BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Apsekošanas vizītes pieteikuma izveidošana un iesniegšana

Lietotājs sadaļā ‘Apsekošanas vizītes pieteikumi’ var pievienot jaunu pieteikumu, kuros lietotājs ir pieteikuma izveidotājs vai iesniedzējs, izvēloties darbību <Pievienot jaunu apsekošanas vizītes pieteikumu>, ja lietotājs:

 • Ir fiziska persona un ir izvēlētās Māju lietas īpašnieku sarakstā esošā persona;
 • Ir fiziska persona un ir viņam ir spēkā esoša pilnvara pārstāvēt personu, kā īpašnieku, no izvēlētās Māju lietas īpašnieku sarakstā esošās personas;
 • Ir juridiskas personas pārstāvis un juridiskā persona ir izvēlētās Māju lietas īpašnieku sarakstā esošā persona un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā īpašnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata);
 • Ir juridiskas personas pārstāvis un juridiskai personai ir spēkā esoša pilnvara pārstāvēt personu, kā īpašnieku no izvēlētās Māju lietas īpašnieku sarakstā esošās personas, un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā personu (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Ja Māju lietā nav reģistrēts spēkā esošs pārvaldnieks, atverot apsekošanas vizītes pieteikumu sadaļu, lietotājam, kurš ir īpašnieks vai tā pārstāvis:

 • Redz paziņojumu ‘Māju lietā nav norādīts aktīvs pārvaldnieks’;
 • Nevar izveidot jaunu apsekošanas pieprasījumu;
 • Atverot pieprasījumu statusā ‘Sagatave’, redz paziņojumu ‘Māju lietā nav norādīts aktīvs pārvaldnieks’ un nevar pieprasījumu iesniegt.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Paziņojums apsekošanas vizītes pieteikumā, ja nav spēkā esoša pārvaldnieka

Lietotājs, pievienojot jaunu vai labojot esošu apsekošanas vizītes pieteikumu, norāda:

 • Māju pārvaldnieks - pārvaldnieks, kuram ir adresēts pieteikums. Aizpildās automātiski kā izveidošanas brīdī spēkā esošais pārvaldnieks;
 • Sagatavotājs – lietotāja, kurš izveidoja pieteikumu, vārds un uzvārds. Tiek aizpildīts automātiski;
 • Īpašnieks – obligāts, pēc noklusēšanas lietotājs vai tā pārstāvētā persona, ja lietotājs darbojas juridiskas personas vārdā. Izvēles sarakstā piedāvā:
  • Lietotāju, kā fizisku personu, ja viņš ir Māju lietas īpašnieku sarakstā esoša persona;
  • Lietotāja pārstāvēto juridisku personu, ja tā ir Māju lietas īpašnieku sarakstā esoša persona un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā īpašnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata);
  • Fiziskas un juridiskas personas, no kurām lietotājam (vai pārstāvētai juridiskai personai) ir spēkā esoša pilnvara pārstāvēt personu, kā īpašnieku un šī persona ir izvēlētās Māju lietas īpašnieku sarakstā esoša persona.
 • Pieteikuma tēma – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Pieteikuma saturs – obligāts, brīvi ievadāms teksts ar iespēju izmantot teksta rediģēšanas rīkus:
  • Treknrakstīšana (bold);
  • Slīprakstīšana (italic);
  • Pasvītrošana (underline);
  • Teksta izlīdzināšana (pa labi, pa kreisi, centrā, vienmērīgi);
  • Saites pievienošana.
 • Pielikumi – pievienoto datņu saraksts.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Jaunas apsekošanas vizītes pieteikšana/ esošas labošana

Pēc pieteikuma saglabāšanas tā statuss ir ‘Sagatave’.

Ja pieteikuma statuss ir ‘Sagatave’, lietotājs var:

 • Labot pieteikuma saturu:
  • Vizīšu pieteikuma sarakstā, izvēloties rediģēšanas ikonu ;
  • Vizīšu pieteikumu sarakstā, izvēloties apskatīt pieteikuma detalizēto skatu, spiež uz atvēršanas ikonu . Un izvēloties darbību <Labot> pieteikuma detalizētajā skatījumā.
 • Dzēst pieteikumu:
  • Vizīšu pieteikumu sarakstā, izvēloties dzēšanas ikonu ;
  • Vizīšu pieteikumu sarakstā, izvēloties apskatīt pieteikuma detalizēto skatu, spiežot uz atvēršanas ikonu . Un izvēloties darbību <Dzēst> pieteikuma detalizētajā skatījumā.
 • No apsekošanas vizīšu pieteikuma labošanas formas, iespējams iesniegt pieteikumu pārvaldniekam, izvēloties darbību <Iesniegt>:
  • Pārbauda, ka norādītais pārvaldnieks ir iesniegšanas brīdī spēkā esošais pārvaldnieks. Ja pārbaude ir neveiksmīga, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu;
  • Ja iesniedzējs nav īpašnieks, saglabā iesniedzēju kā pilnvarotu personu;
  • Pieteikuma statuss tiek uzstādīts ‘Iesniegts’;
  • Pārvaldniekam un par māju atbildīgai personai, ja tāda ir norādīta, tiek nosūtīts paziņojums par jaunu pieteikumu.