BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Jaunas kopsapulces reģistrēšana

Jaunu kopsapulci var izveidot Māju lietas sadaļā ‘Kopsapulces’, nospiežot pogu <Pievienot kopsapulci> vai kopēt. Par kopēšanu skatīt aprakstu Kopsapulces kopēšana.

Izveidot jaunu kopsapulci var autorizēts BISP lietotājs, kurš atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas kopīpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas kopīpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir fiziska persona un viens no Māju lietas dzīvokļa īpašniekiem un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem, izņemot pašam no sevis;
  • Ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir viens no Māju lietas dzīvokļa kopīpašniekiem un tai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no pārējiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt īpašnieku kopsapulcē un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no Māju lietas visiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.

Lai reģistrētu jaunu kopsapulci, Māju lietas sadaļā ’Kopsapulces’ izvēlas darbību <Pievienot kopsapulci>, kur lietotājs norāda:

Solis “Pamatdati”:

 • Iniciators – persona, kura ir izveidojis kopsapulci. Dati tiek saglabāti automātiski un nav rediģējami:
  • Atrāda vārdu uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas numuru. Ja lietotājs kopsapulces izveidošanas brīdī ir pieslēdzies kā:
   • Fiziska persona – iniciators ir šī fiziskā persona;
   • Juridiskas personas pārstāvis – iniciators ir pārstāvētā juridiskā persona.
  • Ja persona kopsapulces izveidošanas brīdī ir pārvaldnieka lomā, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’.
 • Nosaukums – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Sākuma datums un laiks - kad notiks kopsapulce. Obligāts, datumam jābūt lielākam vai vienādam par <šodiena + 7 kalendārās dienas>;
 • Rezultātu aprēķinam izmantot – obligāts, izvēle no izkrītošā saraksta. Obligāti norāda, ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’, izvēloties to no iespējamām vērtībām ‘Īpašnieku skaits’, ‘Īpašnieku domājamās daļas’;
 • Norises vieta – obligāts;
 • Darba kartība – obligāts, brīvi ievadāms teksts ar iespēju izmantot teksta rediģēšanas rīkus:
  • Treknrakstīšana (bold);
  • Slīprakstīšana (italic);
  • Pasvītrošana (underline);
  • Teksta izlīdzināšana (pa labi, pa kreisi, centrā, vienmērīgi);
  • Saites pievienošanas iespēja.

Attēls. Jauna kopsapulce, solis “Pamatdati”

Solis “Jautājumi un atbildes”:

 • Jautājumu saraksts – pievieno vienu vai vairākus jautājumus:
  • Katrs jautājums ir brīvi ievadāms teksts. Jautājuma numurs tiek piešķirts automātiski;
  • Jautājuma rezultāta aprēķina veids – obligāts, izvēle no vērtību saraksta. Vērtību izvēle ir atkarīga no īpašuma veida:
   • Ja īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’, tad iespējamās vērtības ir: 1/2, 3/4, 100%;
   • Ja īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’, tad iespējamās vērtības ir: 1/2, 100%.
  • Jautājuma atbilžu variantu saraksts – automātiski tiek izveidota pēdējā atbilde ‘PRET’ un attēlots informatīvs paskaidrojums ‘Ja ir vairāk kā 2 atbilžu varianti, šis balsojums ir pret visiem piedāvātajiem variantiem’ - to nav iespējams rediģēt vai dzēst. Lietotājs papildus pievieno vienu vai vairākas atbildes. Katra atbilde ir brīvi ievadāms teksts. Atbildes numurs tiek piešķirts automātiski;
 • Pielikumi – datņu saraksts ar iespēja pievienot komentāru par katru datni. Pievienotie pielikumi ir pieejami elektroniskā balsojuma veikšanas brīdī un iekļauti kopsapulces uzaicinājumu izdrukā.

