BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Būvniecības ierosinātājs publiskā portālā var ierosināt būvdarbu pabeigšanu uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes publiskajā portālā pēc autorizēšanās būvniecības darba vietā pie būvniecības lietas dokumentiem, pievienojot jaunu dokumentu ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’.

Solī ‘Iesniegums’ informatīvi tiek atrādīts būvniecības lietas numurs, objekta nosaukums un dokumenta iesniedzējs. Lietotājs norāda pamatojuma dokumentu ‘Paskaidrojuma raksts’ vai ‘Apliecinājuma karte’, uz kā pamata vēlas iesniegt ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’.

Solī ‘Ierosinātāji’ informatīvi tiek atrādīti ierosinātāji un to kontaktinformācija.

 
Solī 'Kārtas nodošana' vienkāršotās būvniecības lietā, kas tiek realizēta vairākās kārtās un atrodas stadijā "Būvdarbi", iesniegumā ir solis ‘Kārtas nodošana’, kurā lietotājam tiek atspoguļots ekspluatācijā esošo un ekspluatācijā nododamo kārtu saraksts, par katru no tām atspoguļojot:
 • Kārtas numurs - kārtas secības numurs;
 • Kārtas nosaukums - kārtas nosaukums;
 • Kārtas objekti - kārtā iekļautie būvniecības objekti;
 • Statuss - kārtas statuss. Iespējamie statusi:
  • Ekspluatācijā - kārta jau ir nodota ekspluatācijā;
  • Tiks nodota ekspluatācijā ar šo iesniegumu - lietotājs vēlas nodot kārtu ekspluatācijā ar šī dokumenta iesniegšanu.

Lietotājam ir pieejams ekspluatācijā nododamo kārtu pievienošanas bloks, kurš sastāv no:

 • obligāti aizpildāma izvēles lauka "Ar šo apliecinājumu ekspluatācijā tiks nodota", kurā ir izvēle no vienkāršotās būvniecības lietā uzsākto būvniecības kārtu saraksta;
 • darbība <Pievienot sarakstam>, kuru nospiežot izvēlētā kārta tiek pievienota ekspluatācijā esošo un ekspluatācijā nododamo kārtu sarakstam, ar uzstādītu statusu "Tiks nodota ekspluatācijā ar šo iesniegumu".

Kad lietotājs norādījis visas ekspluatācijai nododamās kārtas, tad pēc iesnieguma secīgās ievades darbības <Tālāk> nospiešanas, sistēma veic pārbaudi, vai kaut viena kārta ir norādīta kā nododama ekspluatācijā. Ja nav tad tiek parādīts atbilstošs kļūdas ziņojums: "Ja būvniecība norit vairākās kārtās, tad objektu nodošana ekspluatācija norit atbilstoši kārtu iedalījumam. Lūdzu, norādiet kaut vienu ekspluatācijā nododamu kārtu!".

Būvdarbu pabeigšanas atzīmes dokumenta solis ‘Ziņas par būvi’ tiek aizpildīts automātiski ar būvobjektiem, kas iekļauti kārtās, kuras tiek nodotas ekspluatācijā ar šo iesniegumu:

 • ja ekspluatācijā nododamajās kārtās pārklājas būvobjekti (piemēram, 1. Kārtā un 2. Kārtā ir norādīta viena un tā pati būve), tad apliecinājuma solī ‘Ziņas par būvi’ būve tiek atspoguļota tikai vienu reizi;
 • lietotājs būves tehniskos datus ievada vienu reizi, neatkarīgi no ekspluatācijā nododamo kārtu skaita, kurās norādīts viens un tas pats būvobjekts.

Solī ‘Ziņas par būvi’ informatīvi atrāda informāciju par pamatojuma dokumentā norādīto būvi.

Nospiežot uz mapes ikonas, ierakstu var atvērt un apskatīties detalizētāk.

Solī ‘VZD pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VZD. Un obligāti ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”, ja vēlas turpināt iesnieguma veidošanu.

Solī ‘VVDZ pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VVDZ.

Pazīme “Vēlos automātiski reģistrēt datus Zemesgrāmatā” – pazīmi atzīmējot, var atzīmēt, kuras būves datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā un norādīt nepieciešamo informāciju tā paveikšanai:

 1. Kadastra numurs – izvēlas no izkrītošā saraksta īpašuma kadastra numuru;
 2. Maksātājs - izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona);
 3. Ir jāpievieno pamatojošie dokumenti, izmantojot darbību <Pievienot dokumentu>. Obligāti jāpievieno pielikums “Iesniegums”. Dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu. Ņemt vērā, ka datnes formātā EDOC nedrīkst sevī saturēt citu EDOC formāta datni;
 4. No saraksta izvēlas, atzīmējot izvēles rūtiņu pie atbilstošā ieraksta, to būvi, kuras datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā;
 5. Ar darbību <Pievienot sarakstam> izvēlēto būvi/-es pievieno sarakstam “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”.

Saraksts “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”. Pirms saraksta lietotājam atrāda informatīvu paziņojums ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VVZD par zemāk norādītām būvēm.’. Būves sarakstā grupē pēc īpašuma numura. Sarakstā atrāda:

 1. Būves īpašuma numuru;
 2. Sarakstu ar būvēm, kuras ietilps šajā īpašumā: būves kadastra apzīmējums, būves nosaukums/adrese;
 3. Pieprasījuma veids – ‘Reģistrētas būves dzēšana (VVDZ)’;
 4. Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai;
 5. Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir ‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’;
 6. Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības: ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
 7. Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.

Katram īpašumam lietotājs var norādīt pieprasījumiem papildus nepieciešamos datus. Ja blakus īpašumam ir sarkans riņķītis, tad dati nav aizpildīti  , ja zaļš, tad dati ir aizpildīti, bet ir labojami  :

 1. Dokumenti – dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu;
 2. Maksātājs – izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona).

Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VVDZ.’

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”.

Saraksts ar būvēm, par kurām VVDZ pieprasījums automātiski izveidot nav iespējams – sarastā iekļauj būves, kurām VZD datos nav norādīts zemesgrāmatas nodalījums. Lietotājam atrāda informatīvu bloka paskaidrojumu “Sarakstā norādītām būvēm nav iespējams automātiski izveidot būves dzēšanas pieprasījumu VVDZ.”. Par katru būvi sarakstā atrāda:

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Būves nosaukums/adrese.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VVDZ pieprasījumiem.

Papildus norādītie dati un pazīmes nav rediģējami pēc dokumenta nodošanas saskaņošanai vai iesniegšanas būvvaldei.

Datu bloks ‘VVDZ pieprasījumi’ netiek atrādīts iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Mainot iesnieguma daļu ‘Ziņas par būvi’, mainās arī dati šajā solī.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Būvdarbu pabeigšanas informācija’ lietotājam ir iespēja norādīt ‘Garantijas termiņu’ un informāciju par ‘Atkritumu apsaimniekošanu’, norādot:

 • Apsaimniekotāju;
 • Apsaimniekošanas laika perioda sākuma un beigu datumu;
 • Atkritumu apjomu;
 • Mērvienību;
 • Atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietu;
 • Apsaimniekošanas veidu.

Pievieno datus sarakstam. Pievienotos datus iespējams labot un/vai dzēst.

Atkārto darbību, ja nepieciešams pievienot citus apsaimniekotājus.

Soļa ‘Būvprojekta dokumenti’ sadaļā ‘Atzinumi’ atrāda sarakstu ar institūciju un  tehnisko noteikumu izdevējiem, kas apkalpo būvniecības lietas objektu administratīvo teritoriju, un kuri ir nepieciešami pieņemšanai ekspluatācijā. Kā arī tehnisko noteikumu izdevēji, kuri savos spēkā esošos tehniskos noteikumos un būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas nosacījumos ir norādījuši, ka piedalīsies pieņemšanā ekspluatācijā. Ja no tehnisko noteikumu izdevēja ir saņemti gan noteikumi, gan saskaņošanas nosacījumi, tiek ņemta vērā saskaņošanas nosacījumos norādītā vērtība.

Katram izveidotam ierakstam par atzinumu atrāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēja, no kura nepieciešams atzinums, reģistrācijas numurs un nosaukums;
 • Atzinums vai paskaidrojums – atrāda vienu no variantiem:
  • Saite uz atzinumu, ja tāds ir pievienots būvniecības lietā;
  • Pievienotā datne;
  • Ierosinātāja paskaidrojums brīvā tekstā.
 • Pazīme, ka atzinums no šī tehnisko noteikumu izdevēja ir obligāts.

