BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Māju lietu saraksta apskate

Māju lietu sarakstā lietotājam ir pieejamas Māju lietas, ja tas ietilpst kādā no grupām:

 • Ēkas vai tās daļas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs fiziska persona. Informācija no VZD;
 • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja fiziskas personas pilnvarotais pārstāvis;
 • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis. Informācija no VZD un UR;
 • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Juridiskas personas deleģētais pārstāvis;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvais Pārvaldnieks FP;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka FP pilnvarota persona;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka JP paraksttiesīgais pārstāvis. Informācija no UR;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka JP personas deleģēts pārstāvis;

Māju lietu sarakstā lietotājs redz:

 • Māju lietas numurs;
 • Īpašuma kadastra numurs – dzīvokļu īpašumu gadījumā, būves ‘mātes’ īpašuma numurs;
 • Adrese – visu īpašumā ietilpstošo būvju unikālās adreses;
 • Māju pārvaldnieks – ja tāds ir reģistrēts;
 • Atbildīgais par māju – ja tāds ir reģistrēts.

Māju lietas virsraksta joslā lietotājs redz:

 • Māju lietā ietilpstošo būvju kadastra apzīmējumu saraksts;
 • Māju lietā ietilpstošo būvju unikālās adreses;
 • Māju lietas numurs;
 • Būvvalde, kuras teritorijā atrodas Māju lieta.

Lietotājs var sarakstā veikt meklēšanu pēc kritērijiem:

 • Māju lietas numurs - teksta ievades lauks;
 • Māju lietas nosaukums – teksta ievades lauks;
 • Būves kadastra apzīmējums - jānorāda pilna būves kadastra apzīmējuma vērtība;
 • Kadastra numurs - jānorāda pilna kadastra apzīmējuma vērtība;
 • Būves adrese - adreses ievades lauks.

Lietotājs var atvērt sev pieejamo Māju lietu detalizēto datu apskatei (sk. Māju lietu detalizētais skats).

Attēls. Māju lietu saraksts

Māju lietu grupēšana

Māju lietu saraksta formā pieejamās Māju lietas tiek grupētas, atbilstoši lietotāja piekļuves veidam/ lomām lietai. Ir iespējams, ka viena lieta tiek pārstāvēta vairākās grupās.

Māju lietas tiek grupētas:

 • Īpašnieka lietas - Māju lietas, kurās lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Pilnvaru lietas - Māju lietas, kurām lietotājam ir piekļuve, pamatojoties uz piešķirto pilnvaru, pārpilnvarojumu vai atbilstošo deleģējumu;
 • Pārvaldnieka lietas - Māju lietas, kurās lietotājs norādīts kā ēkas pārvaldnieks fiziska persona vai Pārvaldnieka juridiskas personas deleģēts darbinieks, vai Pārvaldnieka norādītais atbildīgais par māju;
 • Aptauju un kopsapulču organizatoru lietas - Māju lietas, kurām lietotājam ir piekļuve kā aptaujas vai kopsapulces iniciatoram, kopsapulces vadītājam vai protokolētājam.

Lietotājs redz, cik Māju lietas viņam ir pieejamas katrā no konkrētajām grupām.

Lietotājs var atvērt konkrēto grupu, nonākot Māju lietu sarakstā, bet kurā atlasāmas un apskatāmas ir tikai konkrētajai grupai atbilstošās lietas.

Lietotājs Māju lietu grupu izvēles formā var meklēt lietas, pēc kritērijiem:

 • Māju lietas numurs;
 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Īpašuma kadastra numurs;
 • Būves adrese.

Meklēšanas rezultāts tiek atspoguļots grupu kontekstā, norādot atrasto lietu skaitu konkrētās grupās.

Attēls. Māju lietu grupēšana

Atverot konkrētas grupas lietu sarakstu, lietotājs var ērti pārslēgties uz kādu citu no trim Māju lietu grupām.

Attēls. Māju lietas. Pārvietošanās starp grupām