BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Dokumentu pievienošana Māju lietai

Māju lietu sadaļā ‘Dokumenti’, lietotājs var pievienot jaunu dokumentu, izvēloties darbību <Jauns dokuments>, ja atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas kopīpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas kopīpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir fiziska persona un viens no Māju lietas dzīvokļa īpašniekiem un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem, izņemot pašam no sevis.
  • Ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir viens no Māju lietas dzīvokļa kopīpašniekiem un tai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no pārējiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no Māju lietas visiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja lietotājs ir fiziska persona un reģistrēts māju pārvaldnieku reģistrā, kā aktīvs pārvaldnieks, un īpašumā esoša būve ir reģistrēta šī pārvaldnieka pārvaldībā.
 • Ja lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir reģistrēta māju pārvaldnieku reģistrā, kā aktīvs pārvaldnieks, un īpašumā esoša būve ir reģistrēta šī pārvaldnieka pārvaldībā un lietotājs ir viens no:
  • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
  • Lietotājs ir spēkā esošā par īpašumā esošu māju atbildīgā persona.

Pievienojot dokumentu, lietotājs norāda:

 • Dokumenta veids – obligāts, iespējamās vērtības:
  • Pārvaldīšanas formu apliecinošie dati:
   • Pārvaldīšanas līgums;
   • Biedrības statūti;
   • Dokumenti pārvaldīšanas darbību izpildei un apliecinājumam;
   • Kopības lēmumi un pilnvarojumi pārvaldniekam.
  • Māju pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai nepieciešamie dati:
   • Līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem (elektroenerģija, siltumenerģijas, dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana);
   • Līgums par piesaistītā zemesgabala lietošanu;
   • Uzturēšanas darbu plāns;
   • Skaitītāju verifikācijas dokumenti;
   • Kopības lēmumi un pilnvarojumi;
   • Skaitītāju rādījumi ( mājas ievads, dzīvokļi, citās telpās uzstādītie).
  • Pārvaldīšanas izmaksu dati:
   • Pārvaldīšanas izmaksas;
   • Faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats;
   • Uzkrātie līdzekļi;
   • Tehniskās uzturēšanas darbu izpildes apliecinājumi.
 • Cita pārvaldīšanai nepieciešamā informācija;
 • Dokumenta datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
 • Dokumenta nosaukums – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Dokumenta numurs – brīvi ievadāms teksts;
 • Izdevējs – brīvi ievadāms teksts;
 • Būve – izvēle no būvēm, kuras ietilpst Māju lietā. Var pievienot vienu vai vairākas unikālas būves;
 • Pielikumi – pielikumu saraksts. Obligāti jāpievieno vismaz viena datne.

Lietotājs var labot dokumenta datus:

 • Lietotājs obligāti norāda pamatojumu;
 • Māju lietas vēsturē tiek saglabāti dati par notikumu.

Lietotājs var dzēst pievienoto dokumentu:

 • Lietotājs obligāti norāda pamatojumu;
 • Māju lietas vēsturē tiek saglabāti dati par notikumu.

Attēls. Māju lietas dokumentu pievienošana