DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot "Izpildīto darbu aktu"?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Izpildīto darbu akti”.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla sadaļa “Izpildīto darbu akti”.

Sadaļā atrāda sarakstu ar izpildīto darbu aktiem. Par katru ierakstu atrāda:

 • Datums – datums un laiks, par kuru veikts ieraksts;
 • Akta numurs;
 • Statuss – ieraksta statuss, atrāda kā ikonu ar paskaidrojumu.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu un ir iespēja atlasīt ierakstus pēc:

 • Statuss;
 • Periods;
 • Datums;
 • Apstiprināmie ieraksti.

Sarakstā var pievienot jaunu vai labot esošu ierakstu. Var dzēst vēl ne reizi neapstiprinātu ierakstu, norādot pamatojumu, ja ir tiesības pievienot vai dzēst šāda veida būvdarbu žurnāla ierakstus.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var apskatīt izpildīto darbu akta saturu ar šādu informāciju:

 • Akta sastādīšanas datums;
 • Akta periods;
 • Akta numurs;
 • Statuss;
 • Izveidoja un izveidošanas datums;
 • Darbu izpilde, kur atrāda izpildīto darbu sarakstu:
  • Tāmes grupas / pozīcijas numurs;
  • Tāmes grupas / pozīcijas nosaukums;
  • Tāmes pozīcijai norādītais apjoms;
  • Tāmes pozīcijas mērvienība;
  • Aprēķina periodā izpildītais apjoms – aprēķina no visiem aktā iekļautiem ikdienas un speciāliem darbiem;
  • Iepriekšējos periodos iekļautais apjoms - citos šī būvniecības lietas izpildīto darbu aktos iekļautais apjoms par šo tāmes pozīciju;
  • Atlikušais apjoms – aprēķina kā < pozīcijai norādītai apjoms> - <aprēķina periodā izpildītais apjoms> - <citos izpildīto darbu aktos iekļautais apjoms>.
 • Ierakstu vizuāli izceļ, ja <Atlikušais apjoms> ir 0;
 • Pievienoto datņu saraksts – lietotājs var apskatīt vai lejuplādēt pievienotās datnes;
 • Informācija par izpildīto darbu akta statusu un apstiprinātājiem.

TableDescription automatically generated

“Izpildīto darbu akta” detalizētā forma.

  1.  

Izpildīto darbu akta izveidošana un apstiprināšana

Ieraksta veidu “Izpildīto darbu aktu” var pievienot no būvdarbu žurnāla saraksta “Kopskats”, izvēloties attiecīgo ieraksta veidu no visu veidu saraksta, vai no saraksta “Izpildīto darbu aktu”, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu>.

Izveidot ierakstu var autorizēts publiskā portāla lietotājs, kurš šajā būvniecības lietā ir atbildīgais būvdarbu vadītājs vai lietvedis, atbilstoši būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrolei.

Sākot veidot “Izpildīto darbu aktu”, jānorāda izpildīto darbu periodu (datums no un līdz) un jānospiež poga <Meklēt>, lai atlasītu ikdienas un speciālos darbus, kuri ir veikti norādītajā periodā, ir apstiprināti un nav iekļauti citā izpildīto darbu aktā.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Izpildīto darbu akta sagatavošana.

Sarakstā par katru ierakstu atrāda:

 • Datums – datums un laiks, par kuru veikts ieraksts;
 • Numurs – sistēmas piešķirtais numurs pēc kārtas;
 • Tāmes pozīcijas numurs – tāmes pozīcijas numurs, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Tāmes pozīcijas apraksts – tāmes pozīcijas apraksts, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Darbu apraksts;
 • Apjoms;
 • Mērvienība;
 • Būvmateriāli – būvmateriālu saraksts, par katru atrāda nosaukumu, ražotāju, darbā izmantoto daudzumu un mērvienību.

No atlasītiem darbiem atzīmē izpildīto darbu aktā iekļaujamos ierakstus. Pēc noklusēšanas iekļaušanai atzīmē visus atlasītos ierakstus. Lai turpinātu izpildīto darbu akta sagatavošanu, jānospiež poga <Izveidot izpildīto darbu sertifikātu>. Sistēma izveidos izpildīto darbu aktu ar šādiem datiem:

 • Akta/Sertifikāta sastādīšanas datums – pašreizējais datums un laiks;
 • Akta/ Sertifikāta periods – darbu atlasei norādītais periods;
 • Akta/ Sertifikāta numurs – saskaņā ar aktu numuru veidošanas nomenklatūru;
 • Izpildīto darbu saraksts – no atlasītiem darbiem izveido datu apkopojumu tos grupējot pēc tāmes grupām un to pozīcijām:
  • Tāmes grupas / pozīcijas numurs;
  • Tāmes grupas / pozīcijas apraksts;
  • Tāmes pozīcijai norādītais apjoms;
  • Tāmes pozīcijas mērvienība;
  • Aprēķina periodā izpildītais apjoms – aprēķina no visiem izpildīto darbu aktā iekļautiem ikdienas un speciāliem darbiem;
  • Iepriekšējos periodos iekļautais apjoms - citos šī būvniecības lietas izpildīto darbu aktos iekļautais apjoms par šo tāmes pozīciju;
  • Atlikušais apjoms – aprēķina kā < pozīcijai norādītai apjoms> - <aprēķina periodā izpildītais apjoms> - <citos izpildīto darbu aktos iekļautais apjoms>.
   • Ierakstu vizuāli izceļ, ja <Atlikušais apjoms> ir 0.

Klāt var pievienot izpildīto darbu aktam pielikumu datnes, ja nepieciešams.

Tālāk aktu jāsaglabā, nospiežot pogu <Saglabāt> un tad var nodot tālākai apstiprināšanai.  Saglabātu ierakstu nodod apstiprināšanai, nospiežot pogu <Nodot apstiprināšanai>, un apstiprinātājus izvēlas no personām, kuras ir:

 • “Atbildīgais būvdarbu vadītājs” – obligāts;
 • “Būvuzraugs” – obligāts, ja tāds ir reģistrēts būvniecības lietā.

Ieraksta statusu nomaina uz “Apstiprināšanā” un tālāk ierakstu apstiprina vai noraida personas, kurām tika nodots apstiprināt.

Ja tika labots apstiprināts ieraksts, to jāapstiprina atkārtoti.

Aktā var labot iekļauto izpildīto darbu sarakstu, veicot atkārtotu darbu atlasi un izvēli. Šajā gadījumā iepriekšējie akta dati tiek dzēsti.  Poga <Saglabāt> ir aktīva, ja lietotājs ir veicis izmaiņas kādā laukā.

Par visām veiktām izmaiņām tiek veidota notikumu vēsture, saglabājot:

 • Datumu, kurā veiktas izmaiņas;
 • Lietotāju, kurš veica izmaiņas, t.sk. uzņēmumu, kuru viņš pārstāv;
 • Izmaiņu pamatojumu - obligāti norādāms lauks;
 • Veiktās izmaiņas, ar iespēju apskatīt pilnu saturu par iepriekšēju ieraksta versiju.

Graphical user interface, textDescription automatically generated with medium confidence

Izpildīto darbu akta notikumu vēsture.

Ja izpildīto darbu aktā iekļautos darbu ierakstus atver labošanai, lietotājam atrāda informatīvu paziņojumu, ka darbs ir iekļauts izpildīto darbu aktā, tāpēc darba apjoms nav labojams.