DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot detalizētos rasējumus?

 

Publiskā portāla autorizēts lietotājs, kam ir tiesības veikt labojumu projektā, t.i. projektu vadītājs (ja sākotnējais projekta vadītājs ir jānomaina uz autoruzraugu vai atbildīgo būvdarbu vadītāju, tad to var izdarīt, nospiežot uz zīmulīša ikonas), var veikt izmaiņas/labojumus izvēlētajā projekta sadaļā.

Lietotājs atver būvniecības lietu, kurai vēlas izveidot jaunu revīziju kādai sadaļai vai lapai būvniecības ieceres dokumentācijā jeb projektā, un izvēlas sadaļu <Projekts>.

Izvēlas projekta sadaļu, kurai vēlas veikt labojumu un atver labošanā, nospiežot pogu <Atvērt labošanai>.

Attēls. Projekta daļas labošana

Projekta daļai, kas atvērta labošanai, lapai, ko vēlas labot, labajā pusē nospiež plusiņa ikonu, lai izveidotu nākamo revīziju.

Attēls. Jaunas versijas izveide.

Obligāti aizpilda visus nepieciešamos datus un pievieno datni.

Pēc datu pievienošanas un saglabāšana, lietotājs var apstiprināt veiktās izmaiņas, izmantojot pogu <Apstiprināt lapu> vai arī apstiprināt un uzreiz arī nodot izmaiņas saskaņošanai, izmantojot pogu <Apstiprināt un nodot saskaņošanai>.

Attēls. Rasējuma lapu izmaiņu apstiprināšana

Tā pat ir iespējams papildināt projektu ar jaunām daļām un lapām, līdzīgi kā jauna projekta izstrādē.

Lai nodotu saskaņošanai vienu lapu:

 • Ja lapa vēl nav apstiprināta, spiež pogu <Apstiprināt un nodot saskaņošanai>;
 • Vai spiež pogu <Apstiprināt lapu> un pēc tam spiež pogu <Nodot saskaņošanai> .

Attēls. Projekta lapas nodošana saskaņošanai

Lietotājs, kurš būvniecības lietas konfigurācijā ir norādīts kā ‘Atbildīgais par projekta lapas saskaņošanu’ var norādīt lapai nepieciešamos saskaņošanas soļu, ja lapa ir statusā ‘Jauna’, ‘Ar daļas vadītāja apstiprinājumu’, ‘Ar projekta vadītāja apstiprinājumu’ vai ‘Ar atbildīgā būvdarbu vadītāja apstiprinājumu’.

Katrai lapai pēc noklusējuma tiek uzstādīti saskaņošanas soļi ‘Ieceres ierosinātājs’ un ‘Atbildīgais būvdarbu vadītājs’, tos nav iespējams izņemt.

Papildus ir iespējams norādīt saskaņošanas soļus ‘Eksperts’, ‘Tehnisko noteikumu izdevējs’, ‘Būvvalde’.

Nododot lapu saskaņošanai, tiek izveidota iesnieguma “Projekta lapas saskaņojums” sagatave, kurš sastāv no šādām daļām:

 • Iesniegums, kas satur šādus laukus:
  • Iesniedzējs – iesniedzēja vārds un uzvārds;
  • Lietas numurs – būvniecības lietas numurs;
  • Objekts – būvniecības lietas nosaukums

Attēls. Iesniegums “Projekta lapas saskaņojums” – sadaļa “Iesniegums”

 • Dokumentācijas lapas – izmantojot izvēles rūtiņu, atzīmē vienu vai vairākas lapas, kuras tiek nodotas saskaņošanai

Attēls. Iesniegums “Projekta lapas saskaņojums” – sadaļa “Dokumentācijas lapas”

 • Saskaņotāji – satur iespēju norādīt personas, kurām jāsaskaņo projekta lapa.
  • Iespējams norādīt šādus saskaņotājus:
   • Saskaņojums;
   • Jāiepazīstas;
   • Tehnisko noteikumu izdevēja saskaņojums;
   • Eksperta saskaņojums;
   • Būvvaldes saskaņojums.
  • Saskaņotājiem iespējams norādīt secību, kādā tiem ir jāveic saskaņojums – ja kārtas skaitļi abiem ir vienādi, tad saskaņošanu ir iespējams veikt vienlaicīgi.

