Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ziņas par būvi"?

Sadaļā ‘Ziņas par būvi’ obligāti jānorāda kāda no ‘Būves veida’ vērtībām. Tās var būt:

 • Ēka;
 • Telpu grupa;
 • Inženierbūve.

 

Atkarībā no izvēlētā būves veida turpmākie ieceres iesnieguma lauki var nedaudz atšķirties.

Obligāti norāda kādu no ‘Būvniecības veida’ vērtībām.

Ja izvēlētas ‘Būves veids’ ir ‘Ēka’ un ’ ‘Būvniecības veida’ vērtība ir ‘Nojaukšana’, tad sadaļā ‘ĒKA / INŽENIERBŪVE’ iespējams izvēlēties pazīmi ‘Būve nav reģistrēta kadastrā’. Pazīmi atzīmējot, nav jānorāda būves kadastra apzīmējums.

 

Ja izvēlētas ‘Būves veids’ ir ‘Ēka’ vai ‘Telpu grupa’ un ’ ‘Būvniecības veida’ vērtība ir ‘Lietošanas veida maiņa bez pārbūves’, tad:

 • Sadaļā ‘ZIŅAS PAR BŪVI’ ir:
  • Ir atzīmēta radiopoga ‘Ar lietošanas veida maiņu’ un izvēli nevar izmainīt;
  • Un obligāti jāaizpilda lauks ‘Paredzētais galvenais lietošanas veids’.

 • Pārejot uz nākamo sadaļu, ir pieejama jauna sadaļa ‘VZD pieprasījumi’.

Lai nebūtu manuāli jānorāda vairākas zemes vienības, lietotājs var pievienot ‘Būves ģeotelpiskos datus’, pievienojot datni .DXF formātā.

! Ieceres iesniegumu nevar nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, ja vismaz vienai būvei nav pabeigta ģeotelpisko datu apstrāde.

Lietotājs var atzīmēt, ka ēka ir meliorizācijas objekts, atzīmējot pazīmi “Meliorācijas objekts”, ja:

 • Izvēlētais būves veids ir ‘Ēka’;
 • Izvēlētais būves veids ir ‘Inženierbūve’  un inženierbūves iedalījums ir 'hidrotehniskā un meliorācijas būve'.

Ja pazīme ir uzstādīta, lietotājam parādās iespēja norādīt saistīto meliorācijas kadastra numuru laukā “Meliorācijas kadastra numurs”.

Ja būvniecības veids ir 'Jauna būvniecība', meliorācijas kadastra numura norādīšana nav obligāta, citādi tas ir obligāts. Norādītā vērtība netiek pārbaudīta meliorācijas kadastra datos.

Sadaļā ‘Ēka/inženierbūve’, lietotājs var norādīt informāciju par telpu grupu vai ēku apvienošanu vai sadalīšanu. Atzīmējot vienu no pazīmēm, papildus jānorāda saistītie kadastra apzīmējumi. Nospiežot uz lupas ikonas, atvērsies kadastra objekta meklēšanas logs.

Ja objektam ir norādīti dati par apvienošanu vai sadalīšanu, paša objekta kadastra apzīmējuma norādīšana nav obligāta.

Obligāti ievada būves ‘Kadastra apzīmējumu’ un nospiež taustiņu Enter, un sistēma pati pielasīs būves datus.

Ja objektam ir norādīti dati par apvienošanu vai sadalīšanu, vai, ja lietotājs ir norādījis ‘Jauna būvniecība’, tad ‘Kadastra apzīmējums’ nav jānorāda obligāti.

Ja kadastra apzīmējums lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANA’, nospiežot uz lupas ikonas.

KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANAS’ logā jānorāda pēc kādiem parametriem vēlas meklēt:

 • Mani kadastra objekti – tad tiks atlasīti lietotāja īpašumā esošie kadastra objekti;
 • Adrese;
 • Īpašuma kadastra numurs.

Pie lauka ‘Galvenais lietošanas veids’ labajā pusē atrāda pogu <Aprēķināt> , kuru nospiežot atvērsies ‘Ēkas galvenā lietošanas veida kalkulators’. Ar kalkulatora palīdzību var aprēķināt lietošanas veidu, ja ēkas telpu grupas sastāvs plānojas mainīties vai sastāv no vairākiem lietošanas veidiem telpu grupā.

Attēls. Ēkas galvenā lietošanas veida kalkulators.

 

Tālāk aizpilda sadaļas ‘Ziņas par būvi’ laukus.

Ja būves veids ir norādīts ‘Inženierbūve’, tad lietotājs kā papildus objektu identificējošo informāciju var norādīt ‘Objekta identifikators’ – brīvā tekstā norādāma vērtība, kā piemēram, ceļa apzīmējums vai meliorācijas kadastra apzīmējums.

Attēls. Inženierbūves datu lauki sadaļā ‘Ziņas par būvi’.

Obligāti ievada ‘Būves nosaukumu’.

Obligāti norāda ‘Būves grupu’, atbilstoši būvju grupu iedalījumam. Arī šim laukam ir jābūt aizpildītam.

Papildus var atzīmēt, ka tā ir ‘Sezonas būve’ vai, ka tā ir ‘Īslaicīgas lietošanas būve’, un norādīt ‘Būves ekspluatācijas termiņu’.

Obligāti atzīmē, vai tā ir ‘Dzīvojamā ēka’ vai ‘Nedzīvojamā ēka’.

Papildus var norādīt ‘Papildus paredzētos būvdarbus’, ja tādi ir paredzēti.

Obligāti norāda ‘Paredzēto galveno lietošanas veidu’ no vērtību saraksta.

Papildus var atzīmēt ‘Iekšējais inženiertīkls’, ja tas ir paredzēts (Iekšējais inženiertīkls - elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz ievada noslēgierīces vai ievada sadalnes.) (https://m.likumi.lv/doc.php?id=42807 )

Tālāk ievada datus par:

 • Plānoto augstumu;
 • Virszemes stāvu skaitu;
 • Pazemes stāvu skaitu;
 • Apbūves laukumu;
 • Kopējo platību;
 • Nepieciešamo inženiertīklu ierīkošanu vai demontāžu.

Sadaļā ‘Īpašumtiesības’ lietotājs var pievienot būvniecības tiesības apliecinošus dokumentus, ja tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Lai to izdarītu, nospiež <Pievienot dokumentu> un pievienojiet datni no jūsu datora. Piemēram, lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt. Šādi gadījumi var būt, ja ēka pieder ministrijai, bet ar līgumu ir nodotas izglītības iestādei tiesības veikt būvniecību, tad izglītības iestāde kā ierosinātājs pievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vai ieskenētu līgumu.

Kad tas ir paveikts, nospiež pogu <Pievieno datus sarakstam>.

Šādā pašā veidā lietotājs var pievienot vairākas būves, ja nepieciešams.

Kad dati par būvi ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Ziņas par būvi’.

Tālāk skatīt sadaļu 'Ziņas par zemi'.