BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot jaunu Māju lietu?

Autorizēts BISP lietotājs var izveidot jaunu Māju lietu, ja viņam ir šādas tiesības uz īpašumu, kuram tiks veidota Māju lieta:

 • Ja īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas kopīpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas kopīpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir fiziska persona un viens no Māju lietas dzīvokļa īpašniekiem un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem, izņemot pašam no sevis.
  • Ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir viens no Māju lietas dzīvokļa kopīpašniekiem un tai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no pārējiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no Māju lietas visiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja lietotājs ir fiziska persona un reģistrēts māju pārvaldnieku reģistrā, kā aktīvs pārvaldnieks, un īpašumā esoša būve ir reģistrēta šī pārvaldnieka pārvaldībā;
 • Ja lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir reģistrēta māju pārvaldnieku reģistrā, kā aktīvs pārvaldnieks, un īpašumā esoša būve ir reģistrēta šī pārvaldnieka pārvaldībā un lietotājs ir viens no:
  • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
  • Lietotājs ir spēkā esošā par īpašumā esošu māju atbildīgā persona.

Autorizēts BISP lietotājs var izveidot jaunu Māju lietu:

 • Ja eksistē Ekspluatācijas lieta - no ekspluatācijas lietas pamatdatu sadaļas, ja Māju lieta vēl nav izveidota;
 • Ja neeksistē Ekspluatācijas lieta - ekspluatācijas lietu sarakstā izveido jaunu Ekspluatācijas lietu saskaņā ar 'Kā pievienot jaunu ekspluatācijas lietu?'.

Lai izveidotu Māju lietu, Ekspluatācijas lietā izvēlas darbību <Izveidot Māju lietu>.

(Ja neizdodas izveidot, pārbaudiet īpašumtiesību nosacījumus, lai varētu izveidot jaunu Māju lietu (sk. augstāk), vai vērsties pie BIS lietotāju atbalsta dienesta.)

Attēls. Ekspluatācijas lieta. Izveidoju jaunu saistīto Māju lietu

Sistēma izveido Māju lietu:

 • Māju lietas numuru - <ML>-<lietas identifikators>;
 • Māju lietas ‘mātes’ nekustamā īpašuma kadastra numuru un, ja būve ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvokļu īpašumu kadastra numurus;
 • Būvju saraksts – no VZD pieprasa datus par visām būvēm norādītajā nekustamajā īpašumā. Par katru būvi saglabā kadastra apzīmējumu, adresi un galveno lietošanas veidu;
 • Zemes vienību saraksts - no VZD pieprasa datus par visām zemes vienībām norādītajā nekustamajā īpašumā. Par katru zemes vienību saglabā kadastra apzīmējumu, adresi.
 • Īpašnieku sarakstu.

Pēc Māju lietas izveidošanas uzsāk procesu īpašnieku datu pielasīšanai no PMLP.