DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru?

Būvniecības ieceres iesnieguma ‘Dokumentācijas daļu’ jeb ‘Projektu’ ir jāizveido un jāapstiprina pirms būvniecības ieceres iesnieguma nodošanas saskaņošanai.

Projektu var izveidot un/vai apstiprināt sertificēts būvspeciālists, kuram ir izsniegta pilnvara šīs būvniecības lietas projekta apstiprināšanai vai ieceres ierosinātājs, ja viņš ir arī ieceres izstrādātājs.

Lai uzzinātu, kā izveidot jaunu pilnvaru, skatīt Pilnvaras izveidošana no fiziskas personas profila un Pilnvaras izveidošana no juridiskas personas profila.

Sadaļā ‘DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS’ nospiež <Pievienot projektu>.

Sistēma lietotāju aizvirzīs uz ‘PROJEKTA’ daļu.

Norāda vērtību sarakstā ‘Projekta vadītājs’, kas būs ieceres dokumentācijas izstrādes vadītājs un norāda vērtību sarakstā ‘Projekta vadītāja asistents’, ja nepieciešams. Projekta vadītāja asistents darbojas uz pilnvaras vai deleģējuma pamata.  Projekta vadītāja asistents var veidot jaunas daļas, pievienot lapas un pārkārtot tās. Spiež pogu <Saglabāt>.

 

 

Tālāk ‘Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojuma’ daļu aizpilda lietotāja iepriekšējā solī norādītais projekta vadītājs vai tā asistents.

Ja projektam vēl nav izveidota struktūra, tad jānospiež poga <Izveidot sadaļu> un jāizvēlas ‘Sagatave’, pēc tam spiež pogu <Saglabāt>.

Sagataves iespējamās vērtības:

 1. Būvprojekts minimālā sastāvā;
 2. Būvprojekts. Prasības būvprojekta sastāvam un detalizācijai:
  1. Vispārīgā daļa:
   1. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par teritorijas funkcionālo zonējumu, būves tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem;
   2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;
   3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem.
  2. Arhitektūras daļa:
   1. Vispārīgie rādītāji;
   2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna (vai būvju situācijas plāna, ja to paredz speciālie būvnoteikumi);
   3. Savietotais projektējamo ārējo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (vai būvju situācijas plāna, ja to paredz speciālie būvnoteikumi);
   4. Teritorijas vertikālais plānojums (izņemot speciālos būvnoteikumos noteiktajos gadījumus);
   5. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;
   6. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi.
  3. Ēkām:
   1. Ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi;
   2. Ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;
   3. Tehnisko iekārtu izvietojums (ja to paredz speciālie būvnoteikumi);
   4. Galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli);
   5. Raksturīgie griezumi ar esošā un/vai plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu – piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu – augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu.
  4. Inženierbūvēm:
   1. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
   2. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.
  5. Būvizstrādājumu specifikācijas;
  6. Būvkonstrukciju daļa:
   1. Būvkonstrukciju aprēķinu detalizēts pārskats, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;
   2. Konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;
   3. Grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;
   4. Vides aizsardzības pasākumi;
   5. Būvizstrādājumu specifikācijas.
  7. Inženiertīklu daļas:
   1. Risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini;
   2. Būvizstrādājumu specifikācijas;
   3. Vides aizsardzības pasākumi.
  8. Citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;
  9. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (ja to paredz speciālie būvnoteikum:
   1. Apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;
   1. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi;
   2. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, būvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);
   3. Evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;
   4. Sprādziena aizsardzības risinājumi;
   5. Ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);
   6. Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;
   7. Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām;
   8. Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas laikā.
  1. Darbu organizēšanas projekts;
  2. Tehnoloģiskā daļa (ja to paredz speciālie būvnoteikumi):
   1. Ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;
   1. Iekārtu izvietojums, shēmas, apraksti un slodzes uz nesošām konstrukcijām, to radītās vibrācijas un trokšņi;
   2. Ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti.
  1. Ekonomiskā daļa (Publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansētai būvei):
   1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu;
   1. Būvdarbu apjomus;
   2. Izmaksu aprēķinu (tāmi).
 1. Būvprojekts (nedefinēts sastāvs).

Piezīme! Kamēr nav izveidota neviena sadaļa, nevar izmantot iespēju <Augšupielādēt projekta datnes>.

Attēls. Projekta sagataves izveidošana.

Sistēma atrāda noklusēto projekta daļu sarakstu, atbilstoši izvēlētajai sagatavei.

! Ja dokumentāciju BIS sistēmā pievienos vairākas personas, katrai no tām personām jābūt pilnvarai šīs būvniecības lietas projekta sagatavošanai.

Ja ir iesaistīti vairāki būvprojekta daļu izstrādātāji, norāda tikai galveno projekta vadītāju, bet citi būvprojekta izstrādātāji sagatavo dokumentāciju projekta daļā un apstiprina to ar savu sertifikātu. Apstiprinājums būs redzams pie attiecīgās būvniecības dokumentācijas projekta daļas.

Katrai dokumentācijas daļai var norādīt ‘Vadītāju’ un ‘Atbildīgo par saturu’ personu. Lai to izdarītu, izvēlas daļu, kuru nepieciešams aizpildīt. Labajā pusē, iepretim izvēlētajai dokumentācijas daļai, nospiež pogu ‘Rediģēt’ (zīmuļa ikona) un norāda atbilstošās personas no vērtību sarakstiem. Daļas vadītājam obligāti ir jābūt sertificētam būvspeciālistam. Atbildīgais par saturu var nebūt sertificēts būvspeciālists.

Attēls. Projekta daļas pievienošana.

Ja dokumentāciju BIS sistēmā pievienos viena persona, tad daļām var nenorādīt ‘Vadītāju’ un ‘Atbildīgo par saturu’.

Lai pievienotu papildus vēl kādu daļu – lapas labajā pusē, iepretim ‘Projektu vadītājam’ nospiež + ikonu un aizpilda jaunās daļas datus:

 • sāk rakstīt nosaukumu un izvēlas no sistēmas piedāvātajām atbilstībām vai, turpinot rakstīt, norāda savu vērtību.
 • rasējuma marka tiks aizpildīta automātiski, ja nosaukums tiks izvēlēts no saraksta;
 • ja nepieciešams norāda vadītāju;
 • un atbildīgo par saturu;
 • norāda daļas secību daļu sarakstā.

Kad dati ievadīti – nospiež pogu <Saglabāt>.