DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot jaunu būvdarbu līgumu?

Sadaļā “Būvdarbu gaita” izvēlas apakšsadaļu “Būvdarbu līgumi”.

Lietotājs var pievienot jaunu būvdarbu līgumu, ja lietotājs:

 • ir būvniecības lietas aktuālais atbildīgais būvdarbu vadītājs;
 • ir ierosinātāja līgumā norādītais darbinieks, ar lomu “lietvedis”.

Lai atvērtu līguma formu – jānospiež poga <+Jauns būvdarbu līgums>.

Solī “Pamatinformācija” lietotājs aizpilda obligātos laukus:

 • Būvniecības kārta – var izvēlēties tās būvniecības kārtas, kuram lietotājs ir piesaistīts kā atbilstīgas būvdarbu vadītājs. Lauks pieejams tikai tad, ja būvniecība noris kārtās;
 • Līguma numurs;
 • Līguma termiņa sākuma datums;
 • Līguma termiņa beigu datums;
 • Līguma summa. Līguma summa jānorāda ar PVN.

 

Atzīmējiet R, ja vēlaties saņemt paziņojumu par līguma termiņu.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī “Pasūtītājs” jānorāda līguma pasūtītājs:

 • atzīmējot “Sertificēts būvspeciālists” – lietotājam jānorāda speciālista sertifikāta numurs un vārds, uzvārds;
 • atzīmējot “Būvkomersants” – jānorāda tā nosaukums un būvkomersantu reģistra numurs;
 • atzīmējot “Juridiska persona” – jāievada UR piešķirtais reģistrācijas numurs, un sistēma atlasīs datus no UR; Atzīmējot “Ārvalstnieks” – organizācijas dati jāievada manuāli;
 • atzīmējot “Fiziska persona” – lietotājam jāievada precīzs personas kods, vārds, uzvārds un adrese, un sistēma pārbaudīs datus ar PMLP. Atzīmējot “Ārvalstnieks” – papildus var norādīt arī personas dzimšanas datumu, vietu un valstisko piederību.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī “Izpildītājs” jānorāda līguma izpildītājs.

 • atzīmējot “Sertificēts būvspeciālists” – lietotājam jānorāda speciālista sertifikāta numurs un vārds, uzvārds;
 • atzīmējot “Būvkomersants” – jānorāda tā nosaukums un būvkomersantu reģistra numurs;
 • atzīmējot “Juridiska persona” – jāievada UR piešķirtais reģistrācijas numurs, un sistēma atlasīs datus no UR;
 • Atzīmējot “Ārvalstnieks” – organizācijas dati jāievada manuāli;
 • atzīmējot “Fiziska persona” – lietotājam jāievada precīzs personas kods, vārds, uzvārds un adrese, un sistēma pārbaudīs datus ar PMLP. Atzīmējot “Ārvalstnieks” – papildus var norādīt arī personas dzimšanas datumu, vietu un valstisko piederību.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā “Līguma jomas” obligāti atzīmējiet vismaz vienu līguma jomu:

 • Būvdarbi;
 • Autoruzraudzība;
 • Būvuzraudzība;
 • Projekta izmaiņas;
 • Vai projekta detalizācija.

Norādiet līguma jomas summu. Līguma summa jānorāda ar PVN.

Pievienojiet datus sarakstam.

Atkārtojiet darbību, ja nepieciešams pievienot citas jomas.

Pievienotos datus iespējams labot un/vai dzēst.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī “Darbu veidi” obligāti aizpildāmi lauki, ja starp līguma jomām ir norādīti “Būvdarbi”.

Izvēlieties darba veidu no saraksta, ko norādījāt sadaļā “Konfigurācija”, vai pievienojiet savu vērtību, ievadot to manuāli un nospiežot taustiņu <Enter>.

Norādiet “Būvniecības ieceres dokumentācijas daļu”, uz ko attieksies izvēlētais darba veids.

Pievienojiet datus sarakstam.

Atkārtojiet darbību, ja nepieciešams pievienot citus darbu veidus.

Pievienotos datus iespējams labot un/vai dzēst.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī “Izpildītāja atbildīgās personas”, jeb “Izpildītāja darbinieki”, ja “Izpildītājs” ir norādīta juridiska persona, obligāti norādiet izpildītāja atbildīgās personas tipu:

 • atzīmējot “Sertificēts būvspeciālists” – lietotājam jānorāda speciālista sertifikāta numurs un vārds, uzvārds;
 • atzīmējot “Fiziska persona” – lietotājam jāievada personas kods, un sistēma atlasīs datus no PMLP. Atzīmējot “Ārvalstnieks” – personas dati jāievada manuāli;

Norādiet darbinieka lomu līguma ietvaros. Sistēmas piedāvāto lomu saraksts būs atkarīgs no jomām, kas tika norādītas solī “Līguma jomas”. Iespējamā izvēle no:

 • Darba vadītājs;
 • Darba veicējs;
 • Būvuzraugs;
 • Autoruzraugs;
 • Lietvedis.

Norādiet datumu no-līdz kuram persona ir aktīva.

Atzīmējiet, ja personai ir:

 • Tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā;
 • Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos;
 • Tiesības apskatīt būvdarbu tāmi;
 • Tiesības rediģēt būvdarbu tāmi.

Pievienojiet datni ar rīkojumu, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

Ja izpildītājs būs norādīts fiziska persona, tad būs ievades solis “Izpildītāja lomas”, kur jānorāda būs izpildītāja loma un jāatzīmē tiesības, kādas piešķir ar šo būvdarbu līgumu.

Pievienojiet datus sarakstam.

Pievienotos datus iespējams labot un/vai dzēst.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī “Pielikumi” lietotājs var pievienot nepieciešamās datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī “Līguma apskats” lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms apstiprināšanas.

Ja ievadītie dati ir korekti – būvniecības lietas aktuālais atbildīgais būvdarbu vadītājs līgumu var apstiprināt. Pēc līguma apstiprināšanas līgumā norādītajiem izpildītājiem un darbiniekiem tiks izveidots paziņojums par līguma pievienošanu.

Izveidotie līgumi tiek atrādīti sadaļā “Būvdarbu līgumi” saraksta veidā.

Lai apskatītu ierakstu izvērstu, tad jānospiež uz melnā trijstūrīša kreisajā pusē, lai atvērtu līguma pilno kopskatu, jānospiež uz mapītes ikonas labajā pusē.

Līgumā norādītās fiziskās personas, kurām tika piešķirta darbinieku loma būvniecības procesā, tiek atrādīti arī sadaļā Būvniecības lietas iesaistīto personu saraksts”.