BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ziņas par būvi"?

Sadaļā ‘Ziņas par būvi’ obligāti jānorāda kāda no ‘Būves veida’ vērtībām. Tās var būt:

 • Ēka;
 • Telpu grupa;
 • Inženierbūve.

 

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Ziņas par būvi’.

Atkarībā no izvēlētā būves veida, turpmākie ieceres iesnieguma lauki var nedaudz atšķirties.

Obligāti norāda kādu no ‘Būvniecības veida’ vērtībām.

Ja izvēlētas ‘Būves veids’ ir ‘Ēka’ vai ‘Telpu grupa’ un ’ ‘Būvniecības veida’ vērtība ir ‘Lietošanas veida maiņa bez pārbūves’, tad:

 1. Sadaļā ‘ZIŅAS PAR BŪVI’ ir:
  • Ir atzīmēta rādiopoga ‘Ar lietošanas veida maiņu’ un izvēli nevar izmainīt;
  • Un obligāti jāaizpilda lauks ‘Paredzētais galvenais lietošanas veids’.

 1. Pārejot uz nākamo sadaļu, ir pieejama jauna sadaļa ‘VZD pieprasījumi’.

Lai nebūtu manuāli jānorāda vairākas zemes vienības, lietotājs var pievienot ‘Būves ģeotelpiskos datus’, pievienojot datni .DXF formātā.

! Ieceres iesniegumu nevar nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, ja vismaz vienai būvei nav pabeigta ģeotelpisko datu apstrāde.

Sadaļā ‘ĒKA/INŽENIERBŪVE’, lietotājs var norādīt informāciju par telpu grupu vai ēku apvienošanu vai sadalīšanu. Atzīmējot vienu no pazīmēm, papildus jānorāda saistītie kadastra apzīmējumi. Nospiežot uz lupas ikonas, atvērsies kadastra objekta meklēšanas logs.

Ja objektam ir norādīti dati par apvienošanu vai sadalīšanu, paša objekta kadastra apzīmējuma norādīšana nav obligāta.

Obligāti ievada būves ‘Kadastra apzīmējumu’ un nospiež taustiņu Enter, un sistēma pati pielasīs būves datus.

Ja objektam ir norādīti dati par apvienošanu vai sadalīšanu, vai, ja lietotājs ir norādījis ‘Jauna būvniecība’, tad ‘Kadastra apzīmējums’ nav jānorāda obligāti.

Ja kadastra apzīmējums lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANA’, nospiežot uz lupas ikonas.

KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANAS’ logā jānorāda pēc kādiem parametriem vēlas meklēt:

 • Mani kadastra objekti – tad tiks atlasīti lietotāja īpašumā esošie kadastra objekti;
 • Adrese;
 • Īpašuma kadastra numurs.

Pie lauka ‘Galvenais lietošanas veids’ labajā pusē atrāda pogu <Aprēķināt> , kuru nospiežot atvērsies ‘Ēkas galvenā lietošanas veida kalkulators’. Ar kalkulatora palīdzību var aprēķināt lietošanas veidu, ja ēkas telpu grupas sastāvs plānojas mainīties vai sastāv no vairākiem lietošanas veidiem telpu grupā.

Attēls. Ēkas galvenā lietošanas veida kalkulators.

 

Tālāk aizpilda sadaļas ‘ZIŅAS PAR BŪVI’ laukus.

Ja būves veids ir norādīts ‘Inženierbūve’, tad lietotājs, kā papildus objektu identificējošo informāciju, var norādīt ‘Objekta identifikators’ – brīvā tekstā norādāma vērtība, kā piemēram, ceļa apzīmējums vai meliorācijas kadastra apzīmējums.

Attēls. Inženierbūves datu lauki sadaļā ‘Ziņas par būvi’.

Obligāti ievada ‘Būves nosaukumu’.

Obligāti norāda ‘Būves grupu’, atbilstoši būvju grupu iedalījumam. Arī šim laukam ir jābūt aizpildītam.

Papildus var atzīmēt, ka tā ir ‘Sezonas būve’ vai, ka tā ir ‘Īslaicīgas lietošanas būve’, un norādīt ‘Būves ekspluatācijas termiņu’.

Obligāti atzīmē, vai tā ir ‘Dzīvojamā ēka’ vai ‘Nedzīvojamā ēka’.

Papildus var norādīt ‘Papildus paredzētos būvdarbus’, ja tādi ir paredzēti.

Obligāti norāda ‘Paredzēto galveno lietošanas veidu’ no vērtību saraksta.

Papildus var atzīmēt ‘Iekšējais inženiertīkls’, ja tas ir paredzēts (Iekšējais inženiertīkls - elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz ievada noslēgierīces vai ievada sadalnes.) (https://m.likumi.lv/doc.php?id=42807 )

Tālāk ievada datus par:

 • Plānoto augstumu;
 • Virszemes stāvu skaitu;
 • Pazemes stāvu skaitu;
 • Apbūves laukumu;
 • Kopējo platību;
 • Nepieciešamo inženiertīklu ierīkošanu vai demontāžu.

Sadaļā ‘ĪPAŠUMTIESĪBAS’ lietotājs var pievienot būvniecības tiesības apliecinošus dokumentus, ja tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Lai to izdarītu, nospiež <Pievienot dokumentu> un pievienojiet datni no jūsu datora.

Kad tas ir paveikts, nospiež pogu <Pievieno datus sarakstam>.

Šādā pašā veidā lietotājs var pievienot vairākas būves, ja nepieciešams.

Kad dati par būvi ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Ziņas par būvi’.

Tālāk skatīt sadaļu 'Ziņas par zemi'.