļā “Kā saņemt palīdzību?”.

BIS lietotāju informēšanai un izglītošanai regulāri tiek organizēti informatīvie vebināri – apmācības, kurās lietotāji tiek iepazīstināti ar jaunumiem – izstrādāto funkcionalitāti, korekcijām, kas sistēmā ieviestas pēc normatīvo aktu izmaiņām, kā arī sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un skaidrotas biežāk pieļautās kļūdas. Visiem vebināriem tiek nodrošināts video ieraksts un pievienota prezentācija, kā arī no 2022.gada video ierakstiem tiek pievienoti laika zīmogi, lai varētu ātrāk un ērtāk atrast vajadzīgo.

 

BIS attīstība

BIS nepārtraukti tiek pilnveidots – gan izstrādāta jauna funkcionalitāte procesu un pakalpojumu digitalizācijas rezultātā, gan veikti pielāgojumi normatīvo aktu izmaiņām. Līdz šim būtiskākās BIS pilnveides ir notikušas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība” ietvaros – 1.kārtas projektā (noslēgusies) un esošās 2.kārtas projektā. Papildus projektu aktivitātēm ikdienas sistēmas uzturēšanas un attīstības pasākumi tiek īstenoti piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros, pamatojoties uz lietotāju priekšlikumiem un pieteikumiem.

BIS attīstības pasākumi tiek ieviesti ciešā sadarbībā ar būvniecības nozares pārstāvjiem - regulāri tiek organizētas darba grupas, kurās aicināti piedalīties un sniegt savu viedokli par plānotajām izstrādēm visi interesenti, uz kuriem attiecas konkrētā izstrādes joma. 

 

BIS izaugsme 2017 – 2022

 

 

Lapa atjaunota 22.03.2023