Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Segto darbu pieņemšanas akts"?

Lai pievienotu jaunu pieņemšanas aktu ar veidu “Segto darbu pieņemšanas akts”, lietotājs no “Būvdarbu žurnāla” sadaļas “Kopskats” vai “Pieņemšanas akti” nospiež pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un sarakstā izvēlas ieraksta veidu “Segto darbu pieņemšanas akts” un secīgi aizpilda datus.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotājs, kurš šajā būvniecības lietā ir atbildīgais būvdarbu vadītājs. Skatīt arī Būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrole.

Segto darbu pieņemšanas aktā jānorāda akta pamatinformācija un jāpiesaista ikdienas vai speciālie darbi “Veikto darbu sarakstā”.

Atverot “Segto darbu pieņemšanas akta” jauna ieraksta veidošanai, secīgi aizpilda datus ievades formā, kur var norādīt ieraksta pamatdatus, un pievieno ierakstus sadaļās:

 • Veikto darbu saraksts;
 • Izmantotie materiāli;
 • Būvniecības atkritumu iestrāde;
 • Ražošanas rasējumi;
 • Projekta dokumentācijas lapas/rasējumi;
 • Uzrauga ieraksti;
 • Pielikumi.

 Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Segto darbu pieņemšanas akta pamatdatu ievade.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks” pēc tāda paša principa kā, piemēram, “Ikdienas darbos”.

Akta pamatdatos jānorāda un jāievada šāda informācija:

 • “Akta veids” – obligāts, izvēle no vērtību saraksta, ar iespēju norādīt savu vērtību, kuru automātiski pievieno pie šīs būvniecības lietā pieejamām aktu veidu vērtībām;
 • “Akta nosaukumu”- obligāts, brīvā teksta ievades lauks;
 • Marka”- norāda, izvēloties no pieejamā saraksta;
 • Kods”- norāda, izvēloties no pieejamā saraksta, vai ievada jaunu kodu, kas pieliekas pie saraksta;
 • Darba īss raksturojums” – obligāts, brīvais teksta lauks.

Zem “Veikto darbu saraksta” pievieno paveiktos darbus – pievieno no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Ikdienas darbi” un “Speciālie darbi”. Lai pievienotu ierakstus, jānospiež poga <+Pievienot paveikto darbu>, un atvērsies logs, kur būs iespējams atlasīt un piesaistīt paveikto darba ierakstus.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Veikto darbu saraksts aktā.

Paveikto darbu meklēšanā var atlasīt datus pēc:

 • Darba veids;
 • Datums (intervāls no – līdz);
 • Atbildīgā persona – saskaņā ar esošu funkcionalitāti;
 • Atbildīgais uzņēmums – pēc atbildīgās personas pārstāvētā uzņēmuma (kā kopējā būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā);
 • Projekta dokumentācijas lapa / rasējums – saskaņā ar esošu funkcionalitāti;
 • Tāmes pozīcija – izvēlas tāmes pozīciju un atlasa darbus, kuri ir piesaistīti šai pozīcijai.

Pēc datu atlasīšanas lietotājs redz atlasītos apstiprināto darbu ierakstus. Redz pirmos 10 ierakstus un kopējo ierakstu skaitu. Lietotājam ir iespēja:

 • Atlasīt papildus 10 ierakstus;
 • Atlasīt visus ierakstus.

Par katru ierakstu atrāda (Skatīt attēlu. Veikto darbu saraksta ierakstu pievienošana.):

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Veikto darbu saraksta ierakstu pievienošana.

Sarakstā vizuāli izceļ ierakstus (gaišākus un slīprakstā), kuri ir iekļauti citos aktos. Aktā piesaistāmo dabu sarakstā atrāda “Aktā iekļauto apjomu” pēc noklusēšanas <darba apjoms> – <citos aktos iekļautais darba apjoms> ar iespēju labot vērtību. Ja norādītais aktā iekļautais apjoms pārsniedz darba apjomu, to vizuāli izceļ. Ja apjoms tiek labots, tas neizraisa saistītā materiāla daudzuma pārrēķinu. Darbam atrāda darba aprakstu, ja darbam tāds ir norādīts. Ja darba apraksts ir tukšs, atrāda piesaistītās tāmes pozīcijas aprakstu.

Lietotājs var atzīmēt sarakstā aktā iekļaujamos ierakstus – pa vienam vai uzreiz visus. Lai pievienotu no saraksta paveiktos darbus aktam, jāatzīmē nepieciešami ieraksti un jānospiež poga <Pievienot izvēlētos paveiktos darbus>.

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Aktā pievienoto veikto darbu atrādīšana sarakstā.

Pievienojot aktam izvēlētos ierakstus aktā tiek ielasīts, pie izvēles norādītais aktā iekļaujamais apjoms, papildus aprēķinot aktā iekļaujamā darbā izmantotā materiāla apjomu proporcionāli aktā iekļautajam darba apjomam. Vērtību “Aktā iekļautais apjoms” var labot arī akta detalizētajā formā, kur lietotājam tiks atrādīts informatīvs brīdinājums “Ja labojiet aktā iekļauto darba apjomu, nepieciešamas pārliecināties, ka saistītā izmantotā būvizstrādājuma apjoms ir korekts.”

