BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt esošo būvniecības lietu sarakstu?

Būvniecības lietu sarakstā tiek atrādītas būvniecības lietas:

 • kur persona ir norādīta kā Ierosinātājs;
 • kas saistītas ar personas īpašumā esošajiem objektiem – zeme, būve, telpu grupas;
 • kas ir pieejamas uz pilnvaru/deleģējumu pamata.

Lai redzētu būvniecības lietu sarakstu, galvenajā panelī ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ sadaļā nospiediet pogu ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’ ja vēl nav izveidota neviena iecere, tad būvniecību lietu saraksts būs tukšs. Būvniecības lieta automātiski izveidojas, kad izveido jaunu ieceri. Sākotnēji tā veidojas kā pagaidu lieta ar numuru TMP-NNNN. Kad iecere tiks iesniegta būvvaldei un tā tiks piereģistrēta iekšējā sistēmā, būvniecības lietas numurs tiks pārveidots uz BIS-BL-NNNN-NNNN, ekspluatācijas lietai uz BIS-EL-NNNN-NNNN.

! Vienā būvniecības lietā var būt tikai viens ieceres iesniegums.

Sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’ ir redzams būvniecības lietu iedalījumu atbilstoši lietotāja piekļuves veidam/lomai lietā. Ir iespējams, ka viena lieta tiek pārstavēta vairākās grupās.

Attēls. Būvniecības lietu grupēšana sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’

Būvniecības lietas tiek grupētas:

 • Izvēlētās lietas – lietotāja izvēlētās lietas ērtākai un ātrākai nokļūšanai līdz aktuālām būvniecības lietām;
 • Ierosinātāja lietas - būvniecības lietas, kurās lietotājs ir ierosinātājs vai tā pilnvarots/ deleģēts pārstāvis ar tiesībām pārstāvēt personu kā ierosinātāju;
 • Pilnvaru lietas - būvniecības lietas, kurām lietotājam ir piekļuve, pamatojoties uz piešķirto pilnvaru, pārpilnvarojumu vai atbilstošo deleģējumu;
 • Būvniecības dalībnieka lietas - būvniecības lietas, kurās lietotājs norādīts kā būvdarbu dalībnieks;
 • Īpašnieka lietas - būvniecības lietas, kurās lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Piekļuves lietas - būvniecības lietas, kurām lietotājam ar piekļuves lēmumu piešķirta piekļuve, pamatojoties uz Administratīvā procesa likumu vai Informācijas atklātības likumu.

Lietotājs redz, cik būvniecības lietas viņam ir pieejamas katrā no konkrētajām grupām.

Lietotājs var atvērt konkrēto grupu, nonākot būvniecības lietu sarakstā, kurš ir atbilstošs esošajai būvniecības lietu saraksta funkcionalitātei, bet kurā atlasāmas un apskatāmas ir tikai konkrētajai grupai atbilstošās lietas. Atvērtās formas augšpusē iespējams pārvietoties starp būvniecības lietu grupām.

Lietotājs būvniecības lietu grupu izvēles formā var meklēt lietas pēc kritērijiem:

 • Lietas numurs;
 • Objekta adrese;
 • Kadastra apzīmējums.

Meklēšanas rezultāts tiek atspoguļots grupu kontekstā, norādot atrasto lietu skaitu konkrētās grupās. Rezultāts pie grupas nosaukuma attēlo, kurā grupā ir pieejami meklēšanas rezultāti.

Ja meklēšanas rezultātā tiek atrasta tikai viena būvniecības lieta, tad, atverot būvniecības lietu grupu, uzreiz atver būvniecības lietas detalizēto skatu.

Atverot konkrētas grupas būvniecības lietu sarakstu, lietotājs var meklēt būvniecības lietas, izmantojot meklēšanas kritērijus:

 • Ātrās meklēšanas lauki -  ātrā meklēšana ir iespējama arī pēc īsceļiem, kur iesakām glabāt aktīvās būvniecības lietas:
  • Būvniecības lietas numurs – meklēšanai pēc būvniecības lietas numura. Var norādīt arī nepilnu numuru, piemēram, TMP. Tiks atrasti visi ieraksti, kas satur  šo numuru, piemēram, TMP-221-4;
  • Būvniecības lietas nosaukums – meklēšanai pēc būvniecības lietas nosaukuma. Var norādīt nepilnu nosaukumu un neizmantojot garumzīmes, piemēram, buvn. Tiks atrastas visas būvniecības lietas, kuru nosaukumā ir iekļauts šis vārds, piemēram, SIA Ceļu Būvnieks;
  • Kadastra apzīmējums – meklēšanai pēc būvniecības lietā iekļautā kadastra objekta apzīmējuma. Jānorāda ir pilns kadastra apzīmējums.

 • Izvērstajā meklēšana ir iespējams norādīt papildus meklēšanas kritērijus:
  • Objekta adrese – var nenorādīt pilnu adresi, bet jānorāda vismaz trīs simboli. Automātiski atlasīs visus ierakstus, kur adresē būs iekļauti šie simboli. Saraksts ir ierobežots līdz 20 ierakstiem. Tāpēc, ja neatrod vajadzīgo, jānorāda ir precīzākus meklēšanas kritērijus;
  • Ierosinātājs – meklēšanu var veikt norādot nepilnus vārdus un bez garumzīmēm, piemēram, ievadot ie erzin, tiks atrasti ieraksti Ieva Ērziņa. Vai, ievadot rīgas parv, tiks atrasti ieraksti Rīgas namu pārvaldnieks;
  • Atbildīgā iestāde - jānorāda vismaz trīs simboli. Automātiski atlasīs visus ierakstus, kur iekļauti šie simboli. Saraksts ir ierobežots līdz 20 ierakstiem. Tāpēc, ja neatrod vajadzīgo, jānorāda ir precīzākus meklēšanas kritērijus;
  • Ierosināšanas periods;
  • Pēdējo izmaiņu periods;
  • Stadija;
  • Objekta identifikators;
  • Lietā ir nelasīti paziņojumi;
  • Ir apstiprināmi būvdarbu žurnāla ieraksti – pazīmes atzīmēšanas gadījumā tiek atlasītas lietas, kurām būvdarbu žurnālā ir kaut viens ieraksts statusā “Apstiprināšanā”, un kurā viena no personām, kurai ir nosūtīts apstiprinājuma pieprasījums, ir lietotājs, un tam secīgi ir pienākusi kārta apstiprināt ierakstus.

Lai pārslēgtos starp ātro un izvērsto meklēšanu, jāizmanto saites “Ātrā meklēšana” un “Izvērstā meklēšana”.

Būvniecības lietu saraksta meklēšanas kritēriji netiek iztīrīti lietotāja vienas pieslēgšanās BIS sesijas ietvaros. Proti, ja lietotājs strādājot BIS pārslēdzās starp formām, darba sadaļām, tad atgriežoties Būvniecības lietu sarakstā, meklēšanas kritēriji ir palikuši tādi, kādus tos uzstādīja lietotājs iepriekšējā reizē, veicot meklēšanu pieslēgšanās sesijas ietvaros.