BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs var izveidot un iesniegt iesniegumu par izmaiņām būvprojektā, lai būvvalde varētu izvērtēt būvprojekta izmaiņas un pieņemt lēmumu par izmaiņām. Papīra formātā uzsāktām būvniecības lietām jāreģistrē vēsturisko būvniecību, izvēloties piemēroto iesnieguma veidu "Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā", ko atradīsiet pie būvatļaujas, paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes iesnieguma veidiem.". Tehniski BIS var parādīties papīra formātā uzsāktā lieta un ir iespēja veidot iesniegumus, t.sk. izmaiņu veikšanai būvprojektā, bet, izvēloties šo scenāriju, vēlāk var būt problēmas ar būvprojekta daļu pievienošanu, saskaņošanu, u.t.t.

Pēc atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, kā arī būvdarbu veikšanas laikā ir pieļaujamas izmaiņas sākotnējā iecerē, ievērojot Būvniecības likumā paredzētos nosacījumus - izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbus. (Vispārīgie būvnoteikumi 66.punkts un Būvniecības likuma 16.p. (2.2) daļa).

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu par izmaiņām būvprojektā, autorizēts BIS publiskā portālā lietotājs ‘Būvniecības darba vietā’ izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams iesniegt projekta izmaiņas. Būvniecības lietā lietotājs izvēlas darbību <Jauns dokuments>. Dokumentu sarakstā lietotājs var redzēt un izvēlēties dokumenta veidu “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā”, ja lietotājam ir tiesības darboties ar šo būvniecības lietu un sagatavot dokumentus un, ja ir saņemts būvvaldes apstiprinājums jau iesniegtam projektam ar ieceres dokumentu vai kopā ar projektēšanas nosacījumu izpildes dokumentu.

 

Iesnieguma formā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju:

Iesnieguma solī ‘Būvprojekta versija’:

 • informatīvi iesniegumā atrāda būvniecības lietas numuru un nosaukumu;
 • iesniegumā atrāda būvniecības lietas ierosinātāju – fiziska persona vai juridiska persona , kas ir būvniecības lietas ierosinātājs/pasūtītājs;
 • norāda jauno saskaņoto projekta versiju, kuru vēlas iesniegt, lai mainītu iepriekš iesniegto. Pēc noklusējumu tiek norādīta no būvniecības lietas, pēdējā jaunākā projekta versija, kas ir saskaņota. (Ja ir vairākas un sistēma viennozīmīgi nevar noteikt, tad jāizvēlas manuāli no saraksta);
 • pazīme ‘Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām’:
  • ja būvniecības lieta ir stadijā ‘Būvdarbi’ un tā nav sadalīta kārtās, var sadalīt lietu kārtās atzīmējot pazīmi ‘Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām’. Atzīmējot šo pazīmi, pārejot uz nākamo soli, būs pieejams jauns solis ‘Kārtas’, kur varēs norādīt kārtu informāciju;
  • vienkāršotās būvniecības lietu, kurā Paskaidrojuma raksts (Iesniegums) jau ir akceptēts būvvaldē, būvniecības lietā nav deklarēta neviena kārta un lieta vēl nav stadijā "Būvdarbi":
   • lietotājs var atzīmēt pazīmi "Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām", kurai ir paskaidrojošais teksts: "Pazīme jāatzīmē tikai gadījumā, ja būvniecība noritēs vairāk nekā vienā kārtā!";
   • ja lietotājs ir atzīmējis pazīmi un izvēlās darbību <Tālāk>, iesnieguma ievade tiek papildināta ar Būvniecības kārtu saraksta soli;
   • ja iesniegums tiek veidots lietā, kurā jau ir definētas būvniecības kārtas, tad šī pazīme, veidojot iesniegumu, noklusēti jau ir atzīmēta un pazīmi iespējams izņemt tikai gadījumos, kad:
    • būvniecības lietā vēl nav definēta neviena kārta (lietotājs šī paša iesnieguma veidošanas brīdi atzīmējis šo pazīmi);
    • visas lietā definētās kārtas ir statusā "Atcelta" un/vai "Būvdarbi nav uzsākti":
     • ja kārtas, kurām statuss "Būvdarbi nav uzsākti" ir veidotas šajā iesniegumā (nav vēl nonākušas Būvvaldes pusē lietas kārtu šķirklī), tad pazīmes izņemšanas brīdī no iesnieguma soļa ‘Kārtas’ saraksta tās tiek izdzēstas;
     • ja ir kaut viena kārta statusā "Būvdarbi nav uzsāki", kura jau ir nonākusi līdz Būvvaldei un ir Būvniecības lietas kārtu šķirklī, tad tiek parādīts brīdinājuma paziņojums: "Lietā ir neuzsāktas kārtas, kuras jau ir akceptētas būvvaldes pusē. Kārtām tiks uzstādīts statuss "Atcelta"! Brīdinām, ka atceltas kārtas vairs nevarēs atjaunot!", ļaujot lietotājam turpināt darbību vai to pārtraukt. Ja lietotājs turpina ķekša izņemšanas darbību, tad šīm būvvaldē jau akceptētajām kārtam iesnieguma solī ‘Kārtas’ tiek uzstādīts statuss "Atcelta".

Solī ‘Dokumentācijas daļas’ atzīmē apstiprinātās dokumentācijas daļas, kuras vēlas iesniegt.

