DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Remontdarbu ieraksta pievienošana un labošana

Māju lietu remontdarbu sarakstu var aplūkot Māju lietas sadaļā ‘Remontdarbi’, kur lietotājs var izveidot jaunu remontdarbu plānu vai labot esošu, ja lietotājs ir:

 • Fiziska persona un ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem);
 • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara ar atbilstošām pārvaldīšanas tiesībām, no personas, kura pārvalda šo Māju lietu;
 • Juridiskas personas pārstāvis un šī juridiska persona ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem) un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata vai ir reģistrēts pārvaldnieku reģistrā kā pārvaldnieka par māju atbildīga persona);
 • Juridiskas personas pārstāvis un šai juridiskai personai ir spēkā esošs pilnvarojums ar atbilstošām pārvaldības tiesībām no Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Autorizēts BISP lietotājs ekspluatācija lietas sadaļā ‘Remontdarbi’ var izveidot jaunu remontdarbu plānu, izvēloties darbību <Jauns remontdarbu plāns>, vai labot esošu remontdarbu plānu, ja būve ir Māju lietas sastāvā, izvēloties darbību labot, ja būve nav Māju lietas sastāvā un lietotājs ir:

  • Fiziska persona un ir būves īpašnieks;
  • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā būves īpašnieka pilnvara ar būves pārvaldīšanas tiesībām;
  • Juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir būves īpašnieks un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata);
  • Juridiskas personas pārstāvis un juridiskai personai ir spēkā esoša pilnvara pārvaldīt būvi no būves īpašnieka un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt juridisku personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu vai labot esošu ierakstu, norādot remontdarbu plāna pamatdatus un plānotos remontdarbus.

1.ievades solī jānorāda pamatdati:

 • Remontdarbu plāna gads – obligāts, jābūt unikālam Māju un ekspluatācijas lietas ietvaros;

Attēls. Māju lietu remontdarbi. Sadaļa ‘Plāna pamatdati’

2.ievades solī jānorāda informācija par remontdarbiem:

 • Remontdarbu grupa – obligāts. Iespējamās vērtības ‘Būve’, ‘Iekšējie inženiertīkli un iekārtas’, ‘Ārējie inženiertīkli’, ‘Teritorijas labiekārtojums’;
 • Remontdarbu prioritāte – obligāts. Izvēlas atbilstoši plānoto remontdarbu prioritātei – kritisks, nepieciešams vai vēlams;
 • Remontdarba izpildes secības plānā – vesels skaitlis, kurš norāda šī remontdarba izpildes secību plāna ietvaros;
 • Remontdarbu sākuma datums – nevar būt lielāks par remontdarba beigu datumu, ja tāds ir norādīts.
 • Remontdarbu plāna statuss – obligāts, tiek uzstādīts automātiski kā ‘Plānots’, bet iespējamās vērtības ir ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Veikts’. Ja norāda statusu ‘Veikts’, papildus jānorāda darbu pabeigšanas datums;
 • Ēka - ja remontdarbu grupa ir '‘Teritorijas labiekārtojums’ - nav obligāta, citādi, obligāti jānorāda uz kuru būvi attiecas ieraksts. Ekspluatācijas lietas un Māju lietas vienīgo būve norāda, kā noklusēto vērtību;
 • Elements - obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Remontdarba veids – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Plānotās izmaksas – obligāts, summa, kāda nepieciešama remontdarbu veikšanai;
 • Plānotais termiņš – datums, līdz kuram jāveic remontdarbus;
 • Darbu pabeigšanas datums – datums, kad ir paveikti darbi;
 • Darbu veicējs – fiziska vai juridiska persona, vai nav vēl zināms;
 • Pielikumi – pielikuma datnes ar iespēju norādīt datnes aprakstu.
 • Remontdarbu ierakstu pievieno sarakstam, izvēloties darbību <Pievienot sarakstam>. Var pievienot vairākus remontdarbus.

Attēls. Māju lietu remontdarbi. Sadaļa ‘Remontdarbi’

Lietotājs var izveidot remontdarba ierakstu no apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta (skatīt ‘Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta izveidošana un rediģēšana’):

 • Lietotājs izvēlas apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu no saraksta, kurā atrāda apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstus statusā ‘Apstiprināts’:
  • Ekspluatācijas lietas apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu, ja lietotājs darbojas ekspluatācijas lietā un tai neeksistē Māju lieta;
  • Citādi – Māju lietas apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstus.
 • Žurnāla ierakstus, no kuriem jau tika izveidoti remontdarbu ieraksti, vizuāli izceļ, bet ļauj izvēlēties atkārtoti;
 • No žurnāla ieraksta tiek aizpildīti šādi remontdarba dati:
  • Elementu grupa - atkarībā no apsekošanas veida pirmā līmeņa detalizācijas;
  • Būve – apsekošanas objekts;
  • Elementa – atkarībā no apsekošanas veida zemākā līmeņa detalizācijas.
 • No žurnāla datiem aizpildītās vērtības nav rediģējamas.

Lietotājs var pievienot, labot un dzēst ierakstus sarakstā.

Attēls. Māju lietu remontdarbi – pievienošana, labošana un dzēšana

Saglabājot plānu, tam uzstāda statusu ‘Sagatave’.

Ja plāna statuss ir ‘Sagatave’, lietotājs var:

 • Labot plāna datus, t.sk. var pievienot, labot un dzēst remontdarbu saraksta ierakstus.
 • Var apstiprināt plānu:
  • Plāna statusu uzstāda ‘Apstiprināts’;
  • Plāna datus paraksta ar sistēmas parakstu.

Remontdarbus kārto, ņemot vērā norādīto secību un izpildes termiņu:

 • Ja remontdarbu plāns nav apstiprināts plāna remontdarbu solī un kopskatā remontdarbus kārto pēc izpildes secības plānā, izpildes termiņa, grupas, identifikatora.
 • Ja remontdarbu plāns ir apstiprināts, plāna kopskatā remontdarbus kārto pēc izpildes secības plānā, izpildes termiņa, grupas, identifikatora.
 • Izvēršot remontdarbu plāna datus, remontdarbus kārto pēc izpildes secības plānā, izpildes termiņa, grupas, identifikatora.

Apstiprināt plānu var remontdarbu sadaļā ‘Plāna apskats’, izvēloties darbību <Apstiprināt>.

Attēls. Māju lietu remontdarbu plāns. Sadaļa ‘Plāna apskats’

Ja plāna statuss ir ‘Apstiprināts’, lietotājs var atvērt ierakstu labošanai - ieraksta statusu uzstāda ‘Labošanā’.

Ja ieraksta statuss ir ‘Apstiprināts’, lietotājs var:

 • Labot ierakstu – norādot labošanas pamatojumu;
 • Apstiprināt ierakstu:
  • Ieraksta statusu uzstāda ‘Apstiprināts’;
  • Dati tiek parakstīti ar sistēmas parakstu.

Lietas notikumu vēsturē tiek saglabāti dati par darbībām ar remontdarbu plānu ierakstiem. Par katru notikumu saglabā:

 • Notikuma datums;
 • Veiktā darbība;
 • Lietotājs, kurš veica darbību;
 • Ieraksta, ar kuru veikta darbība, datu kopa.