BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi"?

Lai pievienotu jaunu ierakstu ‘Būvdarbu žurnālā’ par saņemto izstrādājumu vai materiālu un būvizstrādājumu, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu, kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotājs:

 1. kuram šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par būvdarbiem un tiesībām veikt būvdarba žurnāla ierakstus;
 2. vai persona, kura ir būvniecības lietas aktuālais atbildīgais būvdarbu vadītājs vai darbu veicējs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi’ un secīgi aizpilda datus par saņemto izstrādājumu vai materiālu un būvizstrādājumu.

Attēls. Ieraksta ‘Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi’ izveidošana.

Saņemšanas datums un laiks – obligāti lauki, ​ieraksta izveidošanas datums un laiks tiks atrādīts pēc noklusējuma.

Norāda ‘Tāmes pozīcijas’, izvēloties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām tāmes pozīciju vērtībām, vai, ja būvdarbu žurnāla konfigurācijā nav norādīts, ka tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju, norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam. Skatīt arī Konfigurācija.

Lai pievienotu jaunu vērtību, nospiež uz <+Pievienot> un tāmes pozīcijas pievienošanas logā norāda:

 • Tāmes pozīcija – obligāts lauks, ko ievada brīvā tekstā;
 • Apraksts – brīvā tekstā ievadās lauks.

Lai saglabātu norādītās vērtības, jānospiež pogu <Saglabāt>. Lai atceltu darbību, jānospiež poga <Atcelt>.

Attēls. Tāmes pozīcijas pievienošanas logs.

Norāda būvi, uz kuru attiecas ieraksts – izvēlne no būvniecības lietas būvēm.

Tālāk aizpilda ‘Ieraksta detaļas’ laukus:

 • Būvmateriāla izvēle – obligāts lauks, kur jānorāda būvistrādājums/materiāls. Izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnālā izmantotām būvizstrādājuma/materiāla vērtībām, vai, ja būvdarbu žurnāla konfigurācijā nav norādīts, ka materiālu un būvizstrādājumu saraksts papildināms tikai caur konfigurāciju, norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam. Lai pievienotu jaunu vērtību, nospiež uz <+Pievienot> un detalizētās informācijas pievienošanas logā norāda:
  • Būvizstrādājuma tips – obligāts lauks, izvēle no vērtību saraksta;
  • Ražotājs – obligāts lauks, izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām vērtībām, vai norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam;
  • Būvizstrādājuma veids – brīvi ievadāms teksts. (Jāievada būvizstrādājuma nosaukums, kā tas norādīts būvizstrādājuma atbilstību apliecinošajā dokumentā vai gadījumā, ja izstrādājumi ražoti konkrēti būvobjektam (piemēram, dzelzsbetona konstrukcijas, logi, durvis u.c.) un atbilstību apliecinošajā dokumentā izmantoti apzīmējumi saistībā ar būvprojektu un pasūtījumu (piemēram, KL1 (kolona), L17 (logs) DR3 (durvis)), tad jāievada vispārīgs izstrādājuma apzīmējums, piemēram, kolona vai iekšdurvis. Gadījumā, ja arī šādā gadījumā norādīts konkrētāks izstrādājuma apzīmējums, piemēram, logiem vai fasādei izmantotā sistēma (GEALAN 800S, PONZIO78), tad jāievada šis nosaukums.);
  • Mērvienība – obligāts lauks;
  • Pazīme, ka materiālam obligāti jāveic testēšana;
  • Atbilstību apliecinošs dokuments.

Attēls. Jauna izstrādājuma (būvizstrādājuma/ būvmateriāla) detalizētās informācijas ievades logs.

 • Daudzums;
 • Izstrādājuma identifikācijas numurs – unikāls numurs, obligāts, lai apstiprinātu vai nodotu apstiprināšanai. Jānorāda tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikators būvizstrādājuma identificēšanai. Piemēram, atsauce uz konkrētu partiju/ražošanas datumu (ja šāda informācija ir pieejama), izstrādājuma izmēriem vai uz pasūtījumā/būvprojektā norādīto identifikāciju (KL1, L17,DR3).;
 • Receptes numurs – brīvi ievadām teksts, obligāts, lai apstiprinātu vai nodotu apstiprināšanai;
 • Pasūtītājs – izvēle no būvniecības lietas būvdarbu žurnālā reģistrētiem līgumu izpildītājiem.

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākus atbilstību apliecinošus dokumentus, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties tos no savas darba stacijas.

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot citas datnes, ja nepieciešams.

Attēls. Ieraksta ‘Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi’ izveidošana.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Attēls. Ieraksta “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” apstiprināšana.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt arī šeit.

Būvizstrādājumu neatbilstības pārbaude

Ja tiks reģistrēts kāds būvizstrādājums, kas ir reģistrēts Neatbilstošo būvizstrādājumu sarakstā, sistēma rādīs brīdinājumu par iespējamu neatbilstošu būvizstrādājumu, lai informētu būvdarbu vadītāju, būvdarbu veicējus, ka, iespējams, norādītais būvizstrādājums ir ar aktīvu būvizstrādājuma neatbilstību.

Brīdī, kad BISP būvdarbu žurnālā atver skatīšanai vai saglabā “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” ierakstu, sistēma pārbauda, vai BIS neatbilstošo būvizstrādājumu sarakstā eksistē spēkā esoša neatbilstība, kurai:

 • lauka “Būvizstrādājuma tips” vērtība sakrīt ar izvēlētā būvizstrādājuma tipa vērtība;
 • lauka “Ražotājs” vērtība sakrīt ar izvēlētā materiāla vai būvizstrādājuma ražotāju (meklēts tiek pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ");
 • lauka “Būvizstrādājuma nosaukums” vērtība sakrīt ar izvēlētā būvizstrādājuma nosaukumu (šobrīd “Būvizstrādājuma veids”; meklēts tiek pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ").
 • lauka “Identifikators” vērtība sakrīt ar žurnāla laukā “Izstrādājuma identifikācijas numurs” norādīto. Ja lauks nav aizpildīts, tā salīdzināšanu neveic;
 • žurnāla ierakstā norādītais datums ietilpst intervālā starp neatbilstības sākuma un beigu datumiem.
 • neatbilstībai ir atzīmēta pazīme, ka par būvizstrādājuma neatbilstību ir jārāda brīdinājums būvdarbu žurnālā.

Ja nosacījumi izpildās, tad sistēma lietotājam rāda brīdinājuma paziņojumu: “Par ierakstā norādīto būvizstrādājumu ir reģistrēta aktīva būvizstrādājumu neatbilstība!”

Attēls. Brīdinājuma paziņojums par būvizstrādājumu neatbilstību.

Ja tiek apstiprināts šāds “Saņemto materiālu un būvizstrādājumu”  ieraksts, kam atrādīja paziņojumu par neatbilstību, sistēma nosūta PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centram), būvvaldei, būvdarbu vadītājiem, būvuzraugiem, ierosinātājiem ziņojumu, ka BIS lietas būvdarbu žurnālā tika apstiprināts saņemto materiālu vai būvizstrādājumu ieraksts ar tajā norādītu, iespējams, neatbilstošu būvizstrādājumu.

Attēls. Paziņojums par, iespējams, neatbilstoša būvizstrādājuma apstiprināšanu būvdarbu žurnālā.