BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu detalizētais skatījums

Lai atvērtu apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu detalizēto skatījumu, izvēlas labošanas ikonu pie ieraksta apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu sarakstā.

Attēls. Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu atvēršana labošanai

Atvērtajā formā būs pieejami visi datu ievades lauki, kā jauna ieraksta veidošanā, bet ar papildus iespējām:

 • Pievienot pielikumus, norādot par tiem nosaukumu un datni;
 • Dzēst ierakstu – izvēloties darbību <Dzēst>;
 • Apstiprināt ierakstu – izvēloties darbību <Apstiprināt>:
  • Ieraksta statusu uzstāda ‘Apstiprināts’;
  • Dati tiek parakstīti ar sistēmas parakstu.

Attēls. Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta detalizētais skats

Ja ieraksta statuss ir ‘Apstiprināts’, lietotājs var:

 • Atvērt ierakstu labošanai - ieraksta statusu uzstāda ‘Labošanā’. Ja ieraksts ir piesaistīts remontdarbu ierakstam (skatīt ‘Remontdarbu ieraksta pievienošana un labošana’), lietotājam rāda brīdinājumu;
 • Apstiprināt ierakstu:
   • Ieraksta statusu uzstāda ‘Apstiprināts’;
   • Dati tiek parakstīti ar sistēmas parakstu.

Lai atvērtu detalizētai apskatei un labošanai žurnāla ierakstu statusā ‘Apstiprināts’, izvēlas atvēršanas ikonu pie ieraksta apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu sarakstā.

Attēls. Apsekošanas žurnāla ieraksta atvēršana detalizētai apskatei

Detalizētajā skatā:

 • Attēlojas ieraksta dati bez labošanas iespējas;
 • Pieejama darbība ieraksta atvēršanai labošanai.

Attēls. Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta atvēršana labošanai

Lietas notikumu vēsturē tiek saglabāti dati par darbībām ar apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstiem. Par katru notikumu saglabā:

 • Notikuma datums;
 • Veiktā darbība;
 • Lietotājs, kurš veica darbību;
 • Ieraksta, ar kuru veikta darbība, datu kopa.