Pievienojot aktā ikdienas vai speciālo darbu, kuram ir piesaistīts ražošanas rasējums vai autoruzrauga ieraksts, tie tiek mantoti uz atbilstošām akta sadaļām. Ja ikdienas darbs no akta tiek izņemts, ar to pievienotie rasēšanas un autoruzrauga ieraksti automātiski netiek izdzēsti.

Zem “Izmantotie materiāli” automātiski izveidojas unikālo saņemto materiālu saraksts, no “Veikto darbu sarakstā” iekļautiem darbu ierakstos norādītiem saņemtiem materiāliem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”, nospiežot pievienošanas pogu .

Atvērsies  logs “Izmantoto materiālu meklēšana”, kur iespējams atlasīt un piesaistīt ierakstu.

Graphical user interface, text, emailDescription automatically generated

Izmantoto materiālu meklēšana un pievienošana aktam.

Aktā iekļauto izmantoto materiālu sarakstā, izmantotā materiāla daudzumam tiek atrādīta kopsumma no aktā iekļauto darbu ierakstu norādītā šī materiāla iestrādātā daudzuma.

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

Izmantoto materiālu saraksts aktā.

Lietotājs var labot izmantoto materiāla daudzumu. Saglabājot izmaiņas, tiek kontrolēts, ka visos aktos norādītais noteiktā saņemtā materiāla izmantotais daudzums sakrīt vai ir mazāks par šī materiāla saņemto apjomu. Lietotājam tiks atrādīts informatīvs brīdinājums , piemēram, “Ja labo aktā iekļauto darba apjomu, nepieciešamas pārliecināties, ka saistītā izmantotā būvizstrādājuma apjoms ir korekts” vai “Iestrādāto būvizstrādājumu daudzums pārsniedz saņemto būvizstrādājumu daudzumu par [Aprēķinātais daudzums] m3. Aktu nav iespējams nodot apstiprināšanai un apstiprināt”.

Zem “Ražošanas rasējumi” automātiski pielasās ieraksti no “Veikto darbu saraksta” pievienotajiem darbu ierakstiem ar iespēju pievienot jaunu ierakstu.

 

Nospiežot pogu <+Pievienot paveikto darbu>, atvērsies logs “Ražošanas rasējuma meklēšana”, kur iespējams atlasīt un piesaistīt no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Ražošanas rasējumi”.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Ražošanas rasējumu ierakstu pievienošana

Lietotājs var izdzēst, pievienotos ražošanas rasējumus, bez ierobežojumiem.

Zem “Projekta dokumentācijas lapas/rasējuma” izvēlas no šīs būvniecības lietas projekta apstiprinātajām dokumentācijas daļām, nospiežot pievienošanas pogu.

 

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Projekta dokumentācijas lapu/rasējumu pievienošana

Zem “Uzraugu ieraksti” var pievienot no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Autoruzrauga ieraksti” un “Būvuzrauga ieraksti”, nospiežot pievienošanas pogu. Ja aktā tika pievienots ikdienas vai speciālais darbs, kuram ir piesaistīts autoruzrauga ieraksts, tas tiek automātiski mantots uz šo sadaļu. Ja ikdienas darbs no akta tiek izņemts, ar to pievienotais autoruzrauga ieraksts automātiski netiek izdzēsts.

Uzraugu ierakstu saraksts aktā.

Lietotājs var pievienot papildus autoruzrauga ierakstus vai izdzēst.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Uzraugu ieraksti ierakstu pievienošana.

“Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu– spiež pogu <Apstiprināt>. Vai, ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot saskaņošanai>.

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Segto darbu pieņemšanas akta ieraksta apstiprināšana.

 

Būvdarbu žurnāla aktu numuru veidošana

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs ar tiesībām šajā būvniecības lietā veidot aktus, pievienojot jaunu vai labojot esošu pieņemšanas aktu (citu pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktu, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, ugunsdrošības iekārtu pieņemšanas aktu), var norādīt tā numuru veidojošās daļas:

 • Marka – izvēle no vērtību saraksta ar lietas projektu daļu markām;
 • Kods – izvēle no iepriekšējos aktos izmantoto vērtību saraksta vai pievieno jaunu brīvā teksta vērtību. Lai ievadītu jaunu kodu, lietotājs ievada vērtību un apstiprina to, nospiežot taustiņu Enter.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Akta numura veidošana lauki.

Brīdī, kad pieņemšanas akts ir apstiprināts, sistēma izveido tā pilno numuru formātā <Marka>-<Kods>-<lietas identifikators>-<akta datuma gads>-<numurs pēc kārtas>.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Akta numurs pilnā formātā.

 

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

 Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas akta apstiprināšana.

Table, timelineDescription automatically generated

Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts pēc apstiprināšanas.

Kā apstiprināt segto darbu pieņemšanu, skatīt Pieņemšanas aktu apstiprināšana.