DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrole

Būvdarbu žurnālā var darboties lietotājs, kurā viņam ir spēkā kāda no lomām:

 • Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
 • Būvdarbu vadītājs;
 • Autoruzraugs, Autoruzraudzības grupas loceklis;
 • Būvuzraugs, Būvuzraudzības grupas loceklis;
 • Lietvedis.

Lietotājiem no būvdarbu žurnālā reģistrētiem līgumiem, pievienošana un kopēšana ir pieejami, ja līgumā kopā ar lomām ir uzstādīta pazīmei “Tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā”. Ierakstu veidu pievienošana un kopēšana ir atkarīga no lomas. Skatīt tabulu:

Ierakstu veidu pievienošana un kopēšanas iespēju konfigurācijas tabula.

Lietotājam lietas būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstos ir pieejama ierakstu pievienošanas poga, ja viņam ir tiesības pievienot vismaz vienu šīs sadaļas ieraksta veidu. Izvēloties iespējamos ieraksta veidus, lietotājam atrāda tikai viņam pieejamos.

Lietotājam būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstos ir pieejama ierakstu kopēšanas poga tikai tiem ierakstu veidiem, kurus lietotājs ir tiesīgs pievienot.

Ja lietotājam ir spēkā vairākas lomas, viņam ir tiesības pievienot vai kopēt visus šīm lomām pieejamos ierakstu veidus.

Atbildīgās personas saglabāšana žurnāla ierakstā portālā

Ja lietotājs veido žurnāla ierakstu ar veidu “Ikdienas darbi” vai “Speciālie darbi”, aizpilda lauku “Atbildīgā persona” un mēģinās saglabāt ierakstu, kuram nav aizpildīti visi obligātie lauki, tad sistēma atgriezīs kļūdas paziņojumu un dati vēl netiks saglabāti, bet laukā “Atbildīgā persona” norādītā persona tiks saglabāta un nebūs jānorāda atkārtoti.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Apstiprināšanā esoša ieraksta atvēršana labošanā.

Nospiežot tiek parādīts paziņojums: “Atverot ierakstu labošanai, apstiprināšana būs jāuzsāk no jauna. Vai tiešām vēlaties to darīt?”, un lietotājs var apstiprināt vai atcelt darbību, neveicot izmaiņas.

Pēc atvēršanas labošanā žurnāla ieraksts tiek atgriezts statusā “Sagatavošanā”, fiksējot notikuma vēsturē lietotāju, datumu un laiku, notikumu “Pārtraukta apstiprināšana un atgriezts sagatavošanā”.

Sagatavošanā atgrieztam ierakstam ir pieejamas darbības atbilstoši jauna ieraksta veidošanas funkcionalitātei, ar atšķirību, ka dzēst ierakstu var tikai pats tā veidotājs.

Atbildīgās personas lomas atspoguļošana būvdarbu žurnālā

Veidojot ikdienas, speciālo vai ražošanas rasējuma ierakstu būvdarbu žurnālā, norādot atbildīgo personu, redz atbildīgā speciālista lomu konkrētajā lietā, lai nodrošinātu korektās personas un lomas kombinācijas izvēli žurnāla ierakstā.

Graphical user interfaceDescription automatically generated with medium confidence

Speciālistu loma ir redzama arī šo ierakstu skatīšanās režīmā.

Būvdarbu žurnāla ierakstu numuru piešķiršana

Sistēma piešķir numurus pēc kārtas būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ietvaros, neatkarīgi no ierakstu veida un kārtas, kurā ir izveidots ieraksts. Numuri tiek piešķirti šādiem ierakstu veidiem:

 • Ikdienas darbi;
 • Speciālie darbi;
 • Saņemtie būvizstrādājumi;
 • Būvniecības atkritumi (visi ierakstu veidi);
 • Ražošanas rasējumi;
 • Testēšanas pārskati (visiem ierakstu veidi);
 • Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu;
 • Būvuzrauga ieraksti;
 • Autoruzrauga ieraksti.

Automātiski piešķirto  numuru redz pēc būvdarbu žurnāla jauna ieraksta pirmās saglabāšanas. Lietotājs piešķirto numuru var redzēt arī :

 • būvdarbu žurnāla sarakstu formās;
 • atbilstošo ierakstu veidu detalizēto datu formās, kā arī šajās formās redzamo saistīto ierakstu datos;
 • segto darbu aktu (un līdzīgo aktu) formās atbilstošo datu sarakstos un šo datu izvēles sarakstos.

Segto darbu aktu (un līdzīgo aktu) formās, ikdienas un speciālo darbu formās materiālu sarakstā nebūs redzami saņemto materiālu ierakstu numuri, jo šajās formās tiek atrādīta materiāla informācija, apkopojot datus no vairākiem materiālu saņemšanas un izvešanas ierakstiem.

Speciālista vienreizēja ieraksta apstiprināšana

Ja lietotājam ir nosūtīts apstiprināšanā būvdarbu žurnālā ieraksts, kur lietotājs pārstāv vairākas lomas, veicot šāda ieraksta apstiprināšanu, lietotājs vienlaicīgi apstiprina VISU lomu ierakstus.

