BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Personas datu ievade

BIS sistēmā daudzās vietās ir iespējams norādīt fizisku vai juridisku personu kā ierosinātāju, kā pilnvaroto personu. Fiziskās personas datus ievade jāveic manuāli, lai ievērtu personas datu aizsardzības prasības (Pēc valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta "(8) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.").

Gadījumā, ja saskarne ar IeR vai UR šajā brīdī nestrādā, tiks atrādīts kļūdas paziņojums un datu ievade jāmēģina nedaudz vēlāk atkārtoti.

Automātiskās datu ielasīšanās no ārējiem reģistriem strādā tikai virzienā uz BIS, lietotāja papildinātā informācija netiek sūtīta atpakaļ ne uz VZD, ne UR, ne IeR. Tajā pašā laikā visi formas dati tiks saglabāti sistēmā.

Personas datu ievadīšanas veidi: