DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot jaunu deleģējumu?

BIS publiskā portāla autorizēts lietotājs, kas ir uzņēmuma pārstāvis, var izveidot deleģējumu, tajā norādot tiesības fiziskai personai, lai piešķirtu atsevišķiem darbiniekiem tiesības darboties uzņēmuma vārdā publiskajā portālā. Kā piemēram, būvniecības ierosinātājs ir pilnvarojis būvkomersantu vai kādu juridisku personu, kuras paraksttiesīgā persona ar deleģējumu nodod uzdevumu saviem dabiniekiem izstrādāt ieceri un/vai sagatavot projekta dokumentāciju vai citas pārējās tiesības, ko deleģējuma funkcionalitāte paredz.

Lai lietotājs varētu darboties kā juridiskas personas pārstāvis, viņam ir jābūt šīs juridiskās personas paraksttiesīgai personai vai viņam ir jābūt piešķirtam deleģējumam no šīs juridiskās personas.

Deleģējumus var veidot juridiskās personas paraksttiesīgās personas vai lietotāji, kam ir piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības.

Lai izveidotu jaunu deleģējumu, pēc pieslēgšanās BIS sistēmai, jāpārslēdzas uz juridiskās personas profilu. Galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘MANI DATI’ izvēlas ‘PILNVAROŠANAS SADAĻA’.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘DELEĢĒJUMI’ un nospiež uz <JAUNS DELEĢĒJUMS>.

Attēls. Juridiskas personas deleģējuma izveidošana.

‘Deleģētājs’ un ‘Sagatavotājs‘ tiek automātiski aizpildīti.

 

Attēls. Jauna deleģējuma forma.

Zem ‘Deleģējamā persona’ aizpilda manuāli (nodrošinot personas datu aizsardzību) visus obligātos laukus un norāda precīzus datus par juridiskās personas pārstāvi, kuram piešķirs deleģējumu:

 • Personas kodu;
 • Vārdu;
 • Uzvārdu;
 • E-pasta adresi.

Ja dati nebūs norādīti precīzi – sistēma attēlos kļūdas paziņojumu.

Norāda ‘Derīguma termiņu’:

 • Beztermiņa;
 • Ar noteiktu datumu;
 • Stadija – obligāti norādot vienu vai vairākas būvniecības stadijas no saraksta. Norādītā stadija ierobežo pilnvaroto/deleģēto personu darboties saistošajā būvniecības lietā tikai norādītās būvniecības stadijas laikā. Iestājoties citai būvniecības stadijai, kas netika norādīta, pieeja, attiecīgajai būvniecības lietai, būs liegta.

Zem ‘Būvniecības lietas’ vajag izvēlieties būvniecības lietas, uz kurām attieksies deleģējums. Ja netiks norādītas konkrētas būvniecības lietas – tiesības tiks attiecinātas uz visām būvniecības lietām, kurās juridiskā persona ir norādīta kā ierosinātājs un tās, uz kurām juridiskajai personai ir aktīvs pilnvarojums. Bet ir jāņem vērā, ka, sakarā ar personas datu aizsardzību, nedrīkst dot piekļuvi personām uz visām no pamata pilnvaras pieejamām būvniecības lietām, ja tam nav vērā ņemama pamata.

Zem ‘Tiesības’ norāda vienu vai vairākas tiesības, kas tiks piešķirtas deleģējamai personai. Tiesību apraksti sistēmā parādās, uzbraucot ar datorpeli uz informatīvās ikonas pie katras tiesības.

Pirmā tiesību grupa dod tiesības pildīt darba uzdevumu, no kuras var izvēlēties dot tiesības:

 • Datu kopas skatīšanai – šīs grupas tiesības ļauj tikai apskatīt pieejamos datus, bet neļauj labot, veidot un pievienot dokumentus;
 • Dokumentu sagatavošanai, ar iespēju norādīt vienu vai vairākus dokumentu veidus (Ja tiks norādīti dokumenta veidi, tad tikai tos dokumenta veidus varēs sagatavot.). Šīs grupas tiesība ļauj skatīt un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju attiecīgām būvniecības lietām. Pilnvarotā persona, kurai ir aktīva pilnvara/deleģējums ar šīs tiesības palīdzību var darboties ar visām būvniecības lietām vai attiecīgi norādītajām būvniecības lietām, kas ir pilnvarā/deleģējumā ar norādīto būvniecības lietu sarakstu;

Dokumentu apstiprināšanai, ar iespēju norādīt vienu vai vairākus dokumentu veidus (Ja tiks norādīti dokumenta veidi, tad tikai tos dokumenta veidus varēs apstiprināt.). Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, labot, reģistrēt un 

 • apstiprināt sagatavotās un saņemtās dokumentācijas vai attiecīgi norādīto/uzskaitīto būvniecības lietu sarakstu;
 • Tiesības administrēt pārstāvjus šīs grupas tiesība ļauj veidot deleģējumus uzņēmuma vārdā;
 • Tiesības labot juridiskas personas kontaktdatus – šīs grupas tiesība ļauj labot juridiskās personas kontaktdatus uzņēmuma profilā.

Otrā tiesību grupa dod tiesības pārstāvēt personu:

 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana – šīs grupas tiesība ļauj skatīt, pievienot, izveidot un pieprasīt jaunus tehniskos noteikumu pieprasījumus būvniecības lietā;
 • Saskaņojuma pieprasīšana – šīs grupas tiesība ļauj nodot būvniecības lietu visu vai pa daļām projektu saskaņotājiem. Tas nepieciešams, lai varētu sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē;
 • Pārstāvēt personu kā ierosinātāju – šīs grupas tiesība ir vislielākā, kas ļauj darboties ierosinātāja vietā, tam neiesaistoties. Tiesība ļauj skatīt, veidot, pievienot, apstiprināt, pieprasīt tehniskos noteikumus un saskaņot dokumentāciju. Šī tiesība iekļauj visas iepriekš uzskaitītās tiesības. Arī pamata pilnvarā no ierosinātāja ir jābūt atzīmētai šai tiesībai, lai tā pilnvērtīgi darbotos;
 • Tiesības veidot pilnvaras uzņēmuma vārdā – šīs grupas tiesība ļauj pilnvarot iesaistītos dalībniekus un veidot būvniecības lietas uzņēmuma vārdā;
 • Atzinumu pieprasīšana – šīs grupas tiesība ļauj skatīt, pievienot un izveidot jaunus atzinumu pieprasījumus;
 • Piekļuves pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana – šīs grupas tiesības ļauj sagatavot un iesniegt piekļuves pieprasījumu juridiskas personas vārdā.

Trešā tiesību grupa dod tiesības pārslēgties uz VEDLUDB:

 • VEDLUDB datu apskate – Šī tiesība ļauj apskatīt uzņēmuma datus VEDLUDB (Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē);
 • VEDLUDB datu reģistrēšana - Šī tiesība ļauj reģistrēt uzņēmuma datus VEDLUDB, ļauj darboties ar reģistrētiem datiem un apskatīt tos.

Zem ‘Datnes’ ir iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes papildus informācijai vai, ja nepieciešams papildus apliecinājums, uz kā pamata būvvalde var izvērtēt deleģējuma patiesumu.

Kad visi dati ir savadīti – spiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai, ja viņam ir piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības, un, ja ir atzīmētas tiesības no ‘Tiesības pildīt darba uzdevumus’ un/vai ‘Tiesības VEDLUDB saskarnē’ grupas, tad, lai deleģējums stātos spēkā spiež pogu <Apstiprināt>. Ja bez iepriekš minētām tiesību grupām ir atzīmēta kāda tiesība no ‘Tiesības pārstāvēt personu’ grupas, tad, lai deleģējums stātos spēkā, papildus spiež arī <Parakstīt un apstiprināt>.

Attēls. Deleģējuma apstiprināšana.

Ja lietotājam nav vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu, vai, ja viņam nav piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības, tad sistēma brīdinās, ka apstiprināšanai būs nepieciešami citu personu saskaņojumi un deleģējums jānodod saskaņošanai.

Attēls. Deleģējuma nodošana saskaņošanai.