Attēls. Saskaņotāju secības norādīšana

Attēls. Iesniegums “Projekta lapas saskaņojums” – sadaļa “Saskaņotāji”

 • Saskaņojums – attēlo pilno iesnieguma saturu, par to attēlojot:
  • Projekta lapas saskaņojums:
   • Iesnieguma numurs;
   • Iesnieguma statuss;
   • Iesnieguma iesniegšanas datums;
   • Iesniedzējs;
   • Iesniedzēja e-pasts;
   • Lietas numurs;
   • Objekts
  • Projekta lapa – satur saskaņošanā nodotās projekta lapas informāciju;
  • Saskaņotāji – saraksts ar personām, kurām jāsaskaņo projekta lapa;
  • Jāiepazīstas – saraksts ar personām, kurām jāiepazīstas ar projekta lapas izmaiņām;
  • Eksperta saskaņojums – saraksts ar personām, kurām jāsaskaņo projekta lapa;
  • Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojums – saraksts ar personām, kurām jāsaskaņo projekta lapa;
  • Būvvaldes saskaņojums – saraksts ar personām, kurām jāsaskaņo projekta lapa.

Attēls. Iesniegums “Projekta lapas saskaņojums” – sadaļa “Saskaņojums”

Lai nodotu projekta lapas saskaņojumu, nospiež uz <Nodot saskaņošanai>.

Būvdarbu vadītājs un ierosinātājs saskaņo projektu līdzīgi kā Ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses.

Pēc rasējuma lapas visu saskaņojumu saņemšanas sistēma izveido paziņojumus par saskaņotām rasējumu lapām:

 • Atbildīgai iestādei (būvvaldei), ja lapai ir eksperta saskaņojums, bet netika paredzēts skaņot ar būvvaldi.
 • BVKB, ja būvniecības lietai ir uzstādīta pazīme par piekritību BVKB.
 • Būvniecības lietas atbildīgajam būvinspektoram (visiem norādītiem, ja ir vairāki, neatkarīgi no iestādes).

Aktuālā rasējuma lapa ir pieejama iekšējā sistēmā būvniecības lietas aktuālajos projekta datos.

Kad būvdarbu vadītājs un ierosinātājs ir pozitīvi saskaņojuši projekta lapu, lietotājs var apstiprināt projekta daļu, nospiežot pogu <Apstiprināt>, pēc kā obligāti jānorāda sava būvspeciālista sertifikāts un sfēra, un vēlreiz nospiež uz <Apstiprināt>.

Attēls. Saskaņota projekta lapa

Nospiežot pogu <Saskaņojums> pie saskaņotās projekta lapas, iespējams aplūkot projekta lapas saskaņojumu iesniegumus:

 • Ja iesniegums vēl ir statusā Sagatave, tad iespējams to nodot saskaņošanai caur pogu <Nodot saskaņošanai>

 • Ja iesniegums jau ir nodots saskaņošanai, tad iespējams apskatīt saskaņojumu informāciju, nospiežot uz ikonas   “Atvērt” blakus saskaņotājam.

 

 Kad projekta daļa ir apstiprināta, lietotājs var tālāk saskaņot to ar personu, kurai jāiepazīstas ar izmaiņām, ekspertu, tehnisko noteikumu izdevēju un būvvaldi (ja kāds no tiem tika atzīmēts).

Saskaņošana ar ekspertu notiek ārpus BIS portāla.

Lai varētu saskaņot ar tehnisko noteikumu izdevēju un/vai būvvaldi, lietotājam jāizveido ‘Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā.

Kad visi saskaņojumi ir saņemti, atbildīgais par projekta saskaņošanu tos var manuāli pievienot. Zem projekta lapas nospiež pogu <Saskaņojums>, un atvērsies ‘Projekta lapas saskaņojums’ forma.

Solī ‘Saskaņojums’ tiek atrādīta projekta lapas pamatdati un iesaistīto personu apliecinājumi.

Solī ‘Apliecinājumi’, lietotājs nospiež uz <Būvvaldes saskaņojums> un aizpilda datus:

 • Lēmuma pieņemšanas datums – obligāts lauks;
 • Būvvalde – no sistēmas vērtību saraksta izvēlas būvvaldi, kas darbojas izvēlētās būvniecības lietas administratīvajā teritorijā, obligāts lauks;
 • Datnes – iespēja pievienot būvvaldes saskaņojuma datni.

Apstiprina ievadītās vērtības, nospiežot pogu <Apstiprināt>.

Pēc tāda paša principa ievada saskaņojumus no eksperta un tehnisko noteikumu izdevēja.