DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Materiāli un būvizstrādājumi - materiālu izvešana uz citu objektu

Sākt veidot jaunu būvdarbu žurnāla ierakstu “Materiālu izvešana uz citu objektu” var no būvdarbu žurnāla saraksta “Kopskats” vai no saraksta “Materiāli un būvizstrādājumi”, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un izvēloties attiecīgo ieraksta veidu.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Materiālu izvešana uz citu objektu - jauns ieraksts.

Uz citu objektu izvesto materiālu deklarēšanas ierakstā ir redzama un aizpildāma šāda informācija:

 • Tāmes pozīcija - iespēja norādīt tāmes pozīciju;
 • Izvešanas datums - datuma ievade, obligāta. Iespējams norādīt aktuālo un pagātnes datumu;
 • Būvmateriālu izvēle – obligāts, norāda izvesto materiālu no Būvdarbu žurnālā deklarētajiem saņemtajiem materiāliem un būvizstrādājumiem. Pēc lauka norādīšanas aizpildās automātiski un nav rediģējami šādi lauki:
  • Būvizstrādājuma tips;
  • Ražotājs;
  • Būvizstrādājuma nosaukums;
  • Pazīme , ka atkārtoti izmantojamais materiāls (ja tāda ir izvēlētajam materiālam);
  • Mērvienība.
 • Atbilstību apliecinošais dokuments – būvmateriālu konfigurācijā konkrētajam materiālam pievienotā tehniskā dokumentācija. Iespējams pievienot arī papildus datnes.
 • Izstrādājuma identifikācijas numurs – izvēlne no saraksta (Skatīt arī aprakstu Izstrādājuma identifikācijas numurs);
 • Izvestais daudzums – obligāts, izvesto materiālu apjoms. Nedrīkst būt lielāks par objektā pieejamo konkrētā materiāla/būvizstrādājuma apjomu;
 • Jānorāda darbība “Norakstīts” vai “Izvests”, kas ir atkarīga arī no materiāla pazīmes “Atkārtoti izmantojamais materiāls”.
  • Norakstīts” – nav iespējams norādīt, ja materiāls ir atkārtoti izmantojamais.
  • Ja darbība ir “Izvests”, tad jānorāda “Objekts uz kuru aizvesti materiāli”. Iespēja izvēlēties vienu no trim veidiem:
   • 1) Būvniecības lieta – izvēle no BIS būvniecības lietu saraksta.
    • Būvniecības kārta – Ja norādītās lietas būvniecības noris vairākās kārtās, tad lietotajam obligāti norādāma būvniecības kārta. Izvēle no laukā “Būvniecības lieta” norādītās lietas būvniecības kārtu saraksta. Piedāvātas tiek kārtas, kurām statuss ir “Uzsākta”.
   • 2) Adrese – Strukturētās adreses ievades lauks. Sākot rakstīt adresi, sistēma piedāvā sakrītošos adrešu objektus.
   • 3) Zemes vienības kadastra apzīmējums – zemes vienības norādīšana, izmantojot esošo funkcionalitāti.
 • Citi pielikumi - iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes.

Jaunam ierakstam var veikt saglabāšanu vai aizvērt to nesaglabājot, izvēloties darbību <Atgriezties>.

Saglabāšanas brīdī tiek veikta pārbaude vai ir aizpildīta visa pieprasītā informācija. Ja nav, tiek parādīts atbilstošais kļūdas paziņojums.

Veiksmīgi saglabājot ierakstu, tam tiek uzstādīts statuss “Sagatavošanā”, un lietotājam top pieejama iespējas <Apstiprināt> vai <Nodot apstiprināšanai>.

 1. <Apstiprināt>, ja lietotājs ir atbildīgais būvdarbu vadītājs vai līgumpersona ar aktīvu līgumu, kurā ir atzīmēta pazīme “Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos”. Ja ierakstā kā objekts, uz kuru aizvesti būvmateriāli, ir norādīta būvniecības lieta, tad lietotājam tiek parādīts paziņojums: “Pēc šī ieraksta apstiprināšanas, norādītā būvniecības objekta būvdarbu žurnālā tiks izveidots saņemto materiālu un būvizstrādājumu ieraksts!”
  1. Apstiprināšanas brīdī sistēma uzstāda ierakstam statusu “Apstiprināts” un fiksē ieraksta izmaiņu vēsturē:
   • Notikums - Apstiprināts;
   • Datums un laiks, kad veikta apstiprināšana;
   • Persona, kas veikusi apstiprināšanu;
   • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tiek apstiprināta.
  2. Ja ierakstā kā objekts, uz kuru aizvesti būvmateriāli, ir norādīta būvniecības lieta, tad apstiprināšanas brīdi norādītās lietas būvdarbu žurnāla (ja norādīta kārta, tad konkrētās kārtas žurnālā):
   • Būvmateriālu konfigurācijā izveidot jauna materiāla ierakstu, saglabājot: būvmateriāla tipu, nosaukumu, ražotāju, mērvienību, atbilstību apliecinošo dokumentāciju;
   • Izveido ierakstu ar veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” statusā “Sagatavošanā”, saglabājot būvmateriāla datus: būvmateriāla tips, ražotājs, nosaukums, apjoms, mērvienība un atbilstību apliecinošā dokumentācija. Ierakstam tiek uzstādīta pazīme “Ievests no cita būvobjekta” un saglabāts būvniecības lietas numurs, kurā tika apstiprināts žurnāla ieraksts “Materiālu izvešana uz citu objektu”.
  3. Uz citu objektu izvesto materiālu ieraksts samazina būvobjektā pieejamo materiāla vai būvizstrādājuma apjomu, ko norādīt žurnāla ierakstos kā iestrādāto materiālu.
 2. “Nodot apstiprināšanai”, ja lietotājs ir līgumpersona ar aktīvu līgumu, kurā tam ir piešķirtas tiesības veidot būvdarbu žurnāla ierakstus (atzīmēta pazīme “Tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā”), bet nav tiesības tos apstiprināt (nav atzīmēta pazīme “Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos”). Nododot apstiprināšanai:
  1. Tiek piedāvāts izvēlēties vienu vai vairākus apstiprinātājus atbilstoši esošajai būvdarbu žurnāla funkcionalitātei;
 • Tiek fiksēts ieraksta izmaiņu vēstures notikums:
  • Notikums - Nosūtīts apstiprināšanai;
  • Datums un laiks, kad veikta nosūtīšana;
  • Persona, kas nosūtīja ierakstu apstiprināšanai;
  • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tiek nodota apstiprināšanai.

Formā “Materiālu izvešana uz citu objektu - jauns ieraksts vai labošana” pieejamas arī pogas <Saglabāt>, <Dzēst>, <Atgriezties> ar darbībām kā citās formās.

Būvdarbu gaitas dalībnieki var apskatīt materiāla izvešanas ierakstu būvdarbu žurnālā, lai iepazītos ar informāciju par izvestajiem materiāliem. Detalizēto formu atver no būvdarbu žurnāla saraksta, nospiežot mapītes ikonu, attiecīgajam ieraksta veidam. Ierakstā ir redzama tāda pati informācija, kas tika ievadīta un, kas apstiprināja.