BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Materiāli un būvizstrādājumi - iestrādāto un izvesto būvizstrādājumu kontrole

Izstrādājuma identifikācijas numurs

Veidojot būvdarbu žurnālā jaunu ierakstu “Materiālu izvešana uz citu objektu", jānorāda partijas identifikatoru, kas saistoša izvestajai kravai, lai būtu izsekojama materiālu izcelsme un identifikācija.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Izstrādājuma identifikācijas numura izvēlne.

Lietotājam ir obligāti aizpildāms lauks “Izstrādājuma identifikācijas numurs”, kurā ir vienas vērtības izvēle no vērtību saraksta. Piedāvātās vērtības tiek noteiktas pēc izvēlnē “Būvmateriāla izvēle” norādītā materiāla, un tās sastāv no visām konkrētā būvmateriāla saņemto materiālu ierakstu lauku kombinācijām:

 • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma partijas identifikatora no lauka “Izstrādājuma identifikācijas numurs”.
 • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma partijas saņemšanas datuma no lauka “Datums”.

Piemēram, ja izvēlētajam materiālam būvdarbu žurnālā ir divi apstiprināti saņemto materiālu/būvmateriālu ieraksti ar identifikatoriem ID1 un ID2, kas ir saņemti 01.07.2020 un 10.07.2020, tad piedāvātas tiek divas vērtības: “ID1 (01.07.2020)” un “ID2 (10.07.2020)”.

Būvizstrādājuma unikalitātes pārbaude saņemto materiālu veidošanā

Sistēma kontrolē būvizstrādājumu ierakstu unikalitāti atbilstoši definētajiem kritērijiem un informē lietotāju, ja tie nav ievēroti, lai pēc iespējas izvairītos no viena un tā paša materiāla/būvizstrādājuma atkārtotas reģistrēšanas konfigurācijā.

BIS sistēma neļauj veidot jaunu būvizstrādājumu/būvmateriālu konfigurācijas ierakstu no būvmateriāla pievienošanas formas, kas pieejama žurnāla “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”, ja saglabāšanas brīdī sistēma secina, ka būvdarbu žurnāla būvizstrādājumu konfigurācijā (ņemot vērā būvniecības kārtas) jau eksistē ieraksts, kuram ar saglabājamo ierakstu sakrīt vērtības visos laukos:

 •  
 • Būvizstrādājuma tips;
 • Ražotājs;
 • Būvizstrādājuma nosaukums.

Kur lauki “Ražotājs” un “Būvizstrādājuma nosaukums” tiek salīdzināti, neņemot vēra lielos vai mazos burtus. Piemēram, sistēma uzņēmuma nosaukumu “SIA Akmens” uzskata par identisku nosaukumam “sia akmens”.

Ja būvizstrādājuma saglabāšanas brīdī sistēma konstatē sakritību visos trijos laukos, sistēma parāda kļūdas paziņojumu: “Būvizstrādājumu konfigurācijā jau eksistē ieraksts ar šādu lauku “Būvizstrādājuma tips”, “Ražotājs” un “Būvizstrādājuma nosaukums” unikālu kombināciju! Lūdzu izvēlieties jau esošo materiālu vai pārliecinieties, ka ievadīta korekta informācija!”, un sistēma neveic materiāla saglabāšanu konfigurācijā.

Būvizstrādājuma unikalitātes pārbaude uz citu objektu izvesto materiālu veidošanā

BIS sistēma, lietotājam apstiprinot izvesto būvmateriālu ierakstu, kurā objekts, uz kuru izvesti materiāli, ir būvniecības lieta, veic tādu pašu pārbaudi kā Būvizstrādājuma unikalitātes pārbaude saņemto materiālu veidošanā.

