BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas protokola sagatavošana

Lai sagatavotu aptaujas protokolu, Māju lietas sadaļā ‘Aptaujas’ sameklē nepieciešamo aptauju.

Ja aptaujas statuss ir ‘Rezultātu apstrāde’ un lietotājs ir aptaujas iniciators, lietotājs var norādīt, ka aptaujas rezultātu apstrāde ir pabeigta un nepieciešams sagatavot aptaujas protokolu.

Lai norādītu, ka aptaujas rezultātu apstrāde ir pabeigta, lietotājs aptaujas apskates formā izvēlas darbību <Protokola sagatavošana>.

Attēls. Aptaujas pabeigšana

Sistēma veic šādas darbības:

 • Uzstāda aptaujai statusu ‘Protokola sagatavošana’;
 • Aprēķina katra jautājuma balsošanas rezultātu:
  • Atkarībā no jautājuma aprēķina rezultāta veida, Māju lietas īpašuma veida un dalībnieku / domājamo daļu kopskaita, aprēķina vērtību pret, kuru tika pārbaudīts atbilžu balsošanas rezultāts. Piemēram, ja aprēķina veids ir 2/3 un Māju lietā ir 20 dzīvokļu īpašumi, kuri bija reģistrēti dalībai aptaujā, ka pietiekamo kvorumu atrāda 14 ( 20/3*2 = 13.33 un noapaļo uz nākamo veselo skaitli). Kopīpašuma gadījumā aprēķina nepieciešamo domājamo daļu skaitu;
  • Ja aprēķins notiek izmantojot domājamo daļu skaitu vai dzīvokļu īpašumu skaitu, aprēķinot aptaujas jautājuma rezultātu, ja rezultāta aprēķina veids ir ‘1/2’ vai ‘3/4’, sistēma pārbauda vai Māju lietā ir īpašnieks, kuram piederošo dzīvokļu īpašumu vai domājamo daļu skaits pārsniedz rezultātam nepieciešamo vērtību. Ja tāds ir, tad rezultāta sasniegšanai nepieciešamais īpašumu vai domājamo daļu skaits ir šīm īpašniekam piederošo īpašumu vai domājamo daļu skaits +1, ar papildus nosacījumu, ka jābūt balsojumiem no diviem dažādiem īpašniekiem;
  • Rēķinot aptaujas jautājumu rezultātus, nenobalsojošo skaitu summē ar noklusētās atbildes skaitu.
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
   • Aprēķinam izmanto dzīvokļu īpašumu skaitu;
   • Katrai jautājuma atbildei aprēķina aptaujas dalībnieku skaitu, kuri nobalsoja par atbildiba. Noklusētai atbildei pierēķina tos balsojumus, kuriem nav reģistrēts balsošanas rezultāts;
   • Ja par atbildi nobalsojošo dalībnieku skaits pret kopējo dalībnieku skaitu ir vienāds vai lielāks par jautājuma rezultātu aprēķina veidu, atbilde tiek atzīmēta, kā lēmums, kuru šajā jautājumā pieņēma dalībnieki.
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
   • Un kopsapulces vai aptaujas datos ir norādīts ‘Rezultāta aprēķinam izmantot’, aprēķinam izmanto ‘Īpašnieku domājamās daļas’, citādi aprēķinā izmanto īpašnieku skaitu;
   • Katrai jautājuma atbildei aprēķina domājamo daļu skaitu, no tiem dalībniekiem, kuri nobalsoja par šo atbildi. Ja dalībnieka domājamo daļu skaits ir vairāk kā puse no kopējā domājamo daļu skaita kopīpašumā, tā vietā izmanto pusi (piemēram, ja īpašniekam, kurš piedalījās balsošanā pieder 65% no īpašuma domājamās daļas, par viņu ieskaita tikai 50%). Noklusētai atbildei pierēķina tos balsojumus, kuriem nav reģistrēts balsošanas rezultāts;
   • Ja par atbildi nobalsojošo domājamo daļu skaits pret kopējo domājamo daļu skaitu ir vienāds vai lielāks par jautājuma rezultātu aprēķina veidu, atbilde tiek atzīmēta, kā lēmums, kuru šajā jautājumā pieņēma dalībnieki
  • Sagatavo jautājuma lauka ‘Atšķirīgie viedokļi’ tekstu – apkopo un piešķir numurus pēc kārtas katram komentāram, kas tika norādīts šī jautājuma balsojumos.
 • Apstiprina aprēķinātos datus aptaujas protokolā:
  • Uzstāda protokola sagatavošanas datumu un statusu ‘Apstiprināts’;
  • Uzstāda aptaujas statusu ‘Pabeigts’;
  • Paraksta protokolu ar sistēmas parakstu;
  • Izveido paziņojumus aptaujas dalībniekiem par sagatavotu protokolu.

Attēls. Sagatavotā protokola sagatave

Pēc aprēķina pabeigšanas, lietotājam atrāda izveidotā protokola datus saskaņā ar ‘Aptaujas protokola paziņošana’.