BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Fiziskas personas datu ievade

  

Attēls. Fiziskas persona datu ievades bloks.

Lai ievadītu datus par fizisku personu, jāatzīmē vispirms radiopoga "Fiziska persona". Ievadot datus par fizisku personu (pilngadīgu) Latvijas pilsoni, lietotājam precīzi jāaizpilda visi lauki, jo personas informācija netiek pielasīta no Iedzīvotāju reģistra, lai ievērotu personas datu aizsardzības prasības. (Pēc valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta "(8) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.") Pēc fiziskās personas datu ievades, BIS sistēma veiks pieprasījumu Iedzīvotāju reģistram, vai šāds personas kods eksistē, un sakrīt ar norādīto vārdu, uzvārdu. Ja personas kods nebūs derīgs vai nesakritīs ar norādīto vārdu, uzvārdu, to atrādīs šādi:

  .

Dokumentu ievadformās bieži, piemēram, visos būvniecības iesniegumos, pilnvarās u.c. ievadformās, tiek izmantots būvniecības dalībnieka datu ievades datu bloks, kurš nodrošina personas datu ievadīšanu būvniecības lietā četros veidos:

  1. Sertificēts būvspeciālists;
  2. Būvkomersants;
  3. Juridiska persona (ar iespēju norādīt ārvalstnieku);
  4. Fiziska persona (ar iespēju norādīt ārvalstnieku).

Ievadot informāciju par ārvalstnieku kā fizisku personu, papildus jānorāda dzimšanas datums, vieta un valsts piederība. Ievadot personas kodu, nenotiek pieprasījums uz Latvijas iedzīvotāju reģistru un dati netiek ielasīti, tie jāievada manuāli.

Attēls. Ārvalstnieka personas datu ievades bloks.