Attēls. Jauna kopsapulce, solis “Jautājumi un atbildes”

Solis “Pielikumi”:

 • Pielikumi – datņu saraksts ar iespēja pievienot komentāru par katru datni.

Attēls. Jauna kopsapulce, solis “Pielikumi”

Solis “Kopsapulces apskats”:

Solī tiek attēlota ievadītā kopsapulces informācija, datu pārbaudei.

Pabeigt kopsapulces izveidošanu var, izvēloties darbību <Kopsapulces dati sagatavoti>. Saglabājot datus:

 • Kopsapulcei tiek piešķirts statuss ‘Sagatave’;
 • Sistēma reģistrē darbību kopsapulces notikumu vēsturē;
 • Ja kopsapulces iniciators nav pārvaldnieks vai tā pārstāvis, sistēma izveido paziņojumu pārvaldniekam par izveidoto kopsapulci. Paziņojumā tiks norādīta saite uz Māju lietas kopsapulces sarakstu, jo konkrēto aptauja statusā ‘Sagatave’ var izdzēst un tādā gadījumā saite uz konkrēto aptauju nebūs korekta.

Attēls. Jauna kopsapulce, solis “Kopsapulces apskats”

Ja kopsapulces statuss ir ‘Sagatave’ un lietotājs ir kopsapulces iniciators (vai iniciatora pārstāvis), lietotājs var:

 • Labot kopsapulces datus;
 • Dzēst kopsapulci;
 • Labošanas un dzēšanas darbības ir pieejamas, sadaļā “Kopsapulces”:
  • Kopsapulču sarakstā izvēloties vēlamo darbību;

  • Vai kopsapulču sarakstā atvērt kopsapulci detalizētajai apskatei un tad detalizēto datu formā izvēlēties darbību <Labot> vai <Dzēst>.

 • Norādīt, ka kopsapulce ir gatava uzsākšanai, izvēloties darbību <Kopsapulces dati sagatavoti>:

  • Kopsapulces sākuma datums ir lielāks par <šodiena> + 7 kalendārās dienas (dienu skaits ir sistēmas parametrs);
  • Ja pārbaudes nav veiksmīgas, rāda lietotājam kļūdas paziņojumu;
  • Uzstādot kopsapulcei statusu ‘Gatava uzsākšanai’:
   • Siistēma atjauno Māju lietas īpašnieku datus no VZD datiem;
   • Izveido kopsapulces plānoto dalībnieku sarakstu no aktualizētiem īpašnieku datiem;
   • Visiem kopsapulces plānotiem dalībniekiem nosūta paziņojumu par elektroniskās priekšbalsošanas (priekšbalsošanu var veikt vēl pirms balsošanas noteiktā laika sākuma, ar mērķi dot iespēju nobalsot arī tiem, kuri nevar to izdarīt noteiktajā laikā) uzsākšanu;
   • Uzstāda kopsapulcei statusu ‘Paziņots’.
  • Sistēma kontrolē kopsapulces statusā ‘Rezultātu apstrāde’:
   • Ja pēc kopsapulces beigām ir pagājušas 30 kalendārās dienās (dienu skaits ir sistēmas parametrs):
    • sistēma izveido paziņojumu kopsapulces protokolētājam, ja tāds ir norādīts, iniciatoram un spēkā esošam Māju lietas pārvaldniekam, ja tāds ir norādīts.

Ja kopsapulces statuss ir ‘Gatava uzsākšanai’ un lietotājs ir kopsapulces iniciators (vai iniciatora pārstāvis), lietotājs var atvērt kopsapulces datus labošanai:

 • Sistēma maina kopsapulces statusu uz ‘Sagatave’;
 • Sistēma reģistrē darbību kopsapulces notikumu vēsturē;
 • Ja labotai kopsapulcei norāda, ka tā ir gatava uzsākšanai, izvēloties darbību <Kopsapulces dati sagatavoti>, tās apstrādes process ir tāds pats kā jaunai kopsapulcei.