BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Saņemtās pilnvaras par ekspluatācijas būvēm pārpilnvarošana

BISP lietotājs sev saņemtu “Pārvaldīšanas tiesību” pilnvaru vai “Īpašnieka pārstāvēšanas tiesības” pilnvaru ar pārpilnvarošanas tiesībām var tālāk pārpilnvarot citai personai, lai nodotu ar pilnvaru saņemtās tiesības citai personai.

Lai veiktu pārpilnvarošanu, autorizēts BISP lietotājs saņemto pilnvaru sarakstā izvēlas spēkā esošu pilnvaru, uz kuras pamata vēlas izveidot pārpilnvarojumu, un atver saņemto pilnvaru, uzspiežot uz “mapītes” ikonas.

Attēls. Pilnvaras atvēršana, lai tālāk pārpilnvarotu.

Ja kaut vienai saņemtajai tiesībai būs pazīme “Var pārpilnvarot”, tad būs pieejama darbības poga <Pārpilnvarot>.

 

Attēls. Saņemtās pilnvaras pārpilnvarošanas opcija.

Pārpilnvarojumā norāda šādus datus:

 • Pilnvarotāju - automātiski aizpildās ar izvēlētājā pilnvarā norādīto pilnvarotāju;
 • Pārpilnvarotājs - automātiski aizpildās ar izvēlētājā pilnvarā norādīto pilnvaroto personu;
 • Pilnvaroto personu - obligāti aizpildāma sadaļa kā Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaras izveidošanā vai Pārvaldīšanas tiesību pilnvaras izveidošanā;
 • Pilnvarojuma derīguma termiņš – obligāti jānorāda. Ja pamata pilnvarā bija norādīts 'Beztermiņa', tad var arī pārpilnvarot kā ‘Beztermiņa’, vai norādīt datumu. Ja pamata pilnvarā bija datums, tad var norādīt datumu vienādu vai mazāku par pamata pilnvaras datumu;
 • Pilnvaras objekts – aizpildās automātiski ar pamata pilnvarā norādīto objektu/objektiem. Objektus iespējams tikai izņemt, atstājot tikai 1 no noklusēti ielasītajiem;
 • Tiesības - var norādīt tikai tādas tiesības, kuras ir norādītas pamata pilnvarā ar pārpilnvarošanas iespēju;
 • Datne - var pievienot vienu vai vairākas datnes.

Attēls. Pārpilnvarošanas pilnvaras izveidošana.

Lietotājs var saglabāt izveidoto pārpilnvarojumu. Saglabājot pārpilnvarojumu, tam tiek piešķirts statuss 'Sagatavošanā'. Pārpilnvarojums ir redzams izsniegto pilnvaru sarakstā.

Lietotājs var labot pārpilnvarojumu. Ja tas ir statusā 'Sagatavošanā', labojot pārpilnvarojumu uz to attiecas tādi paši nosacījumi kā pievienojot jaunu. Ja tas ir statusā 'Aktīvs', tiek izveidota jauna pārpilnvarojuma versija ,uz kuru attiecas tādi paši nosacījumi kā veidojot jaunu pilnvarojumu. Apstiprinot jaunu versiju, iepriekšējo versiju anulē.

Pārpilnvarojumu statusā 'Sagatavošanā' ir iespējams apstiprināt, ja:

 • lietotājs darbojas fiziskas personas profilā un ir pārpilnvarojumā norādītais pārpilnvarotājs un pamata pilnvara ir statusā 'Aktīva';
 • lietotājs darbojas juridiskas personas profilā un tā ir pārpilnvarojumā norādītais pārpilnvarotājs, un lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai ir aktīvas tiesības izsniegt pilnvarojumus;
 • ir korekti norādīti pilnvarotās personas dati.

Pārpilnvarojuma apstiprināšanas brīdī:

 • sistēma uzstāda pārpilnvarojumam statusu 'Aktīvs' un datumu, no kura pārpilnvarojums ir spēkā, kā pašreizējo datumu;
 • pārpilnvarotā persona iegūst pārpilnvarotās tiesības konkrētajā objektā;
 • izveido paziņojumu un nosūta e-pastu pilnvarotai personai par pārpilnvarojuma piešķiršanu.