BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot pārpilnvarojumu (fiziska persona)?

Lai fiziska persona varētu nodot ar pilnvaru piešķirtās tiesības citai personai, zem ‘Mani dati’ izvēlas ‘Pilnvarošanas sadaļu’.

Saņemto pilnvaru sarakstā izvēlas spēkā esošu pilnvaru, uz kuras pamata vēlas izveidot pārpilnvarojumu (pārpilnvarot var tādu pilnvaru, kurai pie izsniegtajām tiesībām tika atzīmēta iespēja ‘Var pārpilnvarot’), un nospiež uz mapes ikonas, lai to atvērtu.

Pilnvaras lejasdaļā nospiež uz <PĀRPILNVAROT>.

Attēls. Pilnvaras pārpilnvarošana.

‘Pilnvarotājs’ un ‘Pārpilnvarotājs‘ tiek automātiski aizpildīti.

Zem ‘Pilnvarotā persona’ norāda personas tipu.

 • atzīmējot ‘Sertificēts būvspeciālists’ – papildus jāievada arī būvspeciālista vārds, uzvārds un sertifikāta numurs. Informāciju par sertificētiem speciālistiem var iegūt BISP publiskajā portālā Speciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates .
  • ievada fragmentu no sertifikāta numura vai būvspeciālista vārda, uzvārda, un sistēma pati atlasīs un piedāvās jums sarakstu ar atbilstībām.
 • atzīmējot ‘Būvkomersants’ – papildus jāievada Būvkomersanta nosaukums. Ar aktīvo būvkomersantu sarakstu var iepazīties BIS publiskajā portāla Būvkomersantu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies .
  • ievada fragmentu no būvkomersanta nosaukuma, uzņēmuma reģistra piešķirtā reģistrācijas numura vai būvkomersantu reģistra numura, un sistēma pati atlasīs un piedāvās jums sarakstu ar atbilstībām.
 • atzīmējot ‘Juridiska persona’ – papildus jāievada precīzs uzņēmuma reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs, un sistēma pati atlasīs nosaukumu, juridisko adresi un e-pasta adresi (ja norādītai personai sistēmā ir reģistrēts e-pasts, pretējā gadījumā jānorāda manuāli);
 • atzīmējot ‘Fiziska persona’ - papildus precīzi jāievada personas kods, vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Aizpilda manuāli (nodrošinot personas datu aizsardzību) visus obligātos laukus. Ja dati nebūs precīzi, sistēma izmetīs kļūdas paziņojumu.

Zem ‘Derīguma termiņš’ norāda tā veidu:

 • Beztermiņa – tikai, ja pamata pilnvarā ir norādīts ‘Beztermiņa’;
 • Datums – tikai, ja pamata pilnvarā ir norādīts datums vai beztermiņa datums.
 • Stadija – var izvēlēties tikai no pamata pilnvarā norādītām stadijām. Norādītā stadija ierobežo pilnvaroto/deleģēto personu darboties saistošajā būvniecības lietā tikai norādītās būvniecības stadijas laikā. Iestājoties citai būvniecības stadijai, kas netika norādīta – pieeja, attiecīgajai būvniecības lietai, būs liegta.

Zem ‘Būvniecības lietas’ vajag izvēlēties no pamata pilnvarā norādītām vērtībām. Ja pamata pilnvarā nav norādītas būvniecības lietas, tad var norādīt lietas no tām, kurās ierosinātājs ir pamata pilnvaras pilnvarotājs. Jāņem vērā, ka sakarā ar datu aizsardzību nedrīkst dot piekļuvi personām uz visām no pamata pilnvaras pieejamām būvniecības lietām, jatam nav vērā ņemama pamata.

Zem ‘Tiesības’ norāda vienu vai vairākas tiesības no saraksta, kas tiks piešķirtas pilnvarotai personai. Var norādīt tikai tās tiesības, kas ir norādītas pamata pilnvarā un pie kurām tika atzīmēts ‘Var pārpilnvarot’.

