Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Būvniecības ierosinātājs publiskā portālā var ierosināt būvdarbu pabeigšanu uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes publiskajā portālā pēc autorizēšanās būvniecības darba vietā pie būvniecības lietas dokumentiem, pievienojot jaunu dokumentu ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’.

Solī ‘Iesniegums’ informatīvi tiek atrādīts būvniecības lietas numurs, objekta nosaukums un dokumenta iesniedzējs. Lietotājs norāda pamatojuma dokumentu ‘Paskaidrojuma raksts’ vai ‘Apliecinājuma karte’, uz kā pamata vēlas iesniegt ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’.

Solī ‘Ierosinātāji’ informatīvi tiek atrādīti ierosinātāji un to kontaktinformācija.

Solī ‘Ziņas par būvi’ informatīvi atrāda informāciju par pamatojuma dokumentā norādīto būvi.

Nospiežot uz mapes ikonas, ierakstu var atvērt un apskatīties detalizētāk.

Solī ‘Būvdarbu pabeigšanas informācija’ lietotājam ir iespēja norādīt ‘Garantijas termiņu’ un informāciju par ‘Atkritumu apsaimniekošanu’, norādot:

 • Apsaimniekotāju;
 • Apsaimniekošanas laika perioda sākuma un beigu datumu;
 • Atkritumu apjomu;
 • Mērvienību;
 • Atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietu;
 • Apsaimniekošanas veidu.

Pievieno datus sarakstam. Pievienotos datus iespējams labot un/vai dzēst.

Atkārto darbību, ja nepieciešams pievienot citus apsaimniekotājus.

Soļa ‘Būvprojekta dokumenti’ sadaļā ‘Atzinumi’ atrāda sarakstu ar institūciju un  tehnisko noteikumu izdevējiem, kas apkalpo būvniecības lietas objektu administratīvo teritoriju, un kuri ir nepieciešami pieņemšanai ekspluatācijā. Kā arī tehnisko noteikumu izdevēji, kuri savos spēkā esošos tehniskos noteikumos un būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas nosacījumos ir norādījuši, ka piedalīsies pieņemšanā ekspluatācijā. Ja no tehnisko noteikumu izdevēja ir saņemti gan noteikumi, gan saskaņošanas nosacījumi, tiek ņemta vērā saskaņošanas nosacījumos norādītā vērtība.

Katram izveidotam ierakstam par atzinumu atrāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēja, no kura nepieciešams atzinums, reģistrācijas numurs un nosaukums;
 • Atzinums vai paskaidrojums – atrāda vienu no variantiem:
  • Saite uz atzinumu, ja tāds ir pievienots būvniecības lietā;
  • Pievienotā datne;
  • Ierosinātāja paskaidrojums brīvā tekstā.
 • Pazīme, ka atzinums no šī tehnisko noteikumu izdevēja ir obligāts.

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu, ja nepieciešams, nospiežot uz <+Pievienot atzinumu>, un tur norāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēju – obligāts, var izvēlēties no sistēmā reģistrētiem tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri apkalpo būvniecības lietas objektu administratīvo teritoriju un kuras ir ar darbības sfēru ‘Atzinumu sniedzējs’;
 • Atzinuma pievienošanas veidu – obligāts, tikai viens no iespējamiem veidiem: ‘Paskaidrojums’, ‘Datne’, ‘Saite uz atzinumu’. Atkarībā no izvēlētā veida norāda atzinumu:
  • ‘Paskaidrojums’ – brīvā tekstā ievada paskaidrojumu;
  • ‘Datne’ – pievieno atzinuma datni;
  • ‘Saite uz atzinumu’ – izvēlas vienu no būvniecības lietā esošiem un iesniegumā nepievienotiem atzinumiem.

Lietotājs var labot pievienotos ierakstu, ņemot vērā pievienošanas nosacījumus, nospiežot uz 'rediģēt' ikonas.

Lietotājs var izdzēst  ierakstu, ja tas nav atzīmēts kā obligāts, nospiežot uz 'dzēst' ikonas.

Sadaļā ‘Kadastrālās uzmērīšanas lieta’ lietotājs, nospiežot uz <+Pievienot kadastrālās uzmērīšanas lietu>, var ierakstīt paskaidrojumu brīvā tekstā un pievienot vienu vai vairākas datnes.

Sadaļā ‘Būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’, ja būvniecības lietā ir vismaz viens būvuzrauga pārskats dokumentu sarakstā, lietotājam ir pieejams saraksts ar būvuzrauga pārskatu dokumentu numuriem un statusiem, ar iespēju atzīmēt iesniedzamos, nospiežot uz <+Pievienot būvuzrauga pārskatu>.

Sadaļā ‘Būves tehniskās apsekošanas atzinumi’, ja vienai no pievienotām būvēm būvniecības veids ir ‘Konservācija’, tad obligāti jābūt pievienotam vienam ierakstam. Lietotājs nospiež uz <+Pievienot būves tehniskās apsekošanas atzinumu> un izvēlas to no būvniecības lietas.

Sadaļā ‘Būvdarbu žurnāls’, ja būvniecības lietas būvdarbu žurnālā ir vismaz viens ikdienas vai speciālo darbu ieraksts, tiek uzstādīta automātiska pazīme, ka ir pievienots būvdarbu žurnāls. Kā arī ir pieejama saite būvdarbu gaitas sadaļas atvēršanai. No pilnā dokumentu saraksta tiek izņemtas sadaļas, kuru saturs ir pieejams būvdarbu gaitas sadaļā:

 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes, kuras grupē pa sadaļām:

 • Būvdarbu žurnāls;
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Citi pieņemšanas akti un protokoli;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija;
 • Pārbaužu dokumentācija.

Sadaļā ‘Būvprojekta izmainītās daļas’, ja būvniecības lietas projekta sadaļā ir pievienotas pēc būvniecības ieceres PN izpildes mainītās vai pievienotās un apstiprinātas daļu lapas, tiek automātiski uzstādīta pazīme, ka ir pieļautās izmaiņas un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā. Kā arī ir pieejama saite projekta sadaļas atvēršanai.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes.

Lietotājam ir iespēja pievienot vēl šādus dokumentus:

 • ‘Citi būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Citi būves tehniskās apsekošanas atzinumi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Izpildmērījumu plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Izpildshēmas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Verificēšanas deklarācijas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Inženierbūves stāvu plāni vai telpu grupas plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Atzinumi par mērlatu piesaisti EVRS’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • ‘Citi dokumenti’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes ar citiem nepieciešamiem dokumentiem.

Sadaļā ‘Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāti’ ir pieejama saite energosertifikātu sadaļas atvēršanai.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

 

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt kopskatā izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanai.

Dokumentu var rediģēt un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Ja ievadītie dati ir korekti – tos var nodot saskaņošanai.

Iesnieguma atbilde vienmēr būs redzama portālā, bet lietotājs var norādīt papildus citu atbildes saņemšanas veidu, nospiežot uz <Citi veidi>.

Ja būvniecības lietā ir viens aktuāls ierosinātājs, viņš uzreiz var iesniegt iesniegumu būvvaldei ar pogu <Iesniegt>.

Ja būvniecības lietā ir vairāki ierosinātāji, iesniegumu iesniedz būvvaldē pēc visu ierosinātāju saskaņojumu saņemšanas.