Iespēja atvērt labošanai būvdarbu žurnāla ierakstu, kurš ir nodots apstiprināšanai

Lietotājs, kuram ir tiesības veidot būvdarbu žurnāla ierakstus (Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvdarbu vadītājs vai Lietvedis), var atvērt  labošanai būvdarbu žurnāla ierakstu, kurš jau ir nodots apstiprināšanai, lai varētu veikt labojumus žurnāla ierakstam, neatkarīgi no  citu iesaistīto personu darbībām. T.i. ja lietotājs ir kāds no apstiprinātājiem vai pats ieraksta veidotājs, ierakstu, kas ir nodots apstiprināšanai, bet vēl nav visu apstiprinātāju apstiprināts (statusā “Apstiprināšanā”), atverot ierakstu detalizētai apskatei, ir pieejama darbība <Atvērt labošanai>.

Būvdarbu žurnāla ierakstu kopēšana

Lai izveidotu būvdarbu žurnāla ierakstu, kopējot to no esoša ieraksta, lietotājs izvēlētās lietas būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā izvēlas ierakstu, kuru vēlas kopēt un izvēlas kopēšanas darbību, nospiežot uz ikonas “Kopēt". Lai to izdarītu, lietotājam ir jābūt tiesībām veidot izvēlēto ieraksta veidu.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla kopēšanas iespēja.

Nokopējot ierakstu, tiek atvērta kopējamā ieraksta veidam atbilstoša jauna ieraksta izveidošanas forma, kurā ievadāmie dati ir aizpildīti ar kopējamā ieraksta datiem. Lietotājam jāaizpilda tikai tukšie lauki.

Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšana/noraidīšana

Lai apstiprinātu vai noraidītu būvdarbu žurnāla ierakstu, kas ir nodots apstiprināšanai, lietotājs izvēlas nepieciešamo būvniecības lietu, kas ir stadijā “Būvdarbi”, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Ja lietotājs kādā no šīs lietas būvdarbu žurnāla ierakstiem ir norādīts kā apstiprinātājs un nav apstiprinājis savu apstiprināšanas rezultātu, viņam atrāda informatīvu paziņojumu, ka viņam ir neapstiprināti būvdarbu žurnāla ieraksti.

Sadaļā “Būvdarbu gaita” izvēlas apakšsadaļu “Būvdarbu žurnāls”.

Lietotājs var apskatīt sarakstu ar būvdarbu žurnāla notikumiem un atlasīt tajā savus neapstiprinātos notikumus. Apstiprināt vai noraidīt ierakstu var gan no saraksta, gan atverot ierakstu detalizētā skatā.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšanas vai noraidīšanas opcija.

Lai apstiprinātu ierakstu, lietotājs izvēlas darbību “Apstiprināt”, ja nepieciešams, norāda sertifikāta sfēru, ar ko tiek veikts apstiprinājums, un nospiež pogu <Apstiprināt>.

TableDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšana.

Ja ieraksta veids ir “Ikdienas darbi” vai “Speciālie darbi”, tad lietotājam, ja viņam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona –papildus ir iespēja brīvā tekstā ievadīt “Defektu aprakstu”.

Lai noraidītu ierakstu – izvēlas darbību “Noraidīt”. Obligāti ieraksta noraidīšanas “Pamatojumu”, un nospiež pogu <Noraidīt>.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated with medium confidence

Būvdarbu žurnāla ieraksta noraidīšana.

Sistēma jūs informēs, ka darbība ir veiksmīgi paveikta.

Būvdarbu ieraksti tiek apstiprināti secībā:

 1. Būvdarbu vadītājs (atsevišķiem būvdarbiem);
 2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs.
Būvdarbu žurnāla ierakstu dzēšana

Būvdarba žurnāla ieraktus, kas ir statusā Sagatavošanā”, iespējams dzēst sarakstā, nospiežot ikonu "Dzēst"  , vai no ieraksta detalizētās formas, nospiežot pogu <Dzēst>.

Dzēšanas iespēja no saraksta.

Ja tiek dzēsts ieraksts, kas tikai saglabāts un nav nodots tālākai apstiprināšanai (statusā Sagatavošanā), tad ieraksts tiek pavisam dzēsts un nav vairs atrodams starp būvdarba žurnāla ierakstiem.

Ja lietotājs ar atbilstošām tiesībām dzēš būvdarbu žurnāla ierakstu, kurš pirms tam vismaz vienreiz bijis nodots apstiprināšanai, ierakstam tiek uzstādīts statuss Dzēst.

Pēc noklusēšanas būvdarbu žurnāla sarakstos netiek atlasīti ieraksti statusā Dzēsts. Lietotājs var atlasīt dzēstus ierakstus, norādot atlases kritērija Statuss vērtību Dzēsts.

 

Dzēstie žurnāla ieraksti netiek ņemti vērā:

Veicot būvdarbu žurnāla kontroles un aprēķinus, piemēram, rēķinot saņemtā un iestrādātā būvizstrādājuma apjomus, vai aprēķinot izvesto atkritumu apjomu;

Norādot saistīto informāciju pie ikdienas vai speciāliem darbiem (piemēram, dzēstie ražošanas rasējumi vai autoruzrauga ieraksti, dzēstie saņemto materiālu ieraksti);

Norādot aktos iekļaujamos datus – nepiedāvā iekļaut dzēstus ikdienas, speciālos, autoruzraugu vai būvuzraugu, ražošanas rasējumu ierakstus.