DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ierobežotas pieejamības statuss

Lietotājs var pieprasīt ierobežotas pieejamības statusu visai būvniecības lietai vai atsevišķām projektu daļām. Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs. Piemēram, no citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA”, un sarakste par šo informāciju. 

Lai visai būvniecības lietai pieprasītu ierobežotas pieejamības statusu, būvniecības ieceres dokumenta solī ‘Atbildīgā iestāde’ lietotājs atzīmē pazīmi ‘Vēlos pieprasīt šim dokumentam ierobežotas pieejamības statusu’, papildus obligāti norādot:

  • Informācijas veids – Komercnoslēpums vai Cits;
  • Pazīmes pamatojums – brīvi ievadāms teksts.

Attēls. Ierobežotas pieejamības statusa pieprasīšana lietai.

Ieceres iesnieguma dokumentācijas daļai – iespēja katrai projekta daļai norādīt ierobežotas pieejamības statusa pieprasījumu, papildus obligāti norādot veidu un pamatojumu.

Attēls. Ierobežotas pieejamības statusa pieprasīšana projekta daļai.