BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas remontdarbu sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā atver sadaļu ‘Remontdarbi’, kur lietotājs redz remontdarbu plānu sarakstu, kurā par katru ierakstu atrāda:

 • Remontdarbu plāna gads;
 • Remontdarbu plāna statuss;
 • Remontdarbu saraksts. Par katru ierakstu rāda:
  • Dzīvojamās mājas elements, iekārta, inženierkomunikācija vai teritorijas labiekārtojuma elements – visus elementus grupē pēc grupas. Grupas ‘Būve’ elementus grupas ietvaros grupē pēc būves kadastra apzīmējuma. Datus atrāda hierarhiski:
   • Elementu grupa;
   • Būves kadastra apzīmējums un galvenais lietošanas veids;
   • Elements;
  • Remontdarba veids;
  • Plānotās izmaksas;
  • Plānotais termiņš, ja ir norādīts;
  • Darbu veicējs , ja ir norādīts;
  • Ieraksta statuss – ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Veikts’. Statusam ‘Veikts’, papildus atrāda darbu pabeigšanas datumu.

Lietotājs var apskatīt ieraksta pielikumu sarakstu ar datņu aprakstiem un lejupielādēt pielikumu datnes.

Sarakstu kārto pēc plāna gada dilstoši.

Sarakstā atrāda tikai tos remontdarbu plānus, kuru remontdarbos ir minēta ekspluatācijas lietas būve. Un plāna remontdarbos atrāda, tikai tos, kuros ir minēta ekspluatācijas lietas būve.

Ja ekspluatācijas lieta ir Māju lietas sastāvā un lietotājs ir Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka pārstāvis, remontdarbu plānu ierakstus atrāda neatkarīgi no to statusa. Citādi sarakstā netiek iekļauti remontdarbu plāni statusā ‘Sagatave’.

Atverot sarakstu pašreizējā gada remontdarbu saraksts tiek izvērsts. Pārējie savērsti.

Lietotājs var veikt remontdarbu meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

 • Remontdarba apraksts – simbolu virkne;
 • Darbu veicējs – simbolu virkne;
 • Remontdarbu plāna statuss – iespējamās vērtības ‘Sagatave’, ‘Apstiprināts’, ‘Labošanā’;
 • Remontdarba statuss – ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Veikts’;
 • Dzīvojamās mājas elements, iekārta, inženierkomunikācija vai teritorijas labiekārtojuma elements – simbolu virkne.

Ekspluatācijas lieta. Sadaļa “Remontdarbi”

Nospiežot uz pogas <Skatīt> blakus Remontdarbu ierakstam, tiek atvērts Remontdarba detalizētais skats. Skatā ir papildus lauks “Atvēršanas pamatojums”, kuru obligāti jāaizpilda, ja vēlas atvērt Remontdarbu ierakstu labošanai. Labošanu var uzsākt, nospiežot pogu <Atvērt labošanai>.

Ekspluatācijas lieta. Remontdarbu ieraksta atvēršana labošanai