Pirmā tiesību grupa dod tiesības pildīt darba uzdevumu, no kuras var izvēlēties dot tiesības:

 • Datu kopas skatīšanai, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesības ļauj tikai apskatīt pieejamos datus, bet neļauj labot, veidot un pievienot dokumentus;
 • Dokumentu sagatavošanai, ar iespēju pārpilnvarot un papildus iespēju norādīt vienu vai vairākus dokumentu veidus (Ja tiks norādīti dokumenta veidi, tad tikai tos dokumenta veidus varēs sagatavot.). Šīs grupas tiesība ļauj skatīt un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju attiecīgām būvniecības lietām. Pilnvarotā persona, kurai ir aktīva pilnvara/deleģējums ar šīs tiesības palīdzību var darboties ar visām būvniecības lietām vai attiecīgi norādītajām būvniecības lietām, kas ir pilnvarā/deleģējumā ar norādīto būvniecības lietu sarakstu;
 • Dokumentu apstiprināšanai, ar iespēju pārpilnvarot un papildus iespēju norādīt vienu vai vairākus dokumentu veidus. (Ja tiks norādīti dokumenta veidi, tad tikai tos dokumenta veidus varēs apstiprināt.). Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, labot, reģistrēt un apstiprināt sagatavotās un saņemtās dokumentācijas vai attiecīgi norādīto/uzskaitīto būvniecības lietu sarakstu;

Otrā tiesību grupa dod tiesības pārstāvēt personu. Šeit var izvēlēties un dot tiesības:

 • Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, pievienot, izveidot un pieprasīt jaunus tehniskos noteikumu pieprasījumus būvniecības lietā;
 • Saskaņojuma pieprasīšanai, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ļauj nodot būvniecības lietu visu vai pa daļām projektu saskaņotājiem. Tas nepieciešams, lai varētu sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē;
 • Tiesības pārstāvēt personu kā ierosinātāju, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ir vislielākā, kas ļauj darboties ierosinātāja vietā, tam neiesaistoties. Tiesība ļauj skatīt, veidot, pievienot, apstiprināt, pieprasīt tehniskos noteikumus un saskaņot dokumentāciju. Šī tiesība iekļauj visas iepriekš uzskaitītās tiesības, un par tās piešķiršanu ir rūpīgi jāpadomā;
 • Atzinumu pieprasīšana, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, pievienot un izveidot jaunus atzinumu pieprasījumus.

Zem ‘Datnes’ ir iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes papildus informēšanai vai, ja nepieciešams papildus apliecinājums, uz kā pamata būvvalde var izvērtēt pilnvaras patiesumu.

Kad visi dati ir savadīti – spiež pogu <Saglabāt>

Lai pilnvara stātos spēkā – spiež pogu <Apstiprināt>.

Atēls.Pārpilnvarojuma izveide.

Ja ir atzīmēta kāda no ‘Tiesības pārstāvēt personu’ grupas tiesībām, tad papildus vēl jāspiež uz <Parakstīt un apstiprināt>.

Attēls. Pārpilnvarojuma apstiprināšana.

Pamata pilnvaras izsniedzējam visi pārpilnvarojumi tiek atrādīti izsniegtajā pamata pilnvarā.

Pārpilnvarojumu atrādīšana izsniegtajā pamata pilnvarā.

Nospiežot uz trijstūrīša ikonas – to var izvērst, lai redzētu to detalizēti.

Attēls. Pārpilnvarojuma detalizēts skats izsniegtajā pamata pilnvarā.

! Jāņem vērā, ka, ja pamata pilnvaras izdevējs atcels vai atvērs labošanā un apstiprinās izmaiņas pilnvarā, uz kuras pamata ir veikti pārpilnvarojumi – visi šie pārpilnvarojumi paliks neaktīvi. Ja tiek izsniegta jauna pamata pilnvaras versija, tad pārpilnvarošanas funkcija jāveic atkārtoti no jauna.