Solī ‘Kārtas’ var:

 • pievienot jaunas būvniecības kārtas. Veidojot pirmo kārtas ierakstu:
  • tiek parādīts informatīvs paziņojums: "Tā kā lietā būvdarbi jau ir uzsākti, tad pirmajai, kārtai, kuru definēsiet, tiks piesaistīti visi esošie būvdarba žurnāla ieraksti un būvniecības lietas aktīvie būvdarbu dalībnieki, kā arī kārtas statuss, uzreiz pēc iesnieguma akceptēšanas būvvaldē, tiks uzstādīts kā "Uzsākta";
  • kārtas ierakstam tiek uzstādīts statuss "Būvdarbi tiks uzsākti ar šo iesniegumu", kura nav rediģējama.
 • atvērt labošanai būvniecības kārtu, kas vēl nav uzsākta (Statuss "Būvdarbi nav uzsākti"), bet jau ir akceptēta būvvaldes pusē (kārta ir Būvvaldes sistēmā lietas datu sadaļā "Kārtas"). Jau uzsāktai kārtai var labot tikai tās nosaukumu;
 • atceļot to realizāciju. Lai atceltu kārtu, atver to labošanai un izvēlas darbību <Atcelt kārtu>:
  • atcelt var tikai vēl neuzsāktu kārtu;
  • atceļot kārtu obligāti būs jānorāda atcelšanas pamatojums, kurš tiek saglabāts un atspoguļots kārtu sarakstā līdzās atceltās kārta statusam. Atcelšanas pamatojuma logā rāda brīdinājuma paziņojumu: "Uzmanību! Atceltu kārtu nevarēs atjaunot!".

 

Solī ‘Pieprasījuma dati’ obligāti jāievada iesnieguma teksts – brīvi ievadāms teksts par iesniegumu, tā iemeslu un pamatojumu.

Solī ‘Trešo pušu saskaņojumi’ jāatzīmē trešo pušu saskaņojumus, ja tādi ir, izvēloties tos no saskaņotāju saraksta, kurā attēlojas informācija:

 • Būvniecībā iesaistīto personu saskaņojumi – aizpildās automātiski saskaņā ar esošu funkcionalitāti, automātiski nosakot iesaistītās personas (būvspeciālistus, būvuzņēmumus, ierosinātāju, projekta vadītāju utt.), kuriem ir jāsaskaņo dokuments;
 • Trešo pušu saskaņotāji – jauns saskaņotāju saraksts. Sarakstā atrāda:
  • Saskaņojuma iemesls – iespējamās vērtības:
   • Pierobežas īpašums’ – ja saskaņotāju pievienoja saskaņā ar nodaļuPierobežas īpašumu izvēles saraksts’;
   • Kopīpašums’ – ja saskaņotāju pievienoja saskaņā ar nodaļu ‘Skarto dzīvokļu īpašumu izvēles saraksts’;
   • Kopības lēmums’ – ja manuāli pievieno saskaņojumu uz kopības lēmuma pamata saskaņā ar nodaļu ‘Kopības lēmuma dati pie dokumenta saskaņojumiem’;
   • Brīvi ievadīts teksts – ja saskaņotāju (juridisku vai fizisku personu) norāda manuāli saskaņā ar nodaļuPievienot saskaņotāju – fizisku vai juridisku personu’.
 • Saskaņotāja veids – iespējamās vērtības: ‘īpašums’, ‘fiziska persona’, ‘juridiska persona’, kopības lēmuma gadījumā – ‘kopība’;
 • Nosaukums / Vārds uzvārds / nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese – atkarībā no saskaņotāja veida:
  • Juridiskas personas un kopības nosaukums;
  • Fiziskas personas vārds uzvārds;
  • Pierobežas vai dzīvokļa nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese.
 • Statuss – saskaņojuma pieprasījuma statuss. Iespējamās vērtības ‘Nav nosūtīts’, ‘Saskaņošanā’, ’Saskaņots’, ‘Noraidīts’;
 • Saskaņotājs – persona, kura veica elektronisko saskaņojumu saskaņotāja vārdā;
 • Datums – saskaņojuma datums;
 • Saskaņojuma datne – ja tāda tika pievienota, t.sk. kopības lēmuma datne, ja tika piesaistīts Māju lietas lēmums;
 • Pamatojums – ja saskaņojums tika noraidīts;
 • Cita papildus informācija:
  • Tālrunis;
  • E-pasts;
  • Pazīme, ka persona ir BIS lietotājs;
  • Pazīme, ka personai pievienošanas brīdī ir spēkā esoša e-adrese;
  • Papildus saskaņotāji – ja nepieciešami papildus (normatīvos aktos neparedzētie) saskaņojumi, piemēram, ierosinātāja organizācijas struktūrvienību saskaņojumi. Saraksts tiek veidots manuāli saskaņā ar esošu funkcionalitāti.
 • Ja dokuments ir statusā ‘Sagatave’ vai ‘Atvērts labošanai’ vai ‘Saskaņošanā’, lietotājs var pievienot vai dzēst dokumentam nepieciešamos trešo pušu saskaņotājus, atzīmējot tos no būvniecības lietas kopējā trešo pušu saskaņotāju saraksta;
 • Dokumentu nevar nodot saskaņošanai ar būvniecības dalībniekiem vai citiem ierosinātāja pārstāvjiem, ja visi dokumentam pievienotie trešo personu saskaņojumi nav pozitīvi.

Pēc iesnieguma sagatavošanas tas atrādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu var labot un dzēst, un nodot saskaņošanai ar projekta vadītāju.

Iesniedzot projekta izmaiņu iesniegumu, nepieciešams e-paraksts no projekta vadītāja. Projekta vadītājs veic saskaņojumu līdzīgi kā Būvniecības ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses.

Kad iesniegums ir saskaņots no iesaistīto personu puses, to var turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei, pēc būvniecības lietas piederības, ja lietotājs ir ierosinātājs, vai ir atbilstošo tiesību pilnvara.