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu, ja nepieciešams, nospiežot uz <+Pievienot atzinumu>, un tur norāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēju – obligāts, var izvēlēties no sistēmā reģistrētiem tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri apkalpo būvniecības lietas objektu administratīvo teritoriju un kuras ir ar darbības sfēru ‘Atzinumu sniedzējs’;
 • Atzinuma pievienošanas veidu – obligāts, tikai viens no iespējamiem veidiem: ‘Paskaidrojums’, ‘Datne’, ‘Saite uz atzinumu’. Atkarībā no izvēlētā veida norāda atzinumu:
  • ‘Paskaidrojums’ – brīvā tekstā ievada paskaidrojumu;
  • ‘Datne’ – pievieno atzinuma datni;
  • ‘Saite uz atzinumu’ – izvēlas vienu no būvniecības lietā esošiem un iesniegumā nepievienotiem atzinumiem.

Lietotājs var labot pievienotos ierakstu, ņemot vērā pievienošanas nosacījumus, nospiežot uz 'rediģēt' ikonas.

Lietotājs var izdzēst  ierakstu, ja tas nav atzīmēts kā obligāts, nospiežot uz 'dzēst' ikonas.

Sadaļā ‘Kadastrālās uzmērīšanas lieta’ lietotājs, nospiežot uz <+Pievienot kadastrālās uzmērīšanas lietu>, var ierakstīt paskaidrojumu brīvā tekstā un pievienot vienu vai vairākas datnes.

Sadaļā ‘Būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’, ja būvniecības lietā ir vismaz viens būvuzrauga pārskats dokumentu sarakstā, lietotājam ir pieejams saraksts ar būvuzrauga pārskatu dokumentu numuriem un statusiem, ar iespēju atzīmēt iesniedzamos, nospiežot uz <+Pievienot būvuzrauga pārskatu>.

Sadaļā ‘Būves tehniskās apsekošanas atzinumi’, ja vienai no pievienotām būvēm būvniecības veids ir ‘Konservācija’, tad obligāti jābūt pievienotam vienam ierakstam. Lietotājs nospiež uz <+Pievienot būves tehniskās apsekošanas atzinumu> un izvēlas to no būvniecības lietas.

Sadaļā ‘Būvdarbu žurnāls’, ja būvniecības lietas būvdarbu žurnālā ir vismaz viens ikdienas vai speciālo darbu ieraksts, tiek uzstādīta automātiska pazīme, ka ir pievienots būvdarbu žurnāls. Kā arī ir pieejama saite būvdarbu gaitas sadaļas atvēršanai. No pilnā dokumentu saraksta tiek izņemtas sadaļas, kuru saturs ir pieejams būvdarbu gaitas sadaļā:

 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes, kuras grupē pa sadaļām:

 • Būvdarbu žurnāls;
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Citi pieņemšanas akti un protokoli;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija;
 • Pārbaužu dokumentācija.

Sadaļā ‘Būvprojekta izmainītās daļas’, ja būvniecības lietas projekta sadaļā ir pievienotas pēc būvniecības ieceres PN izpildes mainītās vai pievienotās un apstiprinātas daļu lapas, tiek automātiski uzstādīta pazīme, ka ir pieļautās izmaiņas un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā. Kā arī ir pieejama saite projekta sadaļas atvēršanai.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes.

Lietotājam ir iespēja pievienot vēl šādus dokumentus:

 • ‘Citi būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Citi būves tehniskās apsekošanas atzinumi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Izpildmērījumu plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Izpildshēmas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Verificēšanas deklarācijas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Inženierbūves stāvu plāni vai telpu grupas plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Atzinumi par mērlatu piesaisti EVRS’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Citi dokumenti’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes ar citiem nepieciešamiem dokumentiem.

Sadaļā ‘Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāti’ ir pieejama saite energosertifikātu sadaļas atvēršanai.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

 

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt kopskatā izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanai.

Dokumentu var rediģēt un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Ja ievadītie dati ir korekti – tos var nodot saskaņošanai.

Iesnieguma atbilde vienmēr būs redzama portālā, bet lietotājs var norādīt papildus citu atbildes saņemšanas veidu, nospiežot uz <Citi veidi>.

Ja būvniecības lietā ir viens aktuāls ierosinātājs, viņš uzreiz var iesniegt iesniegumu būvvaldei ar pogu <Iesniegt>.

Ja būvniecības lietā ir vairāki ierosinātāji, iesniegumu iesniedz būvvaldē pēc visu ierosinātāju saskaņojumu saņemšanas.