DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces protokola sagatavošana

Lai sagatavotu kopsapulces protokolu, lietotājam vispirms ir jāpabeidz kopsapulces papildinformācijas apstrāde.

Sistēma veic šādas darbības:

 • Uzstāda kopsapulcei statusu ‘Protokola sagatavošana’;
 • Pārbauda kopsapulces dalībnieku kvorumu:
  • Nosaka mazāko no kopsapulces jautājumu rezultāta aprēķinu veidiem, ņemot vērā ka ‘50%+1’ < ‘2/3’ < ‘3/4’ < ‘100%’;
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘dzīvokļu īpašumi’:
   • Aprēķina kopsapulces dalībnieku skaitu, kuriem ir reģistrēts balsojuma rezultāts;
   • Ja nobalsojošo dalībnieku skaits pret kopējo dalībnieku skaitu ir vienāds vai lielāks ar mazāko no kopsapulces jautājumu rezultātu aprēķina veidiem, kopsapulces kvorums ir sasniegts.
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘kopīpašums’:
   • Aprēķina domājamo daļu skaitu no tiem dalībniekiem, kuriem ir reģistrēts balsojuma rezultāts. Ja dalībnieka domājamo daļu skaits ir vairāk kā puse no kopējā domājamo daļu skaita kopīpašumā, tā vietā izmanto pusi (piemēram, ja īpašniekam, kurš piedalījās balsošanā pieder 65% no īpašuma domājamās daļas, par viņu ieskaita tikai 50%);
   • Ja nobalsojošo domājamo daļu skaits pret kopējo domājamo daļu skaitu ir vienāds vai lielāks par mazāko no kopsapulces jautājumu rezultātu aprēķina veidiem, kopsapulces kvorums ir sasniegts.
 • Aprēķina katra jautājuma balsošanas rezultātu:
  • Atkarībā no jautājuma aprēķina rezultāta veida, Māju lietas īpašuma veida un dalībnieku / domājamo daļu kopskaita, aprēķina vērtību pret, kuru tika pārbaudīts atbilžu balsošanas rezultāts. Piemēram, ja aprēķina veids ir 2/3 un Māju lietā ir 20 dzīvokļu īpašumi, kuri bija reģistrēti dalībai kopsapulcē, ka pietiekamo kvorumu atrāda 14 ( 20/3*2 = 13.33 un noapaļo uz nākamo veselo skaitli). Kopīpašuma gadījumā aprēķina nepieciešamo domājamo daļu skaitu;
  • Ja aprēķins notiek, izmantojot domājamo daļu skaitu vai dzīvokļu īpašumu skaitu, aprēķinot kopsapulces kvorumu un kopsapulces jautājuma rezultātu, ja rezultāta aprēķina veids ir ‘1/2’ vai ‘3/4’, sistēma pārbauda, vai Māju lietā ir īpašnieks, kuram piederošo dzīvokļu īpašumu vai domājamo daļu skaits pārsniedz rezultātam nepieciešamo vērtību. Ja tāds ir, tad rezultāta sasniegšanai nepieciešamais īpašumu vai domājamo daļu skaits ir šīm īpašniekam piederošo īpašumu vai domājamo daļu skaits +1, ar papildus nosacījumu, ka jābūt balsojumiem no diviem dažādiem īpašniekiem;
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
   • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’, tad aprēķinam izmanto dzīvokļu īpašumu skaitu;
   • Katrai jautājuma atbildei aprēķina kopsapulces dalībnieku skaitu, kuri nobalsoja par atbildi. Noklusētai atbildei pierēķina tos balsojumus, kuriem nav reģistrēts balsošanas rezultāts;
   • Ja par atbildi nobalsojošo dalībnieku skaits pret kopējo dalībnieku skaitu ir vienāds vai lielāks par jautājuma rezultātu aprēķina veidu, atbilde tiek atzīmēta, kā lēmums, kuru šajā jautājumā pieņēma kopsapulce.
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
   • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’ un kopsapulces datos ir norādīts ‘Rezultāta aprēķinam izmantot’ = ‘Īpašnieku domājamās daļas’, citādi aprēķinā izmanto īpašnieku skaitu;
   • Katrai jautājuma atbildei aprēķina domājamo daļu skaitu, no tiem dalībniekiem, kuriem nobalsoja par šo atbildi. Ja dalībnieka domājamo daļu skaits ir vairāk kā puse no kopējā domājamo daļu skaita kopīpašumā, tā vietā izmanto pusi (piemēram, ja īpašniekam, kurš piedalījās balsošanā pieder 65% no īpašuma domājamās daļas, par viņu ieskaita tikai 50%). Noklusētai atbildei pierēķina tos balsojumus, kuriem nav reģistrēts balsošanas rezultāts;
   • Ja par atbildi nobalsojošo domājamo daļu skaits pret kopējo domājamo daļu skaitu ir vienāds vai lielāks par jautājuma rezultātu aprēķina veidu, atbilde tiek atzīmēta, kā lēmums, kuru šajā jautājumā pieņēma kopsapulce.
  • Sagatavo jautājuma lauka ‘Atšķirīgie viedokļi’ tekstu – apkopo un piešķir numurus pēc kārtas katram komentāram, kas tika norādīts šī jautājuma balsojumos.
 • Saglabā aprēķinātos datus kopsapulces protokolā:
  • Uzstāda protokola statusu ‘Sagatave’;
  • Protokola sagatavošanas datums tiks uzstādīts pēc tā saskaņošanas.
 • Pēc aprēķina pabeigšanas, lietotājam atrāda izveidotā protokola datus saskaņā ar ‘Kopsapulces protokola atrādīšana’.