 • Ja sistēma konstatē sakritību visos trijos pieminētajos laukos, sistēma pārbauda, vai sakrīt arī lauku “Mērvienība” vērtība.
  • Vienādu mērvienību gadījumā sistēma veido jaunu uz citu objektu izvesto būvmateriālu ierakstu, neveidojot jaunu materiāla konfigurācijas ierakstu būvniecības lietā, uz kuru tiek vesti materiāli, bet piesaista saņemtā materiāla apjomu atbilstošajam, atrastajam materiālam.
  • Atšķirīgu mērvienību gadījumā sistēma parāda kļūdas paziņojumu: “Būvniecības lietā, uz kuru izvesti materiāli, būvizstrādājumu konfigurācijā eksistē materiālu ieraksts ar identisku lauku “Būvizstrādājuma tips”, “Ražotājs” un “Būvizstrādājuma nosaukums” kombināciju, bet ar atšķirīgu mērvienību. Lai vienas lietas ietvars neveidotu materiāla apjomu dažādās mērvienībās, lūdzu veikt korekcijas materiāla datos, vai sazināties ar saņēmēju pusi un vienoties par risinājumu!”.
 • Ja minētajos trijos laukos sakritība netiek konstatēta, sistēma veido jaunu uz citu objektu izvesto būvmateriālu ierakstu.
Iestrādāto būvizstrādājumu kontrolē ikdienas un speciālos darbos

Ja pievieno jaunu ikdienas darbu vai speciālo darbu vai labo esoša ieraksta iestrādāto būvizstrādājumu datus, lietotājs redzēs informatīvu paziņojumu “Atlikušais saņemto būvizstrādājumu daudzums ir [Aprēķinātais daudzums un mērvienība]” ar iespēju apskatīt detaļas.

Graphical user interfaceDescription automatically generated with medium confidence

Informatīvais paziņojums par būvizstrādājuma daudzumiem.

Apskatot detalizāciju, var iepazīties ar šādu informāciju:

 • Saņemtais būvizstrādājuma apjoms - visi šī būvizstrādājuma saņemšanas ieraksti šajā būvdarbu žurnālā, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ – ar ‘+‘ zīmi;
 • Apstiprināts saņemtais būvizstrādājuma apjoms - visi šī būvizstrādājuma saņemšanas ieraksti šajā būvdarbu žurnālā, kuru statuss ir ‘Apstiprināts’ akts’ – ar ‘+‘ zīmi;
 • Darbos iekļautais būvizstrādājuma apjoms - visi šī būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ – ar ‘-‘ zīmi;
 • Izvestais būvizstrādājuma apjoms - visi šī būvdarbu žurnāla būvizstrādājumu izvešanas ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ – ar ‘-‘ zīmi;
 • Atlikušo būvizstrādājuma apjomu – aprēķinot atlikušo būvizstrādājuma apjomu, 1., 3, 4. kopsumma;
 • Atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu – aprēķinot atlikušo būvizstrādājuma apjomu, punktu 2., 3, 4. kopsumma.

Lietotājs redz informatīvu brīdinājumu, ja darbā iestrādātais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu. Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijas uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība ir ‘Darbu līmenī’, brīdinājumu papildina ar tekstu ‘Darbu nav iespējams nodot apstiprināšanai un apstiprināt.’.

Lietotājs var saglabāt izmaiņas neatkarīgi no tā, vai darbā iestrādātais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu.

Brīdī, kad darba ierakstu nodod apstiprināšanai vai apstiprina:

 • Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijas uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība ir ‘Darbu līmenī’, sistēma katram darbā iestrādātam būvizstrādājumam pārbauda, vai darbā iestrādātais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu. Ja vismaz viena būvizstrādājuma atlikušais apstiprinātais apjoms ir mazāks par darbā iestrādāto, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu.
 • Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijās uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība nav ‘Darbu līmenī’ – būvizstrādājumu apjoma pārbaude netiek veikta.
Iestrādāto būvizstrādājumu kontrolē pieņemšanas aktos

Ja pievieno jaunu kādu no pieņemšanas aktiem ”Segto darbu pieņemšanas akts”, “Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts”, “Cits pieņemšanas akts” vai labo esoša ieraksta iestrādāto būvizstrādājumu datus, lietotājs redzēs informatīvu paziņojumu par:

 • saņemto būvizstrādājuma apjomu - visi šī būvizstrādājuma saņemšanas ieraksti šajā būvdarbu žurnālā, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ – ar ‘+’ zīmi;
 • apstiprināto saņemto būvizstrādājuma apjomu - visi šī būvizstrādājuma saņemšanas ieraksti šajā būvdarbu žurnālā, kuru statuss ir ‘Apstiprināts’ akts’ – ar ‘+‘ zīmi;
 • iestrādāto būvizstrādājuma apjomu - visi šī būvdarbu žurnāla pieņemšanas aktu ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ vai kuru veids ir ‘Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts’ – ar ‘-‘ zīmi;
 • izvesto būvizstrādājuma apjomu - visi šī būvdarbu žurnāla būvizstrādājumu izvešanas ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ akts’ – ar ‘-‘ zīmi;
 • atlikušo būvizstrādājuma apjomu – aprēķinot atlikušo būvizstrādājuma apjomu, šī apraksta punktu 1., 3.,4. kopsumma;
 • atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu – aprēķinot atlikušo būvizstrādājuma apjomu, šī apraksta punktu 2., 3, 4. kopsumma.

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

Informatīvais paziņojums par būvizstrādājuma daudzumu pieņemšanas aktā.

Lietotājs redz informatīvu brīdinājumu, ja aktā iekļautais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu. Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijas uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība ir ‘Pieņemšanas aktu līmenī’, brīdinājumu papildina ar tekstu ‘Aktu nav iespējams nodot apstiprināšanai un apstiprināt.’.

Lietotājs var saglabāt izmaiņas neatkarīgi no tā, vai aktā iekļautais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu.

Brīdī, kad aktu nodod apstiprināšanai vai apstiprina:

 • Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijas uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība ir ‘Pieņemšanas aktu līmenī’, sistēma katram aktā iekļautajam būvizstrādājumam pārbauda, vai aktā iekļautais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu. Ja vismaz vienam būvizstrādājuma atlikušais apstiprinātais apjoms ir mazāks par aktā iekļauto, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu.
 • Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijās uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība nav ‘Pieņemšanas aktu līmenī’ – būvizstrādājumu apjoma pārbaude netiek veikta.
Izvesto būvizstrādājumu kontrolē

Ja pievieno jaunu būvizstrādājumu izvešanas ierakstu vai labo esošu, lietotājs redz informatīvu paziņojumu par :

 • Saņemto būvizstrādājumu apjomu - visi šī būvizstrādājuma saņemšanas ieraksti šajā būvdarbu žurnālā, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ – ar ‘+’ zīmi;
 • Apstiprinātu saņemto būvizstrādājumu apjomu - visi šī būvizstrādājuma saņemšanas ieraksti šajā būvdarbu žurnālā, kuru statuss ir ‘Apstiprināts’ – ar ‘+’ zīmi;
 • Iestrādātu saņemto būvizstrādājumu apjomu:
  • Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijas uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība ir ‘Darbu līmenī’ – visi šī būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’. Ierakstus aprēķinā iekļauj ar ‘-‘ zīmi;
  • Ja būvdarbu žurnāla konfigurācijas uzstādījuma ‘Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole’ vērtība ir ‘Pieņemšanas aktu līmenī’ – visi šī būvdarbu žurnāla pieņemšanas aktu ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ vai kuru veids ir ‘Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts’. Ierakstus aprēķinā iekļauj ar ‘-‘ zīmi.
 • Izvesto saņemto būvizstrādājumu apjomu - visi šī būvdarbu žurnāla būvizstrādājumu izvešanas ieraksti, izņemot tos, kuru statuss ir ‘Dzēsts’ – ar ‘-‘ zīmi;
 • Atlikušo būvizstrādājuma apjomu – aprēķināts atlikušo būvizstrādājuma apjoms, 1., 3, 4. kopsumma;
 • Atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu – aprēķināts atlikušo būvizstrādājuma apjoms, 2., 3, 4. kopsumma.

Lietotājs redz informatīvu brīdinājumu, ja izvešanas ierakstā iekļautais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu.

Lietotājs var saglabāt izmaiņas neatkarīgi no tā, vai ierakstā norādītais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu.

Brīdī, kad ierakstu nodod apstiprināšanai vai apstiprina, ja ierakstā norādītais būvizstrādājuma apjoms pārsniedz atlikušo apstiprināto būvizstrādājuma